• język migowy
BIP
Grafika BIP

MALUCH edycja 2017

W dniu 21 listopada 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad  dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.

W ramach konkursu Ministerstwo przeznaczyło na realizację zadania kwotę 151 mln zł.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program "Maluch plus " realizowany jest w 2017 r w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których dofinansowywane są działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów:

 • Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania;
 • Moduł 2
  - dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;
  - dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki i zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych;
 • Moduł 4 (dla podmiotów niegminnych) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 roku.

Termin składania ofert na poszczególne moduły przedstawia się następująco:

 • moduł 1 – do dnia 16 grudnia 2016 r.
 • moduł 2 – do dnia 9 grudnia 2016 r.
 • moduł 3 – do dnia 9 grudnia 2016 r.
 • moduł 4 – do dnia 9 grudnia 2016 r.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, stanowiących załączniki do Programu (odpowiednio do modułu) w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferty w formie papierowej należy nadesłać z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH plus 2017” na adres: Wydziału Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. lub złożyć osobiście w kancelarii LUW.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, należy przesłać na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

w terminie do dnia 30 stycznia 2017 r. dla wszystkich modułów:

 • dla modułu 1 – podział dotacji na gminy;
 • dla modułu 2 – podział dotacji zbiorczo dla województw,
 • dla modułu 3 – podział dotacji zbiorczo dla województw,
 • dla modułu 4 – podział dotacji według gmin.

Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący - przy dotacji do tworzenia miejsc - 5 lat od daty zakończenia zadania objętego dofinansowaniem. 

Osoby do kontaktu:

 • Joanna Wysocka - tel. (95) 71 15 370;
 • Anna Michałuszko - tel. (95) 71 15 323.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się tutaj.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2016-11-28 09:20
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry