• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacja publiczna/Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności

Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności

WYKAZ DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄYCH TAJEMNICĘ PRAWNIE CHRONIONĄ I NIE PODLEGAJĄCYCH UJAWNIENIU Z MOCY USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Akta postępowań sprawdzających prowadzonych w celu udzielenia dostępu do informacji niejawnych. W skład ww. dokumentów zaliczamy:

 • polecenie wszczęcia postępowania sprawdzającego (ochronie podlegają dane osobowe osoby sprawdzanej);
 • ankieta bezpieczeństwa osobowego wypełniana przez osobę sprawdzaną (ochronie podlegają dane osobowe osoby sprawdzanej);
 • wniosek o udzielenie informacji o karalności przez Krajowy Rejestr Karny (ochronie podlegają dane osobowe osoby sprawdzanej oraz informacja przekazana przez KRK);
 • wniosek do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o sprawdzenie w kartotekach powszechnie niedostępnych oraz wydanie opinii (ochronie podlegają dane osobowe osoby sprawdzanej oraz treść kartotek powszechnie niedostępnych ABW);
 • wniosek o udzielenie informacji z Centralnego Zarządu Służby Więziennej o odbywaniu kar (ochronie podlegają dane osobowe osoby sprawdzanej);
 • wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia (ochronie podlegają dane osobowe osoby sprawdzanej);
 • wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa (ochronie podlegają dane osobowe osoby sprawdzanej oraz współmałżonka);
 • Informacja udzielona przez jednostki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pochodząca z  kartotek powszechnie niedostępnych wraz z opinią (ochronie podlegają dane osobowe osoby sprawdzanej oraz treść informacji i opinii);
 • odpis skrócony aktu urodzenia (ochronie podlegają dane osobowe osoby sprawdzanej);
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (ochronie podlegają dane osobowe osoby sprawdzanej oraz współmałżonka);
 • informacja o odbytych karach i pobytach w areszcie pochodząca z Centralnego Zarządu Służby Więziennej (ochronie podlegają dane osobowe osoby sprawdzanej oraz dane gromadzone przez CZSW);
 • wyjaśnienia i sprostowania składane przez osobę sprawdzaną w odniesieniu do danych zgromadzonych w toku postępowania (ochronie podlegają dane osobowe osoby sprawdzanej oraz informacje zgromadzone w toku postępowania);
 • poświadczenie bezpieczeństwa (ochronie podlegają dane osobowe osoby sprawdzanej).
 • decyzja o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa (ochronie podlegają dane osobowe osoby - adresata decyzji);
 • postanowienie o umorzeniu albo zawieszeniu postępowania sprawdzającego (ochronie podlegają dane osobowe osoby - adresata postanowienia);
 • karta kontrolna zawierająca informację skierowaną do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wyniku przeprowadzonego postępowania sprawdzającego (ochronie podlegają dane osobowe osoby sprawdzanej).

Ochronie podlega również treść samych akt we wszystkich ww. punktach. Podstawą prawną ochrony (wyłączenia z jawności dostępu) jest:

 • art. 4-6 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 • art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330);
 • art. 5 ust. 1 lit c, art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 / 1).
 • art. 24 ust. 10, art. 72 ust. 3, art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412).
 • art. 6 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218).
 • art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 931 z późn. zm.).

2. Akta kontrolnych postępowań sprawdzających - prowadzonych w sytuacji gdy zaistniała wątpliwość czy osoba posiadająca dostęp do informacji niejawnych daje rękojmię ich należytej ochrony (zaliczamy do nich akta wymienione w punkcie 1 oraz decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa - ochronie podlegają dane osobowe osoby - adresata decyzji oraz treść samych akt).

Podstawą prawną ochrony (wyłączenia z jawności dostępu) jest:

 • art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330);
 • art. 4-6 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 • art. 72 ust. 3, art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
 • art. 5 ust. 1 lit c, art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 / 1).

3. Wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, obejmującego: imię i nazwisko, numer PESEL, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, określenie dokumentu kończącego procedurę, datę jego wydania oraz numer  (ochronie podlegają dane osobowe osób wymienionych w wykazie).

Podstawą prawną ochrony (wyłączenia z jawności dostępu) jest:

 • art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330);
 • art. 4-6 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 • art. 5 ust. 1 lit c, art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 / 1).

4. Informacje przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, osób zatrudnianych legitymujących się ważnym poświadczeniem bezpieczeństwa tj. uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych (ochronie podlegają dane osobowe osób uprawnionych).

Podstawą prawną ochrony (wyłączenia z jawności dostępu) jest:

 • art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330);
 • art. 4-6 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 • art. 5 ust. 1 lit c, art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 / 1);

5. Oświadczenia o stanie majątkowym składane przez dyrektora generalnego Urzędu, dyrektorów i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu (wydziałów i biur), urzędników korpusu Służby Cywilnej, kierowników i zastępców kierowników urzędów administracji zespolonej z wojewodą.

Podstawą prawną ochrony (wyłączenia z jawności dostępu) jest:

 • art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393).
 • art. 4-6 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000).
 • art. 5 ust. 1 lit c, art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 / 1);

6. Analiza oświadczeń o stanie majątkowym złożonych przez osoby wymienione w punkcie 5.

Podstawą prawną ochrony (wyłączenia z jawności dostępu) jest:

 • art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393).
 • art. 4-6 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 100).
 • art. 5 ust. 1 lit c, art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 / 1);

7. Oświadczenia majątkowe składane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałka województwa lubuskiego, przewodniczących rad gmin i miast, przewodniczących rad powiatów, w części „B” (adres zamieszkania oraz położenie nieruchomości).

Podstawą prawną ochrony (wyłączenia z jawności dostępu) jest:

 • art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994  z późn. zm.);
 • art. 25d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995);
 • art. 27d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913);
 • art. 5 ust. 1 lit c, art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 / 1).

8. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu lustracyjnym oraz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Podstawą prawną ochrony (wyłączenia z jawności dostępu) jest:

 • art. 5 ust. 1 lit c, art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 / 1);

9. Informacje niejawne zawarte w materiałach oznaczonych jedną z klauzul tajności: „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne”, „ściśle tajne”. Informacje te klasyfikują osoby uprawnione do podpisywania dokumentów w Urzędzie.

Podstawą prawną ochrony (wyłączenia z jawności dostępu) jest:

 • art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330);
 • art. 4 ust. 1, art. 8, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412).
 • art. 5 ust. 1 lit c, art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 / 1);

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-08-31 16:22
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-27 09:35
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-27 09:34
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-27 09:34
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry