• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.,

 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanne są od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;

 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;

 • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji,

 • wybrane treści archiwalne nie posiadają prawidłowego formatowania,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-29
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Justyna Kwiatkowska, justyna.kwiatkowska@lubuskie.uw.gov.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 95 7 851 611. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
Adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wielkopolski

E-mail:
Telefon: +48 95 7 851 851
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 8 to dwa budynki wzajemnie przyległe do siebie i wewnętrznie połączone. Dostępność architektoniczna dla osób ze specjalnymi potrzebami zarówno budynku głównego tj. wysokiego jak i budynku niskiego jest dobra.

Teren przynależny do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim jest dość równy a jego ukształtowanie płaskie. W roku 2019 zakończono modernizację obydwu budynków znajdujących się przy ul. Jagiellończyka 8 wraz z terenem przyległym.

Zlikwidowano wiele barier architektonicznych ograniczających dostępność obiektów LUW, m.in. wyremontowano i przebudowano chodniki wokół budynków, obniżając krawężniki w miejscach ciągów komunikacyjnych, wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wyburzono taras posiadający strome wysokie schody prowadzące do wejścia głównego obiektu - obniżając tym samym parter budynku.

Do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi obecnie podjazd dla osób ze specjalnymi potrzebami, oznaczony specjalną grafiką. Wejście do budynku następuje przez szerokie automatycznie rozsuwające się drzwi. Na poziomie zero zaraz po prawej stronie od drzwi głównych umiejscowiony jest punkt obsługi klienta (POK). Idąc w stronę lewą dojdziemy do portierni LUW. Zarówno przy portierni jak i w punkcie obsługi klienta zainstalowano nowoczesne pętle indukcyjne, dzięki którym użytkownicy aparatów słuchowych mogą podczas rozmowy z pracownikami słyszeć czysty dźwięk bez zbędnych szumów. Przy wejściu do POK zainstalowano dzwonek alarmowy, który może być pomocny dla osób potrzebujących pomocy w dostaniu do do POKu. Osoby ze specjalnymi potrzebami obsługiwane są poza kolejnością, o czym informuje znajdująca się na drzwiach grafika. Osoby z psem asystującym mają  pełne prawo wstępu do budynku.

W holu windowymna parterze jak i na I piętrze budynku znajdują się toalety wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. W holu znajduje się także pięć szybkich wind, dzięki którym bez przeszkód dostaniemy się na dowolne piętro budynku. Windy wyposażone są w komunikaty głosowe, informujące o tym na którym piętrze właśnie się znajdujemy oraz przyciski oznaczone alfabetem Braille’a. Schody w budynku oznaczone są w sposób kontrastowy (pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu), co jest niezwykle pomocne zarówno dla osób słabowidzących jak i wszystkich użytkowników klatek schodowych. Dodatkowo taśmy zabezpieczają przed przypadkowym poślizgnięciem i upadkiem. Osoby potrzebując epomocy tłumacza migowego mogą na miejscu skorzystać z jego pomocy za pośrednictwem usługi online.

W roku 2020 przeniesiono Oddział Paszportów i Migracji oraz Oddział Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim do budynku niskiego przy ul. Jagiellończyka 8. Budynek ten został kompleksowo wyremontowany i przystosowany do obsługi osób ze specjalnymi potrzebami. Obiekt wyposażony został m.in. w windę oraz pętlę indukcyjną. Do sali obsługi klienta i poczekalni tuż przy recepcji przylega nowoczesna toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz pokój dla matki  z dzieckiem.

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry