• język migowy
BIP
Grafika BIP

Kontrole

Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Podstawa prawna

Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, który nadzoruje i kontroluje działania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest Główny Geodeta Kraju, będący centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii i kierujący Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie www.gugik.gov.pl

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym przez Głównego Geodetę Kraju w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
 2. Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej przeprowadzoenej w trybie uproszczonym przez Głównego Geodetę Kraju w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym przez Głównego Geodetę Kraju w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
Kategoria: Kontrole - Główny Geodeta Kraju [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-09-20 Wystąpienie pokontrolne 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 412
Wystąpienie pokontrolne 2022.pdf 334.04KB zobacz
pdf 2021-03-18 Wystąpienie pokontrolne 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1806
Wystąpienie pokontrolne 2019.pdf 344.72KB zobacz
pdf 2021-03-18 wystąpienie pokontrolne 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1769
wystąpienie pokontrolne 2015.pdf 11.27MB zobacz
pdf 2021-01-26 Sprawozdanie 2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1240
Sprawozdanie 2016.pdf 417.19KB zobacz

Kontrole przeprowadzane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Podstawa prawna

Kontrole przeprowadzane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. polegają na sprawdzeniu przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez urzędy, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców.
Kontrole realizacji zadań przez administrację geodezyjną i kartograficzną mają charakter :

 1. kontroli planowych:
  • kontrole koordynowane,
  • kontrole zwykłe (problemowe),
  • kontrole uproszczone (sprawdzajace);
 2. kontroli doraźnych.

Roczny plan kontroli jest opracowywany przez LWINGiK i uzgadniany z Głównym Geodetą Kraju a następnie zatwierdzany przez Wojewodę Lubuskiego.

Kontrola działania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

 1. Wyróżniamy następujące rodzaje kontoli:
  1. KONTROLE PLANOWE - kontrole przewidziane w okresowym planie kontroli, które są realizowane poprzez:
   • kontrola koordynowana - która ma na celu zbadanie całokształtu działalności jednostek kontrolowanych w zakresie zagadnień dotyczących geodezji i kartografii.
    Zadaniem kontroli jest sprawdzenie stosowania i przestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i innych ustaw regulujących zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii oraz przestrzegania przepisów wykonawczych i standardów technicznych w tej dziedzinie a także przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w więcej niż jednej jednostce kontrolowanej,
   • kontrola problemowa - kontrola ta obejmuje wybrane zagadnienia z działalności organu lub jednostki kontrolowanej, które są określone w planie kontroli,
   • kontrola sprawdzająca - ma na celu sprawdzenie wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, która ogranicza się do sprawdzenia wykorzystania istotnych ocen i uwag sformułowanych w ramach realizacji wyników kontroli;
  2. KONTROLA DORAŹNA - wynikająca z potrzeby zbadania przestrzegania niektórych przepisów z zakresu geodezji i kartografii.
   Zadaniem kontroli jest sprawdzenie stosowania i przestrzegania niektórych przepisów w zakresie geodezji i kartografii przez organy administracji geodezyjnej i przedsiębiorców, odnoszących się do zagadnień, które nie figurują w planie kontroli, a które wynikają z potrzeby zbadania określonego rodzaju działania tych organów.
 2. Wyróżniamy następujące tryby kontroli:
  • Tryb zwykły - przeprowadzenie kontroli poprzedza sporządzenie programu kontroli, który zatwierdza kierownik komórki do spraw kontroli-LWINGiK. Przy opracowywaniu programu kontroli bierze się pod uwagę wszystkie działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kontroli przez organ nadzoru,które dotyczą w szczególności:
   • wyników wcześniejszych kontroli,
   • wyników badań i analiz oraz skarg i wniosków dotyczących przygotowywanych kontroli,
   • czynników ryzyka mających wpływ na działalność jednostki kontrolowanej,
   • informacje dotyczące działalności jednostki kontrolowanej;

    Opracowany program kontroli ma określać nazwę jednostki kontrolowanej, temat oraz cel kontroli,analizę przedkontrolną zawierającą również ewentualne wyniki wcześniejszych kontroli,analizę stanu prawnego przedmiotu kontroli oraz wskazówki dotyczące techniki i sposobu przebiegu kontroli,organizacje oraz termin przeprowadzenia kontroli.Konieczność opracowania programu kontroli nie wystepuje w przypadku prowadzenia kontroli w trybie uproszczonym.
  • Tryb uproszczony - przeprowadzenie kontroli w tym trybie nastepuje głównie w przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy lub jej pilnością. Kontrola może być zarządzona w szczególności gdy zajdzie potrzeba:
   • sporządzenia informacji dla kierownika jednostki kontrolującej,
   • sprawdzenia informacji zawartych w skargach i wnioskach,
   • dokonania analizy dokumentów otrzymanych z jednostki kontrolowanej;

    Kontrolę w trybie uproszczonym przeprowadza się zgodnie z przepisami o kontroli w trybie zwykłym z wyjatkiem przepisów dotyczących opracowywania programu kontroli i wystąpień pokontrolnych.W przypadku ujawnienia w postępowaniu uproszczonym okoliczności wskazujących na popełnienie wykroczeń lub spraw mających charakter przestępstwa kontrolę w dalszej części przeprowadza się w trybie zwykłym.

Kontrola przedsiębiorców, jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz jednostek organizacyjnych.

Kontrola działalności przedsiębiorcy, jednostki wykonawstwa geodezyjnego lub innej jednostki organizacyjnej działającej w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczy przede wszystkim:

 • zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych,
 • przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii,
 • rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych;

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie stosowania i przestrzegania przepisów w zakresie geodezji i kartografii przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w geodezji i kartografii oraz przez inne jednostki organizacyjne. Konieczność kontroli wynika z potrzeby zbadania prawidłowości działania jednostki wykonawstwa geodezyjnego związanego np.z nierzetelnością w wykonywaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych, niezgodnością wykonywania tych prac z przepisami i standardami technicznymi oraz z uwzględnieniem zażaleń i wniosków zainteresowanych. Zakres i sposób kontroli opracowuje się na zasadach wynikajacych z przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasad zawartych w ustawie o kontroli w administracji rządowej.

Plany kontroli na 2020, 2021, 2022, 2023 oraz 2024 rok.

Kategoria: Plany kontroli [9]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2024-01-16 LWINGiK - Plan kontroli na 2024 rok.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
LWINGiK - Plan kontroli na 2024 rok.doc 66KB -
doc 2024-01-16 LWINGiK-Plan kontroli na rok 2023 - ZMIANA.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
LWINGiK-Plan kontroli na rok 2023 - ZMIANA.doc 68KB -
doc 2023-01-11 LWINGiK - Plan kontroli na 2023 rok.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
LWINGiK - Plan kontroli na 2023 rok.doc 67.5KB -
doc 2022-05-04 LWINGiK-Plan kontroli na 2022 - ZMIANA.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
LWINGiK-Plan kontroli na 2022 - ZMIANA.doc 63KB -
doc 2021-12-22 LWINGiK - Plan kontroli na 2022 rok.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
LWINGiK - Plan kontroli na 2022 rok.doc 62.5KB -
doc 2021-06-21 LWINGiK-Plan kontroli na 2021 - ZMIANA.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
LWINGiK-Plan kontroli na 2021 - ZMIANA.doc 61.5KB -
doc 2021-06-21 LWINGiK - Plan kontroli na 2021 rok.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
LWINGiK - Plan kontroli na 2021 rok.doc 55.5KB -
pdf 2021-01-26 LWINGiK-Plan kontroli na 2020 - ZMIANA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 554
LWINGiK-Plan kontroli na 2020 - ZMIANA.pdf 166.89KB zobacz
pdf 2021-01-26 LWINGiK-Plan kontroli na 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 695
LWINGiK-Plan kontroli na 2020.pdf 159.64KB zobacz

Kontrole przeprowadzone przez LWINGiK w latach 2019, 2020, 2021, 2022 oraz 2023 rok.

Kategoria: Rok 2023 [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2023-12-19 Wystapienie pokontrolne - Urząd Marszałkowski.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
Wystapienie pokontrolne - Urząd Marszałkowski.doc 287.5KB -
doc 2023-12-06 Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo Powiatowe w Sulęcinie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo Powiatowe w Sulęcinie.doc 273.5KB -
doc 2023-11-30 Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Urzędu Miasta Zielona Góra.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Urzędu Miasta Zielona Góra.doc 382KB -
doc 2023-11-06 Wystąpienie pokontrolne -Starostwo Powiatowe w Słubicach.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
Wystąpienie pokontrolne -Starostwo Powiatowe w Słubicach.doc 0.93MB -
doc 2023-08-21 Wystąpienie pokontrolne - Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu.doc 0.95MB -
doc 2023-08-21 Wystąpienie pokontrolne - Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim.doc 1.18MB -
doc 2023-08-21 Wystąpienie pokontrolne -Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
Wystąpienie pokontrolne -Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.doc 911KB -
Kategoria: Rok 2022 [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2023-08-21 Wystapienie pokontrolne - Urząd Marszałkowski.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
Wystapienie pokontrolne - Urząd Marszałkowski.doc 324KB -
doc 2023-08-21 Wystąpienie pokontrolne - Starostwo Powiatowe w Sulęcinie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo Powiatowe w Sulęcinie.doc 888.5KB -
doc 2023-08-21 Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo Powiatowe w Nowej Soli.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo Powiatowe w Nowej Soli.doc 352KB -
doc 2022-10-13 Wystapienie pokontrolne - Urząd Miasta Gorzów Wlkp.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
Wystapienie pokontrolne - Urząd Miasta Gorzów Wlkp.doc 918.5KB -
doc 2022-07-26 Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.doc 243KB -
doc 2022-07-26 Wystąpienie pokontrolne - Urząd Miasta Zielona Góra.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
Wystąpienie pokontrolne - Urząd Miasta Zielona Góra.doc 1.07MB -
doc 2022-07-26 Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo Powiatowe we Wschowie .doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo Powiatowe we Wschowie .doc 272KB -
doc 2022-07-26 Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze.doc 186KB -
Kategoria: Rok 2021 [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2022-03-29 Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Zielonej Górze.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 637
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Zielonej Górze.doc 0.94MB -
doc 2022-03-29 Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo powiatowe w Żaganiu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 522
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo powiatowe w Żaganiu 365.5KB -
doc 2022-02-04 Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Nowej Soli.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Nowej Soli.doc 835KB -
doc 2021-09-30 Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo powiatowe w Żarach.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo powiatowe w Żarach.doc 290KB -
Kategoria: Rok 2020 [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2021-06-24 Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Urząd Miasta Zielona Góra.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Urząd Miasta Zielona Góra.doc 847.5KB -
doc 2021-06-21 Wystapienie pokontrolne - Starostwo powiatowe we Wschowie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 737
Wystapienie pokontrolne - Starostwo powiatowe we Wschowie.doc 730.5KB -
doc 2021-06-21 Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo powiatowe w Krosnie Odrz..doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo powiatowe w Krosnie Odrz..doc 291KB -
doc 2021-06-21 Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Żaganiu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 498
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Żaganiu.doc 0.96MB -
doc 2021-06-21 Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Gorzowie Wlkp..doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Gorzowie Wlkp..doc 711.5KB -
doc 2021-06-21 Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Świebodzinie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Świebodzinie.doc 705.5KB -
pdf 2021-01-26 Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo powiatowe w w Międzyrzeczu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 884
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo powiatowe w w Międzyrzeczu.pdf 310.59KB zobacz
Kategoria: Rok 2019 [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-01-26 Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1230
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.pdf 624.33KB zobacz
pdf 2021-01-26 Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Żarach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1199
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Żarach.pdf 716.97KB zobacz
pdf 2021-01-26 Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Słubicach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1452
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Słubicach.pdf 672.88KB zobacz
pdf 2021-01-26 Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Międzyrzeczu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1289
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Międzyrzeczu.pdf 749.03KB zobacz
pdf 2021-01-26 Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Krośnie Odrzańskim.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1553
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo powiatowe w Krośnie Odrzańskim.pdf 827.64KB zobacz
pdf 2021-01-26 Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 809
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.pdf 491.69KB zobacz
pdf 2021-01-26 Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo powiatowe w Sulęcinie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1572
Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej - Starostwo powiatowe w Sulęcinie.pdf 607.12KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Foltyński Piotr 2012-10-02 11:50
Aktualizacja publikacji
Dudojć-Masternak Aleksandra 2024-01-16 11:03
Wytworzenie publikacji
Dudojć-Masternak Aleksandra 2024-01-16 11:03
Zatwierdzenie
Bońka Aleksander 2024-01-16 11:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry