• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Uznanie za obywatela polskiego

 

Uznanie za obywatela polskiego

Co chcę załatwić?

Uzyskać obywatelstwo polskie

Kogo dotyczy?

Zgodnie z art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim za obywatela polskiego uznaje się:

 1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 2. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który:
  a) pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim
  lub
  b) nie posiada żadnego obywatelstwa;
 3. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
 5. małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
 6. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
  b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 7. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Uznanie za obywateli polskich rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Uznanie za obywatela polskiego jednego z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską w przypadku gdy:

 • drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska,
 • drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego. 

Co przygotować?

 • Wniosek o uznanie za obywatela polskiego kierowany do Wojewody Lubuskiego, sporządzony własnoręcznie w języku polskim;
 • Aktualna fotografia osoby, której wniosek dotyczy, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 • Poświadczona urzędowo kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy (paszport, a w przypadku braku paszportu dokument podróży).
  Poświadczona urzędowo kopia karty pobytu, jeżeli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pobyt stały lub pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu;
 • Poświadczona urzędowo kopia decyzji zezwalającej na stały lub czasowy pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualnie pierwszej karty stałego pobytu lub zaświadczenie z odpowiedniego urzędu o dacie uzyskania pierwszej karty stałego pobytu;
 • Aktualny odpis aktu urodzenia w oryginale wydany przez polski urząd stanu cywilnego;
 • Aktualny wydany odpis aktu małżeństwa w oryginale wydany przez polski urząd stanu cywilnego;
 • Urzędowo potwierdzone poświadczenie znajomości języka polskiego (urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego otrzymuje się po zdaniu egzaminu przed państwową  komisją egzaminacyjną - więcej informacji na stronie: certyfikatpolski.pl; poziom wymagany - minimum B1) lub świadectwo ukończenia szkoły w Polsce albo świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim - wskazany dokument nie jest wymagany w przypadku małoletnich wymienionych w pkt  4 i 5; 
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu;
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

   

Dokumenty w języku obcym składa się wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego albo przez Konsula RP. 

Do wniosku o uznanie za obywatela polskiego obejmującego małoletnie dziecko w przypadku gdy:

 • o obywatelstwo polskie ubiegają się oboje rodzice - należy dołączyć aktualnie wydany odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokumenty potwierdzające posiadane przez nie obywatelstwo lub obywatelstwa,
 • o obywatelstwo polskie ubiega się jedno z rodziców - należy dołączyć aktualnie wydany odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument o wyrażeniu, przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej, zgody drugiego z rodziców na nabycie przez dziecko obywatelstwa polskiego, jeżeli drugie z rodziców nie jest obywatelem polskim,
 • dziecko ukończyło szesnaście lat - należy dołączyć aktualnie wydany odpis aktu urodzenia oraz pisemne oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego lub rozciągnięcie nadania,
 • jeżeli wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego dotyczy dziecka pozostającego pod opieką - należy dołączyć pisemne oświadczenie opiekuna dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego, złożone przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku  osób zamieszkałych za granicą,
 • jeżeli dziecko posiada dokument paszportowy bądź dokument podróży - należy dołączyć jego poświadczoną urzędowo kserokopię.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Musisz wypełnić wniosek o uznanie za  polskiego. Formularz wniosku wraz ze stosownym rozporządzeniem jest do pobrania na końcu strony bądź osobiście w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellończyka 8.

WAŻNE - wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu. 

Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie, w języku polskim. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu wniosku poproś o pomoc pracownika Oddziału Spraw Obywatelskich.

Ile muszę zapłacić?

 • Opłata skarbowa za nadanie obywatelstwa polskiego -  219,00 zł.
 • Pełnomocnictwo - 17,00 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

Opłatę wnosi się na konto:

Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku gdy organem właściwym jest Wojewoda Lubuski, można go przesłać pocztą na adres :

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Jagiellończyka 8 (żeby złożyć wniosek osobiście należy dokonać rezerwacji terminu telefonicznie - 957851507, 957851510).

Co jeszcze powinienem wiedzieć?

Wnioski o uznanie za obywatela polskiego osoby zamieszkałe na terytorium RP wnoszą do wojewody właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania.

Cudzoziemiec zostaje uznany za obywatela polskiego z chwilą wydania przez Wojewodę Lubuskiego decyzji. 

Co zrobi urząd?

Jeżeli wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione, wojewoda przeprowadzi postępowanie i wyda decyzję o uznaniu lub odmowie uznania za obywatela polskiego.  

Jaki jest czas realizacji?

Zgodnie z art. 35 Kodeksem postępowania administracyjnego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie  później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jak się odwołać?

W przypadku decyzji niezgodnej z żądaniem możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie możesz złożyć w Oddziale Spraw Obywatelskich lub przesłać do nas pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

My prześlemy je do Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2021-10-04 Wniosek o uznanie za obywatela polskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2162
Wniosek o uznanie za obywatela polskiego.pdf 298.01KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Walentynowicz Magdalena 2012-10-01 13:59
Aktualizacja publikacji
Lubczyńska Małgorzata 2023-01-11 10:59
Wytworzenie publikacji
Lubczyńska Małgorzata 2023-01-11 10:59
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2023-01-11 10:59
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry