• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Infrastruktura i transport/Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych uroczystości o (..)

Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym

Podstawa prawna

 • art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 1966),
 • pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Arkadiusza Czartoryskiego nr DWRMNiE-0232-21/06/JB z dnia 5 kwietnia 2006 r., zgodnie z którym wskazuje się wojewodów jako koordynatorów w procesie uzgadniania tras przejścia pielgrzymek na obszarach swej właściwości terytorialnej z odpowiednimi organami samorządowymi oraz podmiotami zespolonej rządowej administracji wojewódzkiej,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U., poz. 1758).

Warunki jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy

Złożenie kompletnego wniosku przez organizatora pielgrzymki o uzgodnienie trasy przejścia pielgrzymki po drogach publicznych.
Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • organizatora pielgrzymki i jego adres (należy podać również imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę na trasie) oraz w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów numer telefonu, najlepiej komórkowego oraz adres mailowy,
 • adres na jaki Lubuski Urząd Wojewódzki winien przekazać ostateczne uzgodnienie trasy,
 • szacunkową liczbę uczestników pielgrzymki,
 • na jakim odcinku trasa pielgrzymki prowadzi drogami krajowymi lub wojewódzkimi (należy podać numery dróg),
 • w przypadku organizowania pielgrzymek diecezjalnych (w skład których wchodzą grupy z różnych miejscowości) - liczbę grup, wykaz miejscowości z jakich idą, łączną szacunkową liczbę uczestników pielgrzymki, miejsce połączenia wszystkich grup,
 • precyzyjny kalendarz pielgrzymki, uwzględniający punkty etapowe trasy oraz daty i godziny pobytu w nich,
 • wniosek powinien zawierać klauzulę upoważniającą Wojewodę Lubuskiego (jeśli pielgrzymka dotyczy tylko terenu województwa lubuskiego) lub wszystkich wojewodów (jeśli pielgrzymka przechodzi przez kilka województw) do dokonywania uzgodnień z właściwymi organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych,
 • do wniosku powinna być załączona mapka z zaznaczonym przebiegiem trasy pielgrzymki.

Organizator pielgrzymki zobowiązany jest do zabezpieczenia trasy pielgrzymki za  pomocą własnej, odpowiednio oznakowanej służby porządkowej, uprawnionej do dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu, lub innym osobom znajdującym się na drodze, zgodnie z przepisami (§2 ust 1; §7 ust 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016r. poz. 143).

W przypadku pielgrzymek do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze we wniosku podać należy dodatkowo: datę i miejsce wejścia grupy pielgrzymkowej do Częstochowy, ze wskazaniem przybliżonej godziny wejścia na Jasną Górę. Należy również precyzyjnie wskazać miejsca odpoczynku grupy w granicach Częstochowy przed wejściem na Jasną Górę oraz numer trasy, którą grupa będzie wchodzić do Sanktuarium Jasnogórskiego.

Ponieważ uzgodnienie trasy pielgrzymki jest procedurą bardzo czasochłonną, dlatego wskazane jest, by wnioski kierowane były do wojewodów właściwych ze względu na miejsce rozpoczęcia pielgrzymki z odpowiednim wyprzedzeniem. Pielgrzymki, których trasy nie przekraczają terenu jednego województwa powinny być zgłaszane w terminie co najmniej 40 dni przed datą wyjścia grupy. Gdy pielgrzymka obejmuje kilka województw zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 50 dni przed jej rozpoczęciem.

Termin załatwienia  sprawy

Z uwagi na to, iż przebieg trasy pielgrzymki należy uzgodnić z jednostkami samorządowymi oraz organami zespolonej rządowej administracji wojewódzkiej  termin załatwienia sprawy w dużej mierze zależy od tempa przesyłania tychże uzgodnień zawierających często sugestie dotyczące zmian trasy. W przypadku pielgrzymek obejmujących wyłącznie teren województwa lubuskiego uzgodnienie z reguły wydawane jest w ciągu 30 dni, zaś w  przypadku pielgrzymek obejmujących teren kilku województw termin ten może ulec wydłużeniu.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 95 7851 776, pisząc na adres mailowy  lub osobiście w pokoju nr 1416 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w godzinach od 7:30 do 15:30.

W sprawach dotyczących pielgrzymek do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze szerszych informacji udziela również:
Śląski Urząd Wojewódzki

Oddział Zamiejscowy w Częstochowie

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 3782 227, +48 34 3782 228, +48 34 3782 224,
fax: +48 34 3782 285

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Dotka Maciej 2018-11-09 11:56
Aktualizacja publikacji
Dotka Maciej 2024-01-22 10:57
Wytworzenie publikacji
Maciej Dotka 2024-01-22 10:57
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2024-01-22 10:57
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry