• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Klauzule informacyjne/Klauzula informacyjna Oddziału Cudzoziemców

Klauzula informacyjna Oddziału Cudzoziemców

Kaluzula informacyjna w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

  1. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa. Pytania w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kierować na adres: Warszawa (02-699), ul. Taborowa 33 lub adres e-mail: rodo@,udsc.gov.pl. Kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu +48 22 601 74 01.
  2. Wojewoda Lubuski z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  pod adresem ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. Pytania w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kierować na adres: ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. lub adres e-mail: urząd.wojewodzki@poczta.lubuskie.uw.gov.pl. Kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu+48 95 7 115 600. Skrzynka e-puap: /43emu4tg7l/skrytka

Z administratorem  - Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców - można kontaktować się także z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców pisząc na adres e-mail:

Z administratorem - Wojewodą Lubuskim -  można kontaktować się także z Inspektorem Ochrony Danych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim pisząc na adres e-mail: .

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy regulującej Pani/Pana sprawę i jest niezbędne do jej rozpatrzenia. Dane osobowe przetwarzane będą w celu legalizacji pobytu, wydania dokumentów, wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, d i e Rozporządzenia albowiem jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadań realizowanych w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi lub może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą ujawniały pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, lub będą danymi genetycznymi, danymi biometrycznymi lub danymi dotyczącymi zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, przetwarzane będą zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g, h, i i j Rozporządzenia. Zgodnie z tymi przepisami zakaz przetwarzania powyższych danych nie dotyczy przetwarzania, które:

  • jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym,
  • jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego;
  • jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Urząd do Spraw Cudzoziemców lub Lubuski Urząd Wojewódzki zawarł umowy powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do państwa trzeciego (tj. poza terytorium Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych na zasadach określonych w przepisach prawa wyłącznie gdy państwa te oraz organizacje międzynarodowe zapewnią odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że obowiązują w państwach tych i organizacjach międzynarodowych egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych tj. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a ponadto prawo do sprostowania danych jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania, dane osobowe można będzie przetwarzać w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jednakże decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe administrowane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie podlegają usunięciu

Pani/Pana dane osobowe administrowane przez Wojewodę Lubuskiego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, w tym przez wymagany okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217).

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szoppe Ewa 2018-05-25 10:01
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-26 10:24
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2022-11-15 13:58
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2022-11-15 13:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry