• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Klauzule informacyjne/Klauzula informacyjna Oddział zezwoleń na pracę

Klauzula informacyjna Oddział zezwoleń na pracę

Klauzula Informacyjna - zezwolenia na pracę

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Wojewoda Lubuski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem lub pisemnie na adres siedziby LUW, wskazany w pkt I.

Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane
w celu wydania zezwolenia na pracę, jego przedłużenia bądź uchylenia, na podstawie obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu,
w tym wymagany okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217).  

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 88a ust. 1aa ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) i stanowi warunek załatwienia sprawy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jednakże decyzje w Twojej sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szoppe Ewa 2018-05-25 09:55
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 12:21
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 12:28
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 12:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry