• język migowy
BIP
Grafika BIP

MALUCH edycja 2015

W dniu 11 lutego 2015 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad  dziećmi do lat 3 „Maluch – edycja 2015”.
W ramach konkursu Ministerstwo przeznaczyło na realizację zadania łączną kwotę 151 mln zł.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z założeniami, Program ten realizowany jest w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których dofinansowywane są działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów:

 • Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach;
 • Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem programu „MALUCH”. Na moduł 2 przeznacza się 30 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach;
 • Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na moduł 3 przeznacza się 50 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach;
 • Moduł 4 - „MALUCH na uczelni”(dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów): utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych. Na moduł 4 przeznacza się 11 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2015 roku.

Zgodnie z zasadami ogłoszonego konkursu termin składania ofert na poszczególne moduły przedstawia się następująco:

 • moduł 1 – do dnia 11 marca 2015 r.
 • moduł 2 – do dnia 25 lutego 2015 r.
 • moduł 3 – do dnia 11 marca 2015 r.
 • moduł 4 – do dnia 11 marca 2015 r.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, stanowiących załączniki do Programu (odpowiednio do modułu) w formie papierowej oraz w formie elektronicznej:

Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH 2015” na adres: Wydziału Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. lub złożyć osobiście w kancelarii LUW.

Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać na adres e-mail: funduszeue@lubuskie.uw.gov.pl wpisując w temacie odpowiednio: „Oferta MALUCH 2015 – moduł 1 – nazwa gminy której dotyczy oferta ”, „Oferta MALUCH 2015 – moduł 2- nazwa gminy której dotyczy oferta”,  „Oferta MALUCH 2015 – moduł 3- nazwa gminy - skrócona nazwa podmiotu składającego ofertę ” lub „Oferta MALUCH 2015 – moduł 4- nazwa gminy - skrócona nazwa uczelni” a w przypadku podmiotu współpracującego z dodaniem skróconej nazwy podmiotu współpracującego” . Oferty w formie elektronicznej składa się w terminie złożenia oferty w formie papierowej.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem platformy e-PUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, oferta ta będzie traktowana jako złożona w formie papierowej i elektronicznej.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: www.zlobki.mpips.gov.pl
 • na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

w terminie:

 • dla modułu 1 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.
 • dla modułu 2 – do dnia 18 marca 2015 r.
 • dla modułu 3 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.
 • dla modułu 4 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

Formy wniesienia zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy realizowanej w ramach programu "Maluch - edycja 2015" - moduł 3 i 4.

Informujemy, że zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów w ramach modułu 3 i 4  może być wnoszone według wyboru Podmiotu w jednej lub w kilku następujących formach:

 1. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym,
 2. poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 3. gwarancja bankowa,
 4. gwarancja ubezpieczeniowa,
 5. weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
 6. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 7. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Osoby do kontaktu:

 • Joanna Wysocka - tel. (95) 71 15 370;
 • Anna Michałuszko - tel. (95) 71 15 323.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się tutaj.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2015-02-13 07:51
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry