• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Aktywna tablica 2020-2024

Aktywna tablica 2020-2024

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

23 października 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę 151/2020 w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

20 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość.

Z Programu w 2021 roku mogą skorzystać: 

 • szkoły podstawowe, które nie skorzystały z Programu w latach 2017-2019
 • szkoły podstawowe, które korzystały z programu w latach 2017-2019 a w latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • szkoły ponadpodstawowe, w których uczą się dzieci i młodzież,
 • szkoły za granicą,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (SOSW),
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz.

Zmiany Programu dotyczą w szczególności:

 1. wydłużenia w 2021 r. terminów składania wniosków do 3 września dla szkół i 14 września dla organów prowadzących szkoły;
   
 2. wydłużenia terminów przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły
      - w 2021 r. do 31 października;
      - w latach 2022-2024 do 31 sierpnia. 
   
 3. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu i pomocy dydaktycznych - zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ramach zestawu będzie można zakupić: laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowe słuchawki i dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze; maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły na zakup zestawu dla nauczyciela będzie wynosiła 14.000 zł;
   
 4. rozszerzenie na kolejne lata Programu (2021-2024) możliwości zakupu (realizowanego w 2020 r.) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;
   
 5. doprecyzowania zakresu podmiotowego Programu, w taki sposób, aby wsparcie finansowe udzielonojak największej liczbie szkół uprawnionych do jego otrzymania bez jego dublowania w kolejnych latach realizacji Programu (można skorzystać z dofinansowania tylko raz w całym programie, szkoły podstawowe, które otrzymały dofinansowanie w latach 2017-2019 nie mogą skorzystać z Programu, z wyjątkiem zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkoły, które skorzystały ze wsparcia finansowego w ramach Programu w 2020 r., nie mogą z niego skorzystać w kolejnych latach trwania Programu;
   
 6. doprecyzowania regulacji dotyczących udzielenia wsparcia finansowego szkołom, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tak aby do takich szkół trafiał sprzęt adekwatny do ich potrzeb, z uwzględnieniem preferencji dla tych szkół, w których liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest wyróżniająca się na tle innych szkół zapewniających kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym i w danym regionie;
   
 7. doprecyzowania regulacji wskazujących, że preferencje w ubieganiu się o uzyskanie wsparcia finansowego dla szkół uczestniczących w projektach realizowane ze środków publicznych, w tym środków Unii Europejskiej: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz „Lekcja: Enter” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
   
 8. dookreślenia wymagań jakościowych dotyczących sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w zakresie wyłączenia warunku posiadania certyfikatu ISO 9001 w stosunku do sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii będących wyrobami medycznymi, dla których spełniona została norma PN-EN ISO 13485;
   
 9. dookreślenia wymagań prawnych (sprzęt nowy i bez obciążeńprawami osób trzecich) dotyczących sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
   
 10. wydłużenia terminów na rozpatrywanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez zespoły powołane przez wojewodów i ministrów prowadzących szkoły w celu kwalifikacji:
      - w 2021 r. wydłużono do dnia 28 września,
      - w latach 2022-2024 termin kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wydłużono o dwa tygodnie - do 30 czerwca;
   
 11. wydłużenia terminów przekazywania sprawozdańz realizacji zadań wynikających z Programu, do końca trwania programu - do 30 września;
   
 12. wydłużenia terminów na ocenę efektów Programu w poprzednim roku - do 31 października.

 Zmiany o charakterze porządkującym

 1. skorygowano nieprawidłowe określenie projektora możliwego do zakupu;
 2. parametry dotyczące przepustowości Internetu, które musi posiadać szkoła i SOSW wnioskujące o udział w Programie, dostosowano do regulacji wynikających z przepisów ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - 100 Mb/s;

 Wkład własny

Organy prowadzące szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z wyjątkiem właściwych ministrów, są obowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% wartości całkowitego kosztu realizacji Programu.

Za wkład własny uważa się:

 1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
   
 2. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego. W ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo, więc organ prowadzący szkołę będzie mieć również możliwość zakupu dowolnie wybranych sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystujących TIK do 20% wartości całego zadania. Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego, wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

WAŻNE! Program realizuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Kategoria: Aktywna tablica 2024 [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-06-28 Aktywna tablica 2024 r. - wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
Aktywna tablica 2024 r. - wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym 107.94KB zobacz
Kategoria: Aktywna tablica 2023 [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-07-05 Wyniki naboru wniosków - Aktywna tablica 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Wyniki naboru wniosków - Aktywna tablica 2023r. 95.99KB zobacz
Kategoria: Aktywna tablica 2022 [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-06-30 Aktywna tablica 2022 r. - wnioski zakwalifikowane
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
Aktywna tablica 2022 r. - wnioski zakwalifikowane 59.09KB zobacz
Kategoria: Aktywna tablica 2021 [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-10-01 Wnioski zakwalifikowane Aktywna Tablica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 628
Wnioski zakwalifikowane Aktywna Tablica 181.11KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2021-10-01 11:06
Aktualizacja publikacji
Włodarczak Jacek 2024-06-28 09:02
Wytworzenie publikacji
Jacek Włodarczak 2024-06-28 09:02
Zatwierdzenie
Agnieszka Świątek 2024-06-28 09:02
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry