• język migowy
BIP
Grafika BIP

Złożenie wniosku w sprawie ustalenia zmian w podziale terytorialnym 

Co chcę załatwić?

Utworzyć, połączyć, podzielić, znieść, ustalić granice gmin

Kogo dotyczy?

Gmin

Co przygotować?

Należy przygotować:

 • zaświadczenie właściwego starosty potwierdzające zgodność danych z operatem ewidencyjnym;
 • uchwałę wnioskodawcy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami;
 • uchwały organów stanowiących zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego zawierające opinie, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, wraz z wynikami konsultacji z mieszkańcami lub informację o przyczynach ich braku;
 • mapę topograficzną;
 • opinię Głównego Geodety Kraju potwierdzającą przebieg dotychczasowych granic gminy lub gmin objętych wnioskiem z rejestrem granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub gmin objętych wnioskiem uwzgledniający infrastrukturę techniczną i społeczną, układ urbanistyczny i komunikacyjny oraz sposób zagospodarowania terenu;
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Należy złożyć wniosek dotyczący tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia lub ustalenia granic gmin wraz z wymienionym wyżej dokumentami

Jak wypełnić dokumenty?

W przypadku trudności ze sporządzeniem wniosku informacji udzielają pracownicy Oddziału Zarządzania Organizacją w Biurze Organizacyjnym i Kadr

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz

Kiedy złożyć dokumenty?

Rada gminy powinna wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody w terminie do  31 marca

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra

elektronicznie:

 • ePUAP: /43emu4tg7l/skrytka


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelaria ogólna
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze - pokój 128

Co zrobi urząd?

Przeanalizujemy wniosek, sporządzimy opinię i przekażemy komplet dokumentów ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej

Jaki jest czas realizacji?

Przekazanie wniosku wraz z opinią powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku

Jak się odwołać?

W tej sprawie odwołanie nie przysługuje

Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-06-30 19:34
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2023-03-06 13:57
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2023-03-06 13:56
Zatwierdzenie
Surmacz-Buszkiewicz Marta 2023-03-06 13:56
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry