• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne/Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków (..)

Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi zadania rządowe

Co chcę załatwić?

Uzgodnić projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi zadania rządowe

Kogo dotyczy?

Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów Miast

Co przygotować?

Przygotuj:

 • wniosek o uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi zadania rządowe
 • projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Brak sformalizowanego wniosku o uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wniosek winien zawierać:

 • oznaczenie organu
 • termin na uzgodnienie

Jak wypełnić dokumenty?

W przypadku jakichkolwiek trudności informacji udzielają pracownicy Oddziału Gospodarki Przestrzennej

Ile muszę zapłacić?

Bez opłaty

Kiedy złożyć dokumenty?

Zgodnie z procedurą planistyczną określoną w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Gdzie załatwię sprawę?

 • Wniosek należy wysłać do nas pocztą na adres:
  Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej LUW
 • mailem na adres ( wniosek wraz z projektem studium i prognozą oddziaływania na środowisko podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym):
 • poprzez elektroniczną platformę ePuap

Co zrobi urząd?

Po zapoznaniu się z wnioskiem i przedłożonymi dokumentami dokona uzgodnienia w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego

Jaki jest czas realizacji?

 • Wójt, Burmistrz albo Prezydent Miasta ustala termin dokonania uzgodnień nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu studium
 • Wojewoda może w uzasadnionych przypadkach wystąpić o zmianę terminu wskazując termin nie dłuższy niż 30 dni na dokonanie uzgodnienia
 • Nieprzedstawienie przez Wojewodę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu studium

Jak się odwołać?

Na wydane postanowienie służy stronie zażalenie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Informacje dodatkowe

 • Plik (wniosek wraz z projektem studium i prognozą oddziaływania na środowisko) przekazywany przez elektroniczną platformę ePuap nie może przekraczać 200 MB
 • Tel. kontaktowy: 957 851 768, 957 851 769, 957 851 766, 957 851 767

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-07-01 11:47
Aktualizacja publikacji
Wencel Katarzyna 2022-03-25 12:59
Wytworzenie publikacji
Jolanta Rajchert 2022-03-25 12:59
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2022-03-25 12:59
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry