• język migowy
BIP
Grafika BIP

Potwierdzenie prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 

Co chcę załatwić?

Uzyskać decyzję potwierdzającą prawo do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami państwa polskiego w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

Kogo dotyczy?       

 1. Właścicieli i współwłaścicieli pozostawionych nieruchomości lub ich prawowitych spadkobierców, którzy posiadają obywatelstwo polskie i złożyli wniosek o wydanie decyzji do dnia 31.12.2008 r.
 2. Następcy prawni osób wymienionych w pkt. 1 mogą wnioskować o kontynuację dotychczasowych postępowań w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Następców prawnych osób, wobec których postępowanie nie zostało zakończone w trybie uprzednio obowiązujących przepisów przez organ poprzednio je prowadzący (np. Urząd Rejonowy, Starosta), a ich akta zostały przekazane według właściwości Wojewodzie Lubuskiemu.

Co przygotować? 

 1. Dowody, które świadczą o pozostawieniu nieruchomości oraz o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości, dowodami tymi mogą być w szczególności:
 • urzędowy opis mienia,
 • orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny,
 • dokumenty urzędowe, w tym sądowe, a także dokumenty pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub innych państw;
 • w przypadku braku dokumentów, o których mowa wyżej, oświadczenia dwóch świadków, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przed notariuszem, organem prowadzącym postępowanie lub w polskiej placówce konsularnej w kraju zamieszkania świadka. Świadkiem może być osoba, która zamieszkiwała w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona, lub w miejscowości sąsiedniej, równocześnie świadkiem nie może być osoba bliska (w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami) właścicieli lub spadkobierców ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty.

2. Dowód, który świadczy o posiadaniu obywatelstwa polskiego przez właściciela pozostawionej nieruchomości na dzień 01.09.1939 r.

3. Dowody, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego przez wszystkich uczestników postępowania, tj. dokumenty wydane przez władze polskie np. uwierzytelniona kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.

4. Dowód potwierdzający datę i okoliczności opuszczenia byłego terytorium RP i datę przyjazdu na obecne terytorium RP przez właściciela pozostawionej nieruchomości (np. karta ewakuacyjna).

5. Dowody poświadczające wszystkie kolejne miejsca zamieszkania wszystkich uczestników postępowania (zaświadczenia z urzędu gminy, miasta).

6. W przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku należy dołączyć postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

7. W przypadku uprzedniego nabycia na podstawie odrębnych przepisów, w ramach realizacji prawa do rekompensaty, własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - dokumenty urzędowe poświadczające nabycie tych nieruchomości.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

 • Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (ZAŁ. NR 1).
 • W przypadku braku dowodów potwierdzających miejsca zamieszkania do wniosku dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o miejscu lub miejscach zamieszkania tych osób - WZÓR OSWIADCZENIA WNIOSKODAWCY O MIEJSCACH ZAMIESZKANIA NA OBECNYM TERYTORIUM RP (ZAŁ. NR 2).
 • Złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczenie wnioskodawcy/wnioskodawców o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty. WZOR OSWIADCZENIA WNIOSKODAWCY O DOTYCHCZASOWYM STANIE REALIZACJI PRAWA DO REKOMPENSATY (ZAŁ. NR 3).
 • Oświadczenia wnioskodawcy o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty wzór (ZAŁ. NR 4).

Jak wypełnić dokumenty?         

Zapewniamy pomoc przy wypełnianiu wszystkich dokumentów.

Ile muszę zapłacić?         

Usługa jest zwolniona z opłat.

Kiedy złożyć dokumenty?          

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Wojewoda wezwie do uzupełnienia wniosku w terminie 6-ciu miesięcy od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli złożenie wymaganych dokumentów w oznaczonym terminie napotyka na trudności, możesz wystąpić z wnioskiem o zawieszenie postępowania.

Gdzie załatwię sprawę?  

 
Dokumenty należy dostarczyć na adres:
 
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
 
Informacje odnośnie do prowadzonych spraw możesz uzyskać pod następującym numerem telefonu: 957 851 700 (sekretariat).
 

Co zrobi urząd?      

Wojewoda dokona oceny spełnienia przez wnioskodawcę warunków ustawowych. Pozytywna ocena następuje w drodze postanowienia. W postanowieniu Wojewoda wzywa wnioskodawcę do:

 • wskazania jednej z wybranych form realizacji prawa do rekompensaty. (w przypadku wyboru świadczenia pieniężnego realizowanego w formie przelewu, wojewoda wezwie do wskazania numeru rachunku bankowego),
 • dołączenia do wniosku operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym określono wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego. Operat taki każdorazowo wykonywany jest na zlecenie i na koszt osób uprawnionych do rekompensaty. W przypadku uprzedniego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa w ramach realizacji prawa do rekompensaty- wojewoda wezwie również do dołączenia operatu szacunkowego, w którym została określona wartość nabytego prawa własności nieruchomości albo wartość nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wartość położonych na niej budynków, a także innych urządzeń i lokali.

Wojewoda rozstrzygnie sprawę w drodze decyzji.

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 r. wypłaty gotówkowe rekompensat realizowane są tylko w wybranych placówkach Banku Pekao S.A.

Jaki jest czas realizacji?  

Bezzwłoczne po złożeniu przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych dokumentów.

Jak się odwołać?  

Odwołanie od decyzji możesz złożyć do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe    

Wymagane dokumenty możesz uzyskać w:

ARCHIWACH POLSKICH:

 1. Archiwum Akt Nowych, Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
 2. Archiwum Państwowe, 23 Lutego 41/43, 60-967 Poznań
 3. Archiwum Państwowe, Św. Wojciecha 13, 70-410 Szczecin
 4. Archiwum Państwowe, Jezuicka 13, skr. poczt. 113, 20-950 Lublin
 5. Archiwum Państwowe, Ignacego Mościckiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp.
 6. Archiwum Państwowe, Pomorska 2, 50-215 Wrocław
 7. Archiwum Państwowe, Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra
 8. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie, Pl. Krasińskich 2/4/6, 02-107 Warszawa

 ARCHIWACH BIAŁORUSKICH:

 1. Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku, Kropotkina 55, Mińsk, 220002
 2. Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie, Tizengauza 2, Grodno, 230023

 ARCHIWACH UKRAIŃSKICH: 

 1. Archiwum Państwowe Obwodu Tarnopolskiego, 42 Sahaidachnyi Str., Ivano-Frankivsk, 76007
 2. Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego, 13 Pidvalna St., Lviv, 79008
 3. Archiwum Państwowe Obwodu Rówieńskiego, 26-a Stepan Bandera St., Rivne, 33014  lub 8 Kavkazka St., Rivne, 33013
 4. Archiwum Państwowe Obwodu Wołyńskiego, 21 Veteraniv Str., lub 37 a Glushets Str., Lutsk, 43024

 ARCHIWACH LITEWSKICH:

 1. Litewskie Centralne Państwowe Archiwum w Wilnie, O. Milašiaus 21, LT-10102 Vilnius
 2. Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie, Gerosios Vilties 10, LT-03134 Vilnius

 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051691418/U/D20051418Lj.pdf

 

Kategoria: Mienie zabużańskie [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2024-03-15 1 A. Wzór wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - KONTYNUACJA POSTĘPOWANIA (zał. nr 1 A).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
1 A. Wzór wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - KONTYNUACJA POSTĘPOWANIA (zał. nr 1 A).doc 40.5KB -
doc 2024-03-15 1. Wzór wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (zał. nr 1).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
1. Wzór wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (zał. nr 1).doc 40.5KB -
doc 2024-03-15 2. Oświadczenie o miejscach zamieszkania na obecnym terutorium RP (zał. nr 2).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
2. Oświadczenie o miejscach zamieszkania na obecnym terutorium RP (zał. nr 2).doc 33KB -
doc 2024-03-15 3. Oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty (zał. nr 3).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
3. Oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty (zał. nr 3).doc 32KB -
doc 2024-03-15 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty z tyt. pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP (zał. nr 4).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
4. Oświadczenie wnioskodawcy o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty z tyt. pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP (zał. nr 4).doc 40KB -
doc 2024-03-15 5. Wniosek o ujawnienie w wojewódzkim rejestrze wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty z tyt. pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
5. Wniosek o ujawnienie w wojewódzkim rejestrze wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty z tyt. pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.doc 43KB -
doc 2024-03-15 6. Druk wniosku o wydanie duplikatu decyzji.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
6. Druk wniosku o wydanie duplikatu decyzji.doc 28.5KB -
doc 2024-03-15 7. Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
7. Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty.doc 30.5KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Astramowicz Marcin 2012-09-24 08:00
Aktualizacja publikacji
Matusiak Marlena 2024-03-15 10:36
Wytworzenie publikacji
Cebula Marek 2024-03-15 10:36
Zatwierdzenie
Dłubek Grzegorz 2024-03-15 10:36
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry