• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom/Wymiana polskiego dokumentu podróży lub polskiego (..)

Wymiana polskiego dokumentu podróży lub polskiego dokumentu tożsamości

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wymianę polskiego dokumentu podróży lub polskiego dokumentu tożsamości należy złożyć, jeśli nastąpiła:

 • Zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie.
 • Zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu.
 • Utraty dokumentu.
 • Uszkodzenia dokumentu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wymianę polskiego dokumentu podróży i polskiego dokumentu tożsamości składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wniosek o wymianę polskiego dokumentu podróży lub polskiego dokumentu potwierdzającego tożsamości składasz w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyny wymiany (patrz powyżej). W przypadku małoletnich, w ich imieniu wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o wymianę polskiego dokumentu podróży lub dokumentu potwierdzającego tożsamość (druk do pobrania poniżej).
 • Kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu).

Jeśli posiadasz zaświadczenie, że jesteś ofiarą handlu ludźmi i z uwagi na szczególne okoliczności nie posiadasz takiego dokumentu i nie masz możliwości jego uzyskania, jesteś zwolniony z obowiązku przedstawienia ważnego dokumentu podróży lub potwierdzającego tożsamość.

 • 2 (podpisane) fotografie biometryczne, jak do polskiego paszportu i nie starsze niż 6 miesięcy.
  Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (druk poniżej)
 • Potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty skarbowej w kwocie 350,00 zł na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  72 1010 1704 0023 5222 3100 0000.
  Pamiętaj, by w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko osoby, która ubiega się o wymianę dokumentu

Ulga w opłacie za wymianę dokumentów w wysokości 50% wymienionej wyżej kwoty przysługuje cudzoziemcom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i przedstawią odpowiednie zaświadczenie z tej instytucji oraz małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku  wymianę dokumentu nie ukończyli 16 lat wraz z aktem urodzenia (należy okazać oryginał odpisu aktu urodzenia, a do akt sprawy załączyć kopię). 

W przypadku zawinionej utraty/zniszczenia dokumentu pobiera się opłatę w wysokości 300% kwoty bazowej. 

 • Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terytorium RP.
 • Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku (np. dokumenty potwierdzające brak możliwości uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia, dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, decyzja w sprawie udzielenia ochrony uzupełniającej na terytorium Polski lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych).

Co musisz wiedzieć!

Wydanie polskiego dokumentu podróży i dokumentu potwierdzającego tożsamość nie zwalnia Cię z obowiązku podjęcia działań zmierzających do uzyskania dokumentu podróży/tożsamości w kraju pochodzenia. Ponadto wspomniane dokumenty nie uprawniają do przekraczania granicy i nie zwalniają od obowiązku zalegalizowania pobytu na terytorium naszego kraju. 

Od stycznia 2022 r. pracownicy oddziału będą wyznaczali terminy osobistego stawiennictwa w Oddziale. Nie musisz sam rejestrować wizyty, my to zrobimy za Ciebie. Otrzymasz wezwanie do stawienia się w Oddziale Cudzoziemców. W wezwaniu będzie podana data, godzina oraz wskazane zostaną wszystkie dokumenty jakich potrzebujemy, aby skutecznie wszcząć i zakończyć postępowanie. Jeżeli przyjdziesz na umówione spotkanie bez wskazanych w wezwaniu dokumentów, skutkować będzie wydaniem postanowienia o zwrocie wniosku lub pozostawieniem go bez rozpoznania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydawane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania.
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2024-04-25 Wniosek o wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
Wniosek o wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.pdf 1.39MB zobacz
pdf 2022-12-02 oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf 50.18KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Jaskowska Lidia 2022-12-02 11:11
Aktualizacja publikacji
Szymański Paweł 2023-04-05 09:31
Wytworzenie publikacji
Paweł Szymański 2023-04-05 09:31
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2023-04-05 09:31
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry