• język migowy
BIP
Grafika BIP

Potwierdzenie prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 

Co chcę załatwić?

Uzyskać decyzję potwierdzającą prawo do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami państwa polskiego w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

Kogo dotyczy?       

 1. Właścicieli i współwłaścicieli pozostawionych nieruchomości lub ich prawowitych spadkobierców, którzy posiadają obywatelstwo polskie i złożyli wniosek o wydanie decyzji do dnia 31.12.2008 r.
 2. Następcy prawni osób wymienionych w pkt. 1 mogą wnioskować o kontynuację dotychczasowych postępowań w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Następców prawnych osób, wobec których postępowanie nie zostało zakończone w trybie uprzednio obowiązujących przepisów przez organ poprzednio je prowadzący (np. Urząd Rejonowy, Starosta), a ich akta zostały przekazane według właściwości Wojewodzie Lubuskiemu.

Co przygotować? 

 1. Dowody, które świadczą o pozostawieniu nieruchomości oraz o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości, dowodami tymi mogą być w szczególności:
 • urzędowy opis mienia,
 • orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny,
 • dokumenty urzędowe, w tym sądowe, a także dokumenty pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub innych państw;
 • w przypadku braku dokumentów, o których mowa wyżej, oświadczenia dwóch świadków, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przed notariuszem, organem prowadzącym postępowanie lub w polskiej placówce konsularnej w kraju zamieszkania świadka. Świadkiem może być osoba, która zamieszkiwała w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona, lub w miejscowości sąsiedniej, równocześnie świadkiem nie może być osoba bliska (w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami) właścicieli lub spadkobierców ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty.

2. Dowód, który świadczy o posiadaniu obywatelstwa polskiego przez właściciela pozostawionej nieruchomości na dzień 01.09.1939 r.

3. Dowody, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego przez wszystkich uczestników postępowania, tj. dokumenty wydane przez władze polskie np. uwierzytelniona kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.

4. Dowód potwierdzający datę i okoliczności opuszczenia byłego terytorium RP i datę przyjazdu na obecne terytorium RP przez właściciela pozostawionej nieruchomości (np. karta ewakuacyjna).

5. Dowody poświadczające wszystkie kolejne miejsca zamieszkania wszystkich uczestników postępowania (zaświadczenia z urzędu gminy, miasta).

6. W przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku należy dołączyć postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

7. W przypadku uprzedniego nabycia na podstawie odrębnych przepisów, w ramach realizacji prawa do rekompensaty, własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - dokumenty urzędowe poświadczające nabycie tych nieruchomości.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

 • Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (ZAŁ. NR 1).
 • W przypadku braku dowodów potwierdzających miejsca zamieszkania do wniosku dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o miejscu lub miejscach zamieszkania tych osób - WZÓR OSWIADCZENIA WNIOSKODAWCY O MIEJSCACH ZAMIESZKANIA NA OBECNYM TERYTORIUM RP (ZAŁ. NR 2).
 • Złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczenie wnioskodawcy/wnioskodawców o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty. WZOR OSWIADCZENIA WNIOSKODAWCY O DOTYCHCZASOWYM STANIE REALIZACJI PRAWA DO REKOMPENSATY (ZAŁ. NR 3).
 • Oświadczenia wnioskodawcy o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty wzór (ZAŁ. NR 4).

Jak wypełnić dokumenty?         

Zapewniamy pomoc przy wypełnianiu wszystkich dokumentów.

Ile muszę zapłacić?         

Usługa jest zwolniona z opłat.

Kiedy złożyć dokumenty?          

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Wojewoda wezwie do uzupełnienia wniosku w terminie 6-ciu miesięcy od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli złożenie wymaganych dokumentów w oznaczonym terminie napotyka na trudności, możesz wystąpić z wnioskiem o zawieszenie postępowania.

Gdzie załatwię sprawę?  

 
Dokumenty należy dostarczyć na adres:
 
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
 
Informacje odnośnie do prowadzonych spraw możesz uzyskać pod następującym numerem telefonu: 957 851 700 (sekretariat).
 

Co zrobi urząd?      

Wojewoda dokona oceny spełnienia przez wnioskodawcę warunków ustawowych. Pozytywna ocena następuje w drodze postanowienia. W postanowieniu Wojewoda wzywa wnioskodawcę do:

 • wskazania jednej z wybranych form realizacji prawa do rekompensaty. (w przypadku wyboru świadczenia pieniężnego realizowanego w formie przelewu, wojewoda wezwie do wskazania numeru rachunku bankowego),
 • dołączenia do wniosku operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym określono wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego. Operat taki każdorazowo wykonywany jest na zlecenie i na koszt osób uprawnionych do rekompensaty. W przypadku uprzedniego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa w ramach realizacji prawa do rekompensaty- wojewoda wezwie również do dołączenia operatu szacunkowego, w którym została określona wartość nabytego prawa własności nieruchomości albo wartość nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wartość położonych na niej budynków, a także innych urządzeń i lokali.

Wojewoda rozstrzygnie sprawę w drodze decyzji.

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 r. wypłaty gotówkowe rekompensat realizowane są tylko w wybranych placówkach Banku Pekao S.A.

Jaki jest czas realizacji?  

Bezzwłoczne po złożeniu przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych dokumentów.

Jak się odwołać?  

Odwołanie od decyzji możesz złożyć do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe    

Wymagane dokumenty możesz uzyskać w:

 • Archiwum Państwowe w Poznaniu (ul. 23 lutego 41/43, 60-967 Poznań)
 • Archiwum Akt Nowych (ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa)
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie (ul. Św. Wojciecha 13, 70-410 Szczecin)
 • Archiwum Państwowe Oddział w Lublinie (ul. Jezuicka 13, skr. poczt. 113, 20-950 Lublin)
 • Archiwum Państwowe Oddział w Gorzowie Wlkp. (ul. Mościckiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp.)
 • Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie
 • Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie (ul. B. Chmielnickiego 60, 01-034 Kijów)
 • Państwowe Archiwum Obwodu Tarnopolskiego (Державний архів Тернопільської області, вул. Сагайдачного, 14,м. Тернопiль, 46001 Ukraina)
 • Konsulat Generalny RP we Lwowie (ul. Iwana Franko 110, 79011 Lwów)
 • Konsulat Generalny RP w Charkowie (ul. Artioma 16, 61002 Charków)
 • Archiwum Obwodu Grodzieńskiego (ul. Dzierżyńskiego 84, 230005 Grodno- Białoruś)
 • Państwowe Centralne Archiwum Litwy (ul. O. Milasiaus 21, LT-10102 Wilno Litwa)

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051691418/U/D20051418Lj.pdf

 

Kategoria: Mienie zabużańskie [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2012-09-28 1. Wzór wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (zał. nr 1).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2421
1. Wzór wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (zał. nr 1).doc 35KB -
doc 2018-02-08 1a. Wniosek (KONTYNUACJA POSTĘPOWANIA) o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tyt. pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1062
1a. Wniosek (KONTYNUACJA POSTĘPOWANIA) o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tyt. pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP 36KB -
doc 2018-02-08 2. Oświadczenie wnioskodawcy o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty z tyt. pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1783
2. Oświadczenie wnioskodawcy o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty z tyt. pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP 30.5KB -
doc 2018-02-08 3. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium RP - dot. pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1271
3. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium RP - dot. pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP 29KB -
doc 2020-01-15 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty z tyt. pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1187
4. Oświadczenie wnioskodawcy o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty z tyt. pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP 38.5KB -
doc 2018-02-08 5. Wniosek o ujawnienie w wojewódzkim rejestrze wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty z tyt. pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 823
5. Wniosek o ujawnienie w wojewódzkim rejestrze wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty z tyt. pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP 34.5KB -
doc 0000-00-00 6. Wniosek o wydanie duplikatu decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 686
6. Wniosek o wydanie duplikatu decyzji 38.5KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Astramowicz Marcin 2012-09-24 08:00
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2023-03-21 12:23
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2023-03-21 12:22
Zatwierdzenie
Tybiszewska Teresa 2023-03-21 12:22
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry