• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Klauzule informacyjne/Klauzula informacyjna Oddział Spraw Obywatelskich

Klauzula informacyjna Oddział Spraw Obywatelskich

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

 1. Administratorami pozyskiwanych danych osobowych są:
  • Wojewoda Lubuski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8,
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5,
  • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060), przy ul. Królewskiej 27,
  • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 16,
   00-564 Warszawa- dane będą przetwarzane w wersji elektronicznej w Krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.
  • Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, adres siedziby: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, kontakt mailowy:  lub telefoniczny: +48 22 695 29 00.

   W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez wojewodę administratorem jest Wojewoda Lubuski.
 2. Dane kontaktowe Administratora i Inspektora Ochrony Danych.
  • Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email: , formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  • Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pod adresem email lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  • Z administratorem - Wojewodą Lubuskim można się skontaktować pod adresem: lub pisemnie na adres siedziby LUW.
  • Z administratorem - Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców można skontaktować się pisemnie: Warszawa (02-699), ul. Taborowa 33 lub adres e-mail:  Kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu +48 22 601 14 01.
  • Z inspektorem ochrony danych w Kancelarii Prezydenta RP można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  • Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
  • zarejestrowania w związku z:
   • wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego,
   • wnioskiem o uznanie za obywatela polskiego,
   • zmianą obywatelstwa,
   • poświadczeniem obywatelstwa polskiego,
   • usunięcia  niezgodności w danych dotyczących obywatelstwa w rejestrze PESEL
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o obywatelstwie polskim.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o obywatelstwie polskim podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane doty
 6. Okres przechowywania danych.
  Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
  Dane w Krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców - nie podlegają usunięciu.

  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez Wojewodę Lubuskiego dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, w tym przez wymagany okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217). 
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Źródło pochodzenia danych.
  • Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:
   • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
  • Pani / Pana dane do Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. wprowadzane są przez następujące organy:
   • wojewoda, konsul RP lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie informacji niezbędnych do rejestracji wniosku o nabycie obywatelstwa polskiego.
 10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji wniosku prowadzenia wskazanych w pkt 3 spraw w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim  w Gorzowie Wlkp.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szoppe Ewa 2018-05-25 09:28
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 11:53
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 11:52
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 11:52
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry