• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów (..)

Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania

Załączniki do umowy o dofinansowanie zadania

Zatwierdzona lista zadań zawalifikowanych ostatecznie do dofinansowania

W dniu 8 czerwca 2018 roku Wojewoda Lubuski zatwierdził Listę zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności poprzez Wspieranie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Na realizację inwestycji drogowych w 2018 roku dla województwa lubuskiego przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie – 21.647.864 zł.

W ramach naboru do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wpłynęło 79 wniosków o dofinansowanie zadań na kwotę dotacji 107.230.211 zł.

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu do dnia 15 maja Wojewoda przekazał do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju listę zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania wraz z informacją o zakresie realizacji przez poszczególne zadania wskaźników i wnioskiem o wydanie opinii w trybie art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W dniu 30 maja Minister Inwestycji i Rozwoju wydał pozytywną opinię do wskazanych na Liście zadań, co dało podstawę do zatwierdzenia przez Wojewodę Listy zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w ramach Programu.

Dofinansowanie w 2018 roku otrzyma 18 zadań (lista podstawowa), w tym jedno zadanie z niepełnym dofinansowaniem. Dofinansowanie zadań z listy rezerwowej możliwe będzie po uzyskaniu oszczędności przetargowych przez jednostki z listy podstawowej.

Umowy z beneficjentami o dofinansowanie zadań na 2018 rok zostaną podpisane  po zwiększeniu budżetu Wojewody Lubuskiego przez Ministra Finansów.

zatwierdzona lista zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania.


WAŻNY KOMUNIKAT!

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego na spotkanie w sprawie Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, które odbędzie się  w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w sali nr 101 (I  piętro) Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Proszę o przekazanie ewentualnych pytań dot. Programu do dnia 4 kwietnia br. na adres Wydziału Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz poczty elektronicznej .

WAŻNE!!!

Zgodnie z rozdziałem 8.2.1 Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów w pkt 9 wniosku o przyznanie dotacji (opis zadania) należy uzasadnić realizację zadania, w szczególności opisując jego wpływ na podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu lub związek z zadaniami realizowanymi w ramach regionalnego programu operacyjnego lub programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa (komplementarność z tymi działaniami).

Dodatkowo w pkt. 9 wniosku należy uwzględnić wpływ zadania na realizację poszczególnych Priorytetów określonych w Programie (min. 1).

Wniosek o przyznanie dotacji, oprócz wersji papierowej, proszę przekazać w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres email:


Wojewoda Lubuski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2018 roku do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez  Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

 Termin składania wniosków do 15 kwietnia 2018 roku.

Wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone pod względem formalnym
(o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski o dofinansowanie zadań wraz z załącznikami należy składać:

 osobiście w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
w Kancelarii Ogólnej (parter) w godzinach pracy urzędu
lub drogą pocztową na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. 95 71 15 466, pokój 1419, XIV piętro
lub Monika Podsiadło-Orzeł tel. 95 71 15 478, pokój 1420, XIV piętro,

Podstawę prawną wydatkowania środków na zadania objęte Programem stanowi art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wskazujący na możliwość przekazywania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego.

Dla województwa lubuskiego w 2018 roku na dotacje z budżetu państwa w ramach Programu przewidziano kwotę 21.647.865 zł.

I.         Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu.

Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego (gminy, w tym miasta na prawach powiatu, oraz powiaty) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z budową, przebudową lub remontami dróg powiatowych i gminnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W ramach programu możliwe jest finansowanie elementów dróg wyższego rzędu na mocy porozumienia, o którym mowa w art. 19 ust. 4 tejże ustawy.

 Wnioskodawca: gminy, w tym miasta na prawach powiatu, powiaty.

Przedmiot wsparcia: działania z zakresu polityki rozwoju stanowiące zadania własne JST, polegające na budowie, przebudowie lub remontach dróg gminnych lub powiatowych, w trakcie realizacji lub planowane do realizacji, które zostaną zakończone do końca 2018 roku, lub działania, których realizacja zakończy się w roku 2019 (przy czym kwota wnioskowana może dotyczyć jedynie wydatków planowanych do poniesienia w roku 2018), spełniające poniższe kryteria:

1)        zadanie nie było i nie jest w żadnym zakresie objęte dofinansowaniem ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2)        zadanie nie było i nie jest w żadnym zakresie objęte dofinansowaniem z dotacji celowych budżetu państwa,
3)        zadanie nie jest i nie będzie realizowane w ramach programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa,
4)         zadanie jest w trakcie realizacji lub planowane do realizacji, które zostanie zakończone do końca 2018 roku, lub działanie którego realizacja zakończy się w roku 2019 (przy czym kwota wnioskowana może dotyczyć jedynie wydatków planowanych do poniesienia w roku 2018),
5)         JST posiada pełną dokumentację techniczną i projektową oraz dopełniło wszystkich wymogów prawnych, związanych z planowaną realizacją inwestycji,
6)        wkład własny JST w roku 2018 wynosi co najmniej 20% wartości zadania/części zadania realizowanego w roku 2018 (wkład własny gminy lub powiatu może obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub prywatnych, niepochodzące z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej).

 II.      Priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie terytorialnym, w tym w ujęciu wojewódzkim

Finansowaniu z dotacji celowych budżetu państwa mogą podlegać działania z zakresu polityki rozwoju, stanowiące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, nieujęte w regionalnym programie operacyjnym lub programie służącym realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanym przez zarząd województwa, w przypadku gdy działania te:

1)        trwale przyczyniają się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności regionu, lub
2)        pozostają w związku z działaniami realizowanymi w ramach regionalnego programu operacyjnego lub programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa.

Wsparcie w Programie będzie udzielane według następujących priorytetów:

1)        Priorytet 1. Inwestycje w drogi lokalne w celu poprawy dostępności do centrów gospodarczych lub społeczno-kulturalnych dla przedsiębiorców i lokalnej społeczności oraz do terenów inwestycyjnych.
2)        Priorytet 2. Inwestycje w drogi lokalne lub węzły łączące te drogi z drogami wyższego rzędu w celu poprawy dostępu do ośrodków życia społeczno-gospodarczego o znaczeniu regionalnym lub krajowym.
3)        Priorytet 3. Inwestycje w skrzyżowania, obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych (Inwestycje wpisujące się w ten priorytet mogą stanowić element zadania realizowanego w ramach Priorytetu 1 lub Priorytetu 2).  

 III.   Sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych.

Monitorowanie efektów odbywa się na podstawie wskaźników:

1)        długość nowych dróg gminnych (km),
2)        długość przebudowanych lub wyremontowanych dróg gminnych (km),
3)        długość nowych dróg powiatowych (km),
4)        długość przebudowanych lub wyremontowanych dróg powiatowych (km),
5)        liczba nowych, przebudowanych lub wyremontowanych skrzyżowań z drogami wojewódzkimi (szt.),
6)        liczba nowych, przebudowanych lub wyremontowanych skrzyżowań z drogami krajowymi (szt.),
7)        powierzchnia terenów inwestycyjnych o lepszej dostępności (dojazd) dzięki realizacji projektu (ha),
8)        długość powstałych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych (km),
9)        liczba skrzyżowań w formie rond (szt.),
10)      liczba powstałych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów mostowych (szt.),
11)       liczba przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa (szt.).

IV.   Zasady udzielania dotacji celowych:

1)        maksymalna liczba zadań jednej gminy możliwych do objęcia wsparciem – 1,
2)        maksymalna liczba zadań jednego miasta na prawach powiatu lub powiatu możliwych do objęcia wsparciem – 2,
3)        maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa na jedno zadanie - 5 mln zł,
4)        kwalifikowalne mogą być tylko koszty poniesione na realizację zadania w roku 2018, w tym koszty przygotowawcze (dokumentacja techniczna i projektowa), z zastrzeżeniem pkt 5),
5)        VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny jeśli beneficjent lub partner projektu nie ma możliwości jego odliczenia, a powstała w wyniku realizacji zadania infrastruktura nie jest wykorzystywana do sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT,
6)        udział dotacji celowej z budżetu państwa w kosztach realizacji zadania w zależności od wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca odpowiednio gminy lub powiatu, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do 60 - 80% kosztów realizacji zadania zgodnie z poniższym:

a)         gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub wyższy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – do 60%,
b)        gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie wynosi mniej niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – do 80 %,
c)         powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, jest równy lub wyższy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów – do 60%,
d)        powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie wynosi mniej niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów – do 80%,

przy czym niezależnie od wskazanych powyżej wielkości udział dotacji celowej z budżetu państwa w kosztach realizacji części zadania planowanych do poniesienia w roku 2018 - w przypadku zadań wykraczających poza rok 2018 - wynosi do 80%.

Na zasadach wskazanych w Programie jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się również o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań ujętych na ostatecznych listach rankingowych projektów dla poszczególnych województw, zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu, które w roku 2018 nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania w programie wieloletnim pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z uwagi na brak środków.

V.      Wniosek o przyznanie dotacji celowej powinien zawierać:

1)        nazwę wnioskodawcy,
2)        tytuł zadania,
3)        podmiot odpowiedzialny za realizację zadania,
4)        wartość kosztów kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w roku 2018,
5)        wnioskowaną kwotę dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa z uwzględnieniem zasad wynikających z punktu IV,
6)        opis zadania wraz z:

 • uzasadnieniem realizacji zadania, w szczególności opisującym jego wpływ na podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu lub związek z zadaniami realizowanymi w ramach regionalnego programu operacyjnego lub programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa (komplementarność z tymi działaniami),
 • szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania,
 • opisem źródeł finansowania zadania,
 • wskazaniem wszystkich wskaźników i ich docelowych wartości realizowanych w ramach zadania spośród wskaźników wymienionych w punkcie III.

7)        oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego potwierdzającym zabezpieczenie /posiadanie środków na realizację zadania,
8)        oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego potwierdzającym dopełnienie wszystkich wymogów prawnych, związanych z planowaną realizacją inwestycji; oświadczenie to zawiera szczegółowe informacje o aktualnym zgłoszeniu, pozwoleniu na budowę lub zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz innych wymaganych przepisami, w tym przepisami o ochronie środowiska, pozwoleniach, uzgodnieniach, opiniach i ocenach, a także – o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej,
9)        oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego o spełnianiu przez zadanie wymogów wymienionych w punkcie I.

 Do wniosku o dotację należy dołączyć dokumenty uzupełniające:

 • kosztorys inwestorski, który będzie stanowił uszczegółowienie zakresu rzeczowo- finansowego zadania przewidzianego do realizacji w 2018 roku,
 • projekt budowlany w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub rysunek przedstawiający zastosowane rozwiązania projektowe (załączony do zgłoszenia) w przypadku zgłoszenia o zamiarze budowy,
 • czytelna i w odpowiedniej skali mapa poglądowa.

VI.        Harmonogram realizacji zadania


 

do 15 kwietnia 2018 r.

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań przez Wojewodę

do 15 maja 2018 r.

Wojewoda przekazuje do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju listę zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania wraz z informacją o zakresie realizacji przez poszczególne zadania wskaźników wraz z wnioskiem o wydanie opinii w trybie art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

do 31 maja 2018 r.

Minister Inwestycji i Rozwoju wydaje opinię o zasadności finansowania w trybie art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

po 31 maja 2018 r.

 • Wojewoda dokonuje ostatecznego podziału zadań na podstawowe (do kwoty na województwo) oraz rezerwowe
 • Wojewoda występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej
 • po utrzymaniu decyzji o uruchomieniu środków Wojewoda podpisuje umowy dotacji celowej

do 28 lutego 2019 r.

Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Inwestycji i Rozwoju zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji celowych w województwie

do 31 marca 2019 r.

Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Inwestycji i Rozwoju sprawozdanie z realizacji programu w województwie


UWAGA!

 1.      Koszty realizacji zadania należy podać w pełnych złotych.
 2.     Wniosek wraz z załącznikami powinien być wpięty do segregatora bądź skoroszytu. W celu usprawnienia oceny wniosku proszę nie umieszczać poszczególnych załączników w koszulkach.

Pliki do pobrania


 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Zając Katarzyna 2018-03-22 12:08
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry