• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

 

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Co chcę załatwić?

Uzyskać nadanie obywatelstwa polskiego.

Kogo dotyczy?

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie. 

Nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca.

Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.

Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską. 

Co przygotować?

 • Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego kierowany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzony własnoręcznie w języku polskim (motywy prośby należy wpisać na stronie drugiej pod tytułem Wniosek o nadanie obywatelstwa).
 • Aktualna fotografia formatu paszportowego.
 • Poświadczona notarialnie kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy (paszport, a w przypadku braku paszportu dokument podróży).
 • Poświadczona notarialnie kopia karty pobytu, jeżeli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pobyt stały lub pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.
 • Poświadczona notarialnie kopia decyzji zezwalającej na stały lub czasowy pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualnie pierwszej karty stałego pobytu lub zaświadczenie z odpowiedniego urzędu o dacie uzyskania pierwszej karty stałego pobytu.
 • Aktualnie wydany odpis aktu urodzenia w oryginale wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 • Aktualnie wydany odpis aktu małżeństwa w oryginale wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 • Dokument stwierdzający brak obywatelstwa polskiego lub zwolnienie bądź zrzeczenie się obywatelstwa polskiego w przypadku, gdy wnioskodawca lub jego wstępni to obywatelstwo posiadali, albo ich poświadczone notarialnie kopie.
 • Jeżeli dziecko (dzieci) cudzoziemca posiada (posiadają) obywatelstwo polskie, należy dołączyć kopie aktów urodzenia dzieci oraz kopie paszportów polskich lub poświadczeń obywatelstwa polskiego dzieci.
 • Dokumenty o zatrudnieniu, poświadczone notarialnie kserokopie dyplomów, listy polecające.
 • Poświadczona notarialnie kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka cudzoziemca (paszport, dowód osobisty).

Dokumenty w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego albo Konsula RP.

Do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego obejmującego małoletnie dziecko w przypadku gdy:

 • o obywatelstwo polskie ubiegają się oboje rodzice - należy dołączyć aktualnie wydany odpis aktu urodzenia dziecka oraz poświadczone notarialnie kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez nie obywatelstwo lub obywatelstwa,
 • o obywatelstwo polskie ubiega się jedno z rodziców - należy dołączyć aktualnie wydany odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument o wyrażeniu, przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej, zgody drugiego z rodziców na nabycie przez dziecko obywatelstwa polskiego, jeżeli drugie z rodziców nie jest obywatelem polskim,
 • dziecko ukończyło szesnaście lat - należy dołączyć aktualnie wydany odpis aktu urodzenia oraz pisemne oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego lub rozciągnięcie nadania,
 • jeżeli wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego dotyczy dziecka pozostającego pod opieką - należy dołączyć pisemne oświadczenie opiekuna dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego, złożone przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku  osób zamieszkałych za granicą,
 • jeżeli dziecko posiada dokument paszportowy bądź dokument podróży - należy dołączyć jego poświadczoną notarialnie kserokopię.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Musisz wypełnić wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Formularz wniosku wraz ze stosownym rozporządzeniem jest dostępny na stronie Sejmu RP. Formularz wniosku jest również do pobrania na końcu strony bądź osobiście w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellończyka 8.

WAŻNE - wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu.

Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie, w języku polskim. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu wniosku poproś o pomoc pracownika Oddziału Spraw Obywatelskich.

Ile muszę zapłacić?

Opłata skarbowa za nadanie obywatelstwa polskiego: nie przewidziano.

Pełnomocnictwo - 17,00 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

Opłatę wnosi się na konto:

Urząd Miasta Gorzów Wlkp.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.

44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

Co jeszcze powinienem wiedzieć?

Wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe na terytorium RP wnoszą za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego zamieszkania lub pobytu, a osoby zamieszkałe za granicą - za pośrednictwem konsula.

Wniosek możesz przesłać pocztą na adres :

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Jagiellończyka 8 (żeby złożyć wniosek osobiście należy zarezerwować termin telefonicznie 957851507, 957851510

Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.

Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie w dniu wydania przez Prezydenta RP postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego.

Prezydent RP nie ma obowiązku uzasadniania negatywnego rozpatrzenia sprawy, czyli odmowy nadania obywatelstwa polskiego. Od takiego postanowienia nie ma również odwołania. Nie wyklucza to jednak możliwości wystąpienia z ponownym wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego w przyszłości.

Akty nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego Szef Kancelarii Prezydenta RP przekazuje wojewodzie, który przyjął wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, w celu doręczenia go wnioskodawcy.

W przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem Konsula RP powyższe akty Szef Kancelarii Prezydenta RP przekazuje ministrowi właściwemu do Spraw Zagranicznych. 

Co zrobi urząd?

Jeżeli wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione, wojewoda przekazuje wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych, skąd następnie trafi on do Kancelarii Prezydenta RP.

Jaki jest czas realizacji?

W tego rodzaju postępowaniach nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - z wyjątkiem procedur przewidzianych dla doręczeń pism.

Jak się odwołać?

Postanowienia Prezydenta są niezaskarżalne, tzn. - nie ma od nich odwołania. Nie wyklucza to jednak możliwości wystąpienia z ponownym wnioskiem o nadanie obywatelstwa w przyszłości.

Informacje dodatkowe

Jeżeli do wniosku nie dołączono określonych wyżej dokumentów, wnioskodawca otrzyma wezwanie do usunięcia braków z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków w terminie 30 dni spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.  

Podstawa prawna

 1.  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.
 2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dotyczy wyłącznie kwestii doręczeń.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2021-10-05 Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6585
Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego.pdf 255.57KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Walentynowicz Magdalena 2012-10-01 13:56
Aktualizacja publikacji
Lubczyńska Małgorzata 2023-01-11 10:57
Wytworzenie publikacji
Lubczyńska Małgorzata 2023-01-11 10:57
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2023-01-11 10:57
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry