• język migowy
BIP
Grafika BIP

MALUCH+ edycja 2019

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji programu „MALUCH+”. Na edycję 2019 przeznaczono 450 mln zł.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2019. Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

1. Na Program w 2019 r. przeznaczono 450 mln zł.

2.O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty), o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.).

3. Program „MALUCH+” 2019 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla dzieci do lat 3, tj. żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

 • Moduł 1a (dla jst) – dofinansowane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
 • Moduł 1b (dla jst) – dofinansowywane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
 1. funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,
 2. nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w module 1a i 1b może również ubiegać się gmina, która prowadzi inwestycje mieszkaniowe w obszarze programu „Mieszkanie+”. Środki z programu „MALUCH+” mogą wesprzeć tworzenie instytucji opieki dla dzieci do lat 3 na terenie inwestycji powstających w ramach programu „Mieszkanie+”.

 • Moduł 2 (dla jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst z udziałem Programu (tj. wcześniejszych edycji),
 • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będą zadania utworzenia nowych miejsc opieki oraz ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc.
 • Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w instytucjach opieki.

W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2019 r.

5.Termin składania ofert:

 • dla modułu 1a i 1b – 28 grudnia 2018 r.
 • dla modułu 2 – 28 grudnia 2018 r.
 • dla modułu 3 – 28 grudnia 2018 r.
 • dla modułu 4 – 28 grudnia 2018 r.

6. Oferty należy składać w formie pisemnej do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7 Programu:

 • Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH+ 2019” na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.;
 • Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 1a: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 1a – nazwa_jst_której_dotyczy_oferta”.

Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie, wypełniony kompletnie. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki.

W ramach modułów 1a, 1b oraz modułu 3 do oferty należy załączyć również program inwestycji, kalkulację kosztów oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.

7. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina w terminie do 28 lutego 2019 r.

9. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2019 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2024 r.

10. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

UWAGA! W przypadku oferty konkursowej modułu 1a i 1b (tabela 1) dane dotyczące liczby dzieci w rocznikach 1-2 w gminie wg GUS (stan na dzień 30.06.2018 r.) podaje się na podstawie tabeli 12 publikacji GUS „Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. (stan w dniu 30 VI)”

Osoby do kontaktu:

 • Joanna Wysocka - tel. (95) 7 851 917
 • Anna Michałuszko - tel. (95) 7 851 914
 • Kamila Arendarska - tel. (95) 7 851 911

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019

Kategoria: Dokumenty ogólne [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 0000-00-00 Program Maluch+ 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 724
Program Maluch+ 2019 1.09MB zobacz
xlsx 0000-00-00 Wykaz ofert pozostawionych bez rozpatrzenia w ramach programu Maluch+ 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
Wykaz ofert pozostawionych bez rozpatrzenia w ramach programu Maluch+ 2019 11.52KB -
jpg 0000-00-00 zał. 31 - wzór informacji o korzystaniu z dofinansowania jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 696
zał. 31 - wzór informacji o korzystaniu z dofinansowania jpg 2.95MB zobacz
pdf 0000-00-00 zał. 31 - wzór informacji o korzystaniu z dofinansowania pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 603
zał. 31 - wzór informacji o korzystaniu z dofinansowania pdf 5.92MB zobacz
jpg 0000-00-00 zał. 32 - Logo pion
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 537
zał. 32 - Logo pion 224.72KB zobacz
pdf 0000-00-00 zał. 32 - Logo pion
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 508
zał. 32 - Logo pion 412.01KB zobacz
jpg 0000-00-00 zał. 32 - Logo poziom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 571
zał. 32 - Logo poziom 136.11KB zobacz
pdf 0000-00-00 zał. 32 - Logo poziom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
zał. 32 - Logo poziom 386.62KB zobacz
Kategoria: Moduł 1 [19]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 0000-00-00 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH+2019-moduł 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH+2019-moduł 1 16.9KB -
xlsx 0000-00-00 Kalkulacja moduł 1 a, 1b, 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
Kalkulacja moduł 1 a, 1b, 3 19.84KB -
pdf 0000-00-00 Maluch umowa moduł 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
Maluch umowa moduł 1 364.92KB zobacz
xlsx 2019-02-27 MALUCH+2019 moduł 1a wyniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
MALUCH+2019 moduł 1a wyniki 39.89KB -
xlsx 0000-00-00 MALUCH+2019_moduł_1_b_wyniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
MALUCH+2019_moduł_1_b_wyniki 14.78KB -
xlsx 0000-00-00 Zał 1 i 2 do wniosku o wypłatę dotacji z realizacji zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
Zał 1 i 2 do wniosku o wypłatę dotacji z realizacji zadania 49.76KB -
doc 0000-00-00 Zał 11 - m1a - oświadczenie o braku instytucji na terenie gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
Zał 11 - m1a - oświadczenie o braku instytucji na terenie gminy 24KB -
doc 0000-00-00 Zał 13 - m1a - oświadczenie o przyjęciu dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
Zał 13 - m1a - oświadczenie o przyjęciu dotacji 32KB -
doc 0000-00-00 Zał 14 - m1a - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
Zał 14 - m1a - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 29.5KB -
doc 0000-00-00 Zał 15 - m1b - oświadczenie o przyjęciu dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
Zał 15 - m1b - oświadczenie o przyjęciu dotacji 32KB -
doc 0000-00-00 Zał 16 - m1b - oświadczenie o przyjęciu Fund Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
Zał 16 - m1b - oświadczenie o przyjęciu Fund Pracy 29.5KB -
xls 0000-00-00 Zał 1a oferta konkursowa dla jst 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
Zał 1a oferta konkursowa dla jst 2019 124.5KB -
xls 0000-00-00 Zał 1b oferta konkursowa dla jst 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
Zał 1b oferta konkursowa dla jst 2019 128.5KB -
doc 0000-00-00 Zał 2 - Wniosek o wypłatę dotacji Maluch + 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
Zał 2 - Wniosek o wypłatę dotacji Maluch + 2019 78KB -
docx 0000-00-00 Zał 23 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku moduł 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
Zał 23 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku moduł 1 19.53KB -
doc 0000-00-00 Zał 4 - Sprawozdanie z realizacji zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
Zał 4 - Sprawozdanie z realizacji zadania 171KB -
doc 0000-00-00 Zał 5 do Umowy -Sprawozdanie z trwałości projektu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
Zał 5 do Umowy -Sprawozdanie z trwałości projektu 70KB -
docx 0000-00-00 Zał 6 do umowy RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
Zał 6 do umowy RODO 22.98KB -
docx 0000-00-00 Zał. 10 program inwestycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
Zał. 10 program inwestycji 19KB -
Kategoria: Moduł 2 [11]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 0000-00-00 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2019 -moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2019 -moduł 2 16.57KB -
xls 0000-00-00 Kalkulacja kosztów-moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
Kalkulacja kosztów-moduł 2 49.5KB -
pdf 0000-00-00 Maluch umowa moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
Maluch umowa moduł 2 340.28KB zobacz
xlsx 0000-00-00 MALUCH+_2019_moduł_2_wyniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
MALUCH+_2019_moduł_2_wyniki 15.12KB -
doc 0000-00-00 Zał 12 - m2 gminy - oświadczenie o liczbie dotowanych dzieci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
Zał 12 - m2 gminy - oświadczenie o liczbie dotowanych dzieci 33KB -
doc 0000-00-00 Zał 17 - m2 - oświadczenie o przyjęciu dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
Zał 17 - m2 - oświadczenie o przyjęciu dotacji 35.5KB -
doc 0000-00-00 Zał 18 - m2 - oświadczenie o przyjęciu Fund Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
Zał 18 - m2 - oświadczenie o przyjęciu Fund Pracy 34.5KB -
doc 0000-00-00 Zał 2 - Sprawozdanie z realizacji zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
Zał 2 - Sprawozdanie z realizacji zadania 85.5KB -
xls 0000-00-00 Zał 2 oferta konkursowa dla jst 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
Zał 2 oferta konkursowa dla jst 2019 116.5KB -
docx 0000-00-00 Zał 24 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
Zał 24 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku moduł 2 22.36KB -
docx 0000-00-00 Zał 3 do umowy RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
Zał 3 do umowy RODO 22.93KB -
Kategoria: Moduł 3 [20]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 0000-00-00 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2019 -moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2019 -moduł 3 16.64KB -
xlsx 0000-00-00 Kalkulacja moduł 1 a, 1b, 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
Kalkulacja moduł 1 a, 1b, 3 19.84KB -
pdf 0000-00-00 MALUCH + 2019 - Klauzula informacyjna RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
MALUCH + 2019 - Klauzula informacyjna RODO 407.17KB zobacz
odt 0000-00-00 MALUCH + 2019 - OŚWIADCZENIE Moduł 3 i 4 - WZÓR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
MALUCH + 2019 - OŚWIADCZENIE Moduł 3 i 4 - WZÓR 144.1KB -
pdf 0000-00-00 Maluch umowa moduł 3 budżet państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
Maluch umowa moduł 3 budżet państwa 376.02KB zobacz
pdf 0000-00-00 Maluch umowa moduł 3 Fundusz Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
Maluch umowa moduł 3 Fundusz Pracy 375.1KB zobacz
xlsx 0000-00-00 MALUCH+2019_moduł_3_wyniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
MALUCH+2019_moduł_3_wyniki 34.04KB -
doc 0000-00-00 Zał 19 - m3 - oświadczenie o przyjęciu dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
Zał 19 - m3 - oświadczenie o przyjęciu dotacji 37.5KB -
xlsx 2019-05-10 Zał 2 -Wniosek o wypłatę dotacji na TWORZENIE MIEJSC OPIEKI - moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
Zał 2 -Wniosek o wypłatę dotacji na TWORZENIE MIEJSC OPIEKI - moduł 3 78.71KB -
doc 0000-00-00 Zał 20 - m3 - oświadczenie o przyjęciu Funduszu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
Zał 20 - m3 - oświadczenie o przyjęciu Funduszu 37.5KB -
docx 0000-00-00 Zał 25 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
Zał 25 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku moduł 3 19.61KB -
xlsx 0000-00-00 Zał 27 - zbiorcze oświadcz rodziców o pomniejszaniu opłat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
Zał 27 - zbiorcze oświadcz rodziców o pomniejszaniu opłat 214.15KB -
xlsx 0000-00-00 Zał 28 - indywidualne oświadcz rodzica o pomniejszeniu opłat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
Zał 28 - indywidualne oświadcz rodzica o pomniejszeniu opłat 24.25KB -
xlsx 0000-00-00 Zał 29 zbiorcza tabela do potwierdzeń przelewów dokumentujących obniżenie opłat rodziców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
Zał 29 zbiorcza tabela do potwierdzeń przelewów dokumentujących obniżenie opłat rodziców 207.35KB -
xlsx 2019-05-10 Zał 3 - Wniosek o wypłatę dotacji na FUNKCJONOWANIE - moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
Zał 3 - Wniosek o wypłatę dotacji na FUNKCJONOWANIE - moduł 3 69.88KB -
xls 0000-00-00 Zał 3 oferta konkursowa dla podm pryw 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
Zał 3 oferta konkursowa dla podm pryw 2019 120KB -
doc 2019-05-10 Zał 4 - Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
Zał 4 - Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 3 200.5KB -
doc 2019-05-10 Zał 5 - Sprawozdanie z trwałości zadania - moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
Zał 5 - Sprawozdanie z trwałości zadania - moduł 3 70.5KB -
docx 0000-00-00 Zał. 10 program inwestycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
Zał. 10 program inwestycji 19KB -
odt 0000-00-00 Zał. nr 6 Moduł 3 - Klauzula informacyjna RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
Zał. nr 6 Moduł 3 - Klauzula informacyjna RODO 23.36KB -
Kategoria: Moduł 4 [16]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 0000-00-00 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2019 -moduł 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2019 -moduł 4 16.59KB -
xls 0000-00-00 Kalkulacja kosztów-moduł 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
Kalkulacja kosztów-moduł 4 48KB -
pdf 0000-00-00 MALUCH + 2019 - Klauzula informacyjna RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
MALUCH + 2019 - Klauzula informacyjna RODO 407.17KB zobacz
odt 0000-00-00 MALUCH + 2019 - OŚWIADCZENIE Moduł 3 i 4 - WZÓR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
MALUCH + 2019 - OŚWIADCZENIE Moduł 3 i 4 - WZÓR 144.1KB -
pdf 0000-00-00 Maluch umowa moduł 4 budżet państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
Maluch umowa moduł 4 budżet państwa 331.65KB zobacz
xlsx 0000-00-00 MALUCH+_2019_moduł_4_wyniki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
MALUCH+_2019_moduł_4_wyniki 21.01KB -
xlsx 0000-00-00 Zał 2 Wniosek o wypłatę dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 466
Zał 2 Wniosek o wypłatę dotacji 89.15KB -
doc 0000-00-00 Zał 21 - m4 - oświadczenie o przyjęciu dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
Zał 21 - m4 - oświadczenie o przyjęciu dotacji 35KB -
doc 0000-00-00 Zał 22 - m4 - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
Zał 22 - m4 - oświadczenie o przyjęciu Funduszu Pracy 35KB -
docx 0000-00-00 Zał 26 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku moduł 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
Zał 26 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku moduł 4 19.62KB -
xlsx 0000-00-00 Zał 27 - zbiorcze oświadcz rodziców o pomniejszaniu opłat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
Zał 27 - zbiorcze oświadcz rodziców o pomniejszaniu opłat 214.15KB -
xlsx 0000-00-00 Zał 28 - indywidualne oświadcz rodzica o pomniejszeniu opłat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
Zał 28 - indywidualne oświadcz rodzica o pomniejszeniu opłat 24.25KB -
xlsx 0000-00-00 Zał 29 - zbiorcza tabela do potwierdzeń przelewów dokumentujących obniżenie opłat rodziców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
Zał 29 - zbiorcza tabela do potwierdzeń przelewów dokumentujących obniżenie opłat rodziców 207.35KB -
doc 2019-05-10 Zał 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
Zał 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 4 146.5KB -
xls 0000-00-00 Zał. 4 - oferta konkursowa dla podmiotów innych niż jst 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
Zał. 4 - oferta konkursowa dla podmiotów innych niż jst 2019 112KB -
odt 0000-00-00 Zał. nr 4 Moduł 4 - Klauzula informacyjna RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
Zał. nr 4 Moduł 4 - Klauzula informacyjna RODO 23.41KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2018-12-03 14:12
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry