• język migowy
BIP
Grafika BIP

MALUCH edycja 2016

Informujemy, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odstąpił od egzekwowania realizacji obowiązku umieszczania informacji o korzystaniu z dofinansowania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2016" na terenie dofinansowanej instytucji (pkt 8.3 tiret 3 programu).

W dniu 17 grudnia 2015 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił – konkurs "MALUCH - edycja 2016" w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".

Na Program w 2016 roku MPiPS przeznaczyło kwotę 151 000 000 zł.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program "MALUCH" realizowany jest w 2016 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 • Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania. Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zl - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 lub 3.
 • Moduł 2:
  - dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu "MALUCH";
  - dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

        Na moduł 2 przeznacza się 80 mln zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3.

 • Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) – utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych. Na moduł 3 przeznacza się 11 mln zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2016 r.

Termin składania ofert:

 • moduł 1 - do dnia 1 lutego 2016 r.;
 • moduł 2 - do dnia 12 stycznia 2016 r.;
 • moduł 3 - do dnia 1 lutego 2016 r.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, stanowiących załączniki do Programu (odpowiednio do modułu) w formie papierowej oraz w formie elektronicznej:

Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: "Oferta na konkurs MALUCH 2016" na adres:

Wydział Programów Europejskich i Rządowych
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

lub złożyć osobiście w kancelarii LUW.

Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać na adres e-mail: wpisując w temacie odpowiednio:

 • Dla modułu 1: "Oferta MALUCH 2016 - moduł 1 - nazwa_gminy_której_dotyczy_oferta";
 • Dla modułu 2:
  - w przypadku gmin: "Oferta MALUCH 2016 - moduł 2 - nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta";
  - w przypadku podmiotów niegminnych: "Oferta MALUCH 2016 - moduł 2 - nazwa_gminy - skrócona_nazwa_podmiotu_którego_ dotyczy_oferta";
  - w przypadku uczelni i podmiotów współpracujących z uczelniami: "Oferta MALUCH 2016 - moduł 2 - nazwa_gminy – skrócona_nazwa_uczelni", a w przypadku podmiotu współpracującego, z dodaniem skróconej_nazwy_podmiotu _współpracującego".
 • Dla modułu 3: "Oferta MALUCH 2016 - moduł 3 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_uczelni", a w przypadku podmiotu współpracującego, z dodaniem skróconej_nazwy_podmiotu_współpracującego".

W przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, oferta ta będzie traktowana jako złożona w formie papierowej i elektronicznej.

W przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej (moduł 1), należy dołączyć do oferty program inwestycji (wzór do pobrania)

W przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią (moduł 2 i 3).

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: www.zlobki.mpips.gov.pl,
 • na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

w terminie:
-        dla modułu 1 - do dnia 24 lutego 2016 r., z podziałem na gminy;
-        dla modułu 2 - do dnia 1 lutego 2016 r., z podziałem dotacji zbiorczej dla województw;
-        dla modułu 3 - do dnia 24 lutego 2016 r. z podziałem dotacji zbiorczej dla województw.

Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:
-        przy dotacji do tworzenia miejsc: 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
-        przy dotacji tylko do funkcjonowania miejsc: 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016".

Osoby do kontaktu:

 • Joanna Wysocka - tel. (95) 71 15 370;
 • Anna Michałuszko - tel. (95) 71 15 323.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się tutaj.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2015-12-23 11:24
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry