• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Infrastruktura i transport/Dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń (..)

Dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (straty w infrastrukturze komunalnej)

PODSTAWA PRAWNA

  • obowiązująca w danym roku ustawa budżetowa,
  • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
  • Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 
  • inne akty prawne określające źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady i tryb udzielania dotacji, w szczególności ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Szczegółową procedurę ubiegania się o dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zawierają wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

Warunkiem uzyskania dotacji jest zgłoszenie potrzeb przez jednostkę do właściwego terytorialnie wojewody. Zgłoszenie potrzeb sporządzane jest na podstawie ustaleń komisji ds. szacowania strat powołanej przez jednostkę i powinno obejmować w szczególności:

  • oznaczenie jednostki, w tym dane adresowe;
  • rodzaj klęski żywiołowej oraz datę jej wystąpienia;
  • opis zadania przedstawianego do dofinansowania, zgodny z protokołem szkód sporządzonym przez komisję;
  • szacunkowy koszt realizacji zadania;
  • wnioskowaną kwotę dotacji.

Wojewoda przesyła Ministrowi zbiorcze zestawienie zgłaszanych potrzeb z terenu województwa zawierające w szczególności dane, o których mowa w wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z propozycjami kwot dofinansowania określonymi na podstawie ustaleń komisji wojewódzkiej. Propozycje dofinansowania zadań powinny być usystematyzowane, zaczynając od zadań najpilniejszych. W celu przygotowania propozycji dofinansowania, wojewoda powołuje wojewódzką komisję do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki. Komisja wojewódzka sporządza protokół weryfikacji strat określonych przez komisję powołaną przez jednostkę. Zadania zgłoszone do dofinansowania ze środków dotacji powinny dotyczyć wyłącznie mienia jednostki. 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Kancelaria Ogólna Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY

Wydział Infrastruktury
Oddział Infrastruktury i Transportu

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku niedotrzymania terminu, stronie służy skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuszpit Tatiana 2012-09-21 13:52
Aktualizacja publikacji
Dotka Maciej 2024-01-22 10:46
Wytworzenie publikacji
Maciej Dotka 2024-01-22 10:47
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2024-01-22 10:47
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry