• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego

Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego

 

  KARTA USŁUGI  
Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego

Co chcę załatwić?

Uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.

Kogo dotyczy?

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o obywatelstwie polskim, decyzje w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty wydaje na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy, lub podmiotu, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji, wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium RP osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy- wojewoda mazowiecki.

Postępowanie z sprawie może być również wszczęte z urzędu.

Co przygotować?

Wnioskodawca obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, dotyczące danych osoby, której wniosek dotyczy oraz jej wstępnych do drugiego stopnia.

1. Odpisy aktów stanu cywilnego (z polskiego urzędu stanu cywilnego),

2. Kserokopie polskich dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport- zarówno aktualnych jak i nieważnych),

3. Kserokopie zagranicznych dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport),

4. Dokumenty potwierdzające informacje  o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego (np. karty repatriacyjne, meldunki – zarówno aktualne jak i poprzednie).

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

Formularz wniosku:

WNIOSEK o posiadaniu polskiego obywatelstwa

Formularz można też pobrać w pokoju nr 920 w gmachu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Jagiellończyka 8.

Ważne: wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu.

Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie, w języku polskim. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu wniosku poproś o pomoc pracownika Oddziału Spraw Obywatelskich.

Ile muszę zapłacić?

Opłata w formie dowodu wpłaty:

1. Decyzja o stwierdzeniu posiadania obywatelstwa polskiego – 58,00zł.

2. Pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku!

Opłatę wnosi się na konto:

  • Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
  • ul. Sikorskiego 3-4
  • 66-400 Gorzów Wlkp.
  • 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

Gdzie załatwię sprawę?

Osoby, które aktualnie zamieszkują na terenie województwa lubuskiego lub ich ostatnim miejscem zamieszkania przed wyjazdem z Polski było województwo lubuskie składają wniosek do Wojewody Lubuskiego. Wniosek możesz przesłać pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

lub złożyć osobiście w pokoju nr 920 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Jagiellończyka 8,

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek

8:00 –  15:00

Wtorek

8:00 –  15:00

Środa 

8:00 –  15:00

Czwartek

8:00 –  15:00

Piątek 

8:00 –  15:00


Osoby zamieszkujące poza terytorium RP mogą złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Co zrobi urząd?

Wyda decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty. Decyzja zostanie przesłana pocztą na adres do korespondencji wskazany we wniosku lub na adres pełnomocnika ustanowionego przez stronę.

Decyzje w sprawie wniosków złożonych za pośrednictwem Konsula RP zostaną przesłane na adres pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń w Polsce dotyczy osób stale zamieszkujących lub przebywających poza granicami RP.

 

Jaki jest czas realizacji?

Zgodnie z art. 35 Kpa nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jak się odwołać?

W przypadku decyzji niezgodnej z żądaniem można odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie możesz złożyć w Oddziale Spraw Obywatelskich lub przesłać do nas pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

My prześlemy je do  Ministra Spraw Wewnętrznych.

Informacje dodatkowe

Dla ustalenia podstawy nabycia i utraty obywatelstwa polskiego miarodajne są przepisy obowiązujące w chwili zdarzenia lub czynności, na skutek których nastąpiło nabycie lub utrata obywatelstwa polskiego z mocy prawa lub decyzji właściwego organu.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018r., poz. 1829 ze zm).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012r., poz. 925).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Walentynowicz Magdalena 2012-10-01 14:03
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry