• język migowy
BIP
Grafika BIP

MALUCH edycja 2014

5 marca br. Minister Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),  ogłosił  konkurs „MALUCH - edycja 2014”.

Zgodnie z zawartymi umowami w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2014" termin złożenia ostatniego wniosku o wypłatę dotacji upływa z dniem 10 grudnia 2014 r.

Wnioski należy kierować do Wydziału Programów Europejskich i Rządowych.


Na Program przeznaczono w 2014 roku kwotę 101 000 000 zł.
O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program „MALUCH” w 2014 r. realizowany jest w ramach jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 1. Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania,
 2. Moduł 2 (dla gmin) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu „MALUCH”,
 3. Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2014 r.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, stanowiących załączniki do Programu nr 1, nr 2 i nr 3 (odpowiednio do modułu) w  formie papierowej oraz w formie elektronicznej:

 1. Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH 2014” na adres:
  Wydziału Programów Europejskich i Rządowych
  Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
  lub złożyć osobiście w kancelarii LUW (p. 724, piętro VII)
 2. Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać na adres e-mail: funduszeue@lubuskie.uw.gov.pl wpisując w temacie odpowiednio: „Oferta MALUCH 2014 – moduł 1”, „Oferta MALUCH 2014 – moduł 2” lub „Oferta MALUCH 2014 – moduł 3”, a także dodając nazwę gminy, której dotyczy oferta, a w przypadku modułu 3 – także skróconą nazwę podmiotu składającego ofertę. Oferty w formie elektronicznej składa się w terminie złożenia oferty w formie papierowej. 
 3. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem platformy e-PUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, oferta ta będzie traktowana jako złożona w formie papierowej i elektronicznej.

Osoby do kontaktu:

 • Joanna Wysocka   - tel. (95) 71 15 370;
 • Anna Michałuszko - tel. (95) 71 15 323.

Formy wniesienia zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy realizowanej w ramach programu „Maluch - edycja 2014” - moduł 3.

Uprzejmie informujemy, że zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów w ramach modułu 3 może być wnoszone według wyboru Podmiotu w jednej lub w kilku następujących formach:

 1. wekslu in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym,
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 3. gwarancjach bankowych,
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 5. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
 6. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 7. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu  znajdują się na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2014a/

Dokumenty do pobrania:
 
Kategoria: Program Maluch - edycja 2014 [21]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 0000-00-00 Oświadczenie dotyczące wysokości opłat ponoszonych przez rodziców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
Oświadczenie dotyczące wysokości opłat ponoszonych przez rodziców 236.85KB zobacz
doc 0000-00-00 Oświadczenie o kwalifikowalność podatku VAT
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
Oświadczenie o kwalifikowalność podatku VAT 25.5KB -
doc 0000-00-00 Oświadczenie o przyjęciu dotacji celowej z budżetu państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
Oświadczenie o przyjęciu dotacji celowej z budżetu państwa 31.5KB -
pdf 0000-00-00 Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 485
Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 1 245.94KB zobacz
pdf 0000-00-00 Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 412
Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 2 245.53KB zobacz
pdf 0000-00-00 Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 3 231.5KB zobacz
pdf 0000-00-00 Sprawozdanie z trwałości projektu - Moduł 1 i Moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 804
Sprawozdanie z trwałości projektu - Moduł 1 i Moduł 2 216.15KB zobacz
pdf 0000-00-00 Sprawozdanie z trwałości projektu - Moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 620
Sprawozdanie z trwałości projektu - Moduł 3 213.44KB zobacz
pdf 0000-00-00 Wyniki konkursu "Maluch - edycja 2014" moduł 1 i 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 497
Wyniki konkursu "Maluch - edycja 2014" moduł 1 i 3 168.89KB zobacz
pdf 0000-00-00 Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2014" moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2014" moduł 2 192.68KB zobacz
pdf 0000-00-00 Wystapienie pokontrolne 2017-02-27 Miasto Gorzó Wlkp..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
Wystapienie pokontrolne 2017-02-27 Miasto Gorzó Wlkp..pdf 238.08KB zobacz
pdf 0000-00-00 Wystąpienie pokontrolne 2017-02-27 Miasto Gorzów Wlkp.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
Wystąpienie pokontrolne 2017-02-27 Miasto Gorzów Wlkp.pdf 238.38KB zobacz
pdf 0000-00-00 Wystąpienie pokontrolne Żagań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 416
Wystąpienie pokontrolne Żagań.pdf 205.09KB zobacz
pdf 0000-00-00 Wzór umowy o dotację Maluch - edycja 2014 (moduł 1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 602
Wzór umowy o dotację Maluch - edycja 2014 (moduł 1) 216.4KB zobacz
pdf 0000-00-00 Wzór umowy o dotację Maluch - edycja 2014 (moduł 2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 603
Wzór umowy o dotację Maluch - edycja 2014 (moduł 2) 215.33KB zobacz
pdf 0000-00-00 Wzór umowy o dotację Maluch - edycja 2014 (moduł 3)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 466
Wzór umowy o dotację Maluch - edycja 2014 (moduł 3) 243.56KB zobacz
pdf 0000-00-00 WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch 2014 moduł 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch 2014 moduł 1 151.02KB zobacz
pdf 0000-00-00 WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch 2014 moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch 2014 moduł 2 151.26KB zobacz
pdf 0000-00-00 WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch 2014 moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 599
WZÓR Wniosek o wypłatę dotacji Maluch 2014 moduł 3 151.9KB zobacz
xlsx 0000-00-00 zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch 2014 moduł 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch 2014 moduł 1 12.08KB -
xlsx 0000-00-00 zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch 2014 moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji Maluch 2014 moduł 2 12.05KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2014-03-06 07:39
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry