• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Infrastruktura i transport/Dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń (..)

Dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (straty w infrastrukturze komunalnej)

PODSTAWA PRAWNA

 • obowiązująca w danym roku ustawa budżetowa,
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
 • inne akty prawne określające źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady i tryb udzielania dotacji, w szczególności ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.),
 • WYTYCZNE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem uzyskania dotacji jest zgłoszenie potrzeb przez jednostkę do właściwego terytorialnie wojewody. Zgłoszenie potrzeb sporządzane jest na podstawie ustaleń komisji ds. szacowania strat powołanej przez jednostkę i powinno obejmować w szczególności:

 • oznaczenie jednostki, w tym dane adresowe;
 • rodzaj klęski żywiołowej oraz datę jej wystąpienia;
 • opis zadania przedstawianego do dofinansowania, zgodny z protokołem szkód sporządzonym przez komisję;
 • szacunkowy koszt realizacji zadania;
 • wnioskowaną kwotę dotacji.

Wojewoda przesyła Ministrowi zbiorcze zestawienie zgłaszanych potrzeb z terenu województwa zawierające w szczególności dane, o których mowa w WYTYCZNYCH Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z propozycjami kwot dofinansowania określonymi na podstawie ustaleń komisji wojewódzkiej. Propozycje dofinansowania zadań powinny być usystematyzowane, zaczynając od zadań najpilniejszych. W celu przygotowania propozycji dofinansowania, wojewoda powołuje wojewódzką komisję do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki. Komisja wojewódzka sporządza protokół weryfikacji strat określonych przez komisję powołaną przez jednostkę. Zadania zgłoszone do dofinansowania ze środków dotacji powinny dotyczyć wyłącznie mienia jednostki. Dopuszcza się zawieranie porozumień pomiędzy jednostkami w celu wspólnej realizacji zadań lub scedowanie ich realizacji na jedną ze stron porozumienia, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.

Minister, na podstawie zbiorczego zestawienia, wydaje promesy dofinansowania zadań. Promesy przekazywane są do jednostek, którym przyznano dofinansowanie oraz do wiadomości właściwych wojewodów. Przed wydaniem promesy, pracownicy Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mogą przeprowadzić wizytację terenową w celu ustalenia, czy zgłoszenie potrzeb jest uzasadnione i zgodne ze stanem faktycznym. Wizytacje terenowe mogą być przeprowadzane przez przedstawicieli właściwych wojewodów na każdym etapie ich realizacji. Promesa stanowi przyrzeczenie przekazania, jednostce w niej określonej, dotacji na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, pod warunkiem przedstawienia przez jednostkę kompletnych i prawidłowo sporządzonych dokumentów określonych w załączniku nr 1 do WYTYCZNYCH. Promesa informuje o wysokości dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa, określa przeznaczenie środków i maksymalny procentowy ich udział w wartości zadania, a także określa dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dotację oraz miejsce i termin ich złożenia. Nazwa zadania określona w promesie jest wiążąca dla jednostki i powinna być stosowana we wszystkich dokumentach związanych z ubieganiem się o dotację oraz rozliczeniem dotacji, w tym przy udzielaniu zamówienia/dokonaniu wyboru wykonawcy lub rozpisaniu konkursu. W przypadku realizacji zadania o zakresie rzeczowym lub finansowym większym niż przewidziany w promesie, które jest finansowane również z innych źródeł niż dotacja, dopuszcza się przedstawienie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia/dokonaniem wyboru wykonawcy lub rozpisaniem konkursu, zawierającej nazwę zadania inną niż określona w promesie. Dokumentacja powinna umożliwiać zdefiniowanie zakresu rzeczowo - finansowego zadania określonego w promesie. Po otrzymaniu promesy i skompletowaniu dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy, których wykaz określa załącznik nr 1 do WYTYCZNYCH, jednostka występuje do wojewody z wnioskiem o dotację na dofinansowanie zadania.

Wojewoda, na podstawie promes wystawionych przez Ministra, protokołów komisji wojewódzkiej oraz dokumentów określonych w załączniku nr 1 do WYTYCZNYCH, zawiera z jednostkami umowy o dotacje. Zmiana umowy lub treść ugody nie może być sprzeczna z postanowieniami promes udzielonych przez Ministra.

Umowa o dotację zawarta z jednostką nieposiadającą promesy Ministra nie będzie realizowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do części dotacji, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą określoną w umowie o dotację a kwotą określoną w promesie Ministra (zawarcie umowy, w której kwota dotacji jest większa od kwoty określonej w promesie Ministra).

Wojewoda, na podstawie wniosków jednostek o dotację i innych dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy lub zawartych z jednostkami umów o dotację, występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie.

Wojewoda, niezwłocznie po zwiększeniu wydatków przez Ministra Finansów, dokonuje podziału uruchomionej kwoty i przekazuje jednostkom środki wynikające z zawartych umów o dotację.
Wojewoda zatwierdza, w zakresie rzeczowym i finansowym, rozliczenia dotacji przyznanych jednostkom na podstawie umów. Kontrole wykonania umów oraz wykorzystania dotacji przyznanych na podstawie tych umów wykonują właściwi wojewodowie (osoby upoważnione) lub pracownicy Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Wojewoda, w terminie do 15 lutego następnego roku, przesyła Ministrowi zbiorcze informacje o sposobie wykorzystania środków dotacji przyznanych jednostkom na podstawie umów.

UWAGI:

 • Jednostka może otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych, jeżeli straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% wykonanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.
 • W przypadku braku, na dzień składania wniosku, uchwały w sprawie absolutorium, jednostka może otrzymać dotację, jeżeli straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.
 • W przypadku, gdy na obszarze jednostki, w trakcie jednego roku budżetowego, wystąpiła więcej niż jedna klęska żywiołowa, straty spowodowane tymi zdarzeniami mogą zostać zsumowane w celu spełnienia warunku, o którym mowa w powyższych punktach.
 • Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 • Dotacja nie będzie udzielona, jeżeli wartość zadania podlegającego dofinansowaniu jest mniejsza niż  50 tysięcy złotych. Wartość dotacji nie może być niższa niż 40 tysięcy złotych. 
 • Zadania nie mogą być łączone w celu obejścia ww. postanowień, chyba że zadania są ze sobą funkcjonalnie związane - w szczególności dotyczące wykonania obiektu drogowego wraz z innym obiektem liniowym w ciągu tej drogi (np. siecią wodociągową) lub wykonania obiektu drogowego wraz z obiektem mostowym w ciągu drogi.
 • Dotacja może być przeznaczona jedynie na pokrycie kosztów materiałów i urządzeń oraz kosztów  robót budowlano - montażowo - instalacyjnych. Koszty wynikające z technologii robót, jak tymczasowe drogi, oznakowanie objazdów, wycinka drzew oraz koszty znaków drogowych mogą być pokrywane ze środków stanowiących udział własny jednostki.
 • W przypadku dotacji udzielanych na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (tj. Dz. U. z 2019r., poz.1317 ze zm.) oraz na podstawie art. 35 ust. 3  ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 123 poz. 835, z późn. zm.), z budżetu państwa mogą być finansowane wszystkie koszty określone w ww. punkcie, w tym również koszty przewidziane wcześniej do pokrycia ze środków stanowiących udział własny jednostki.
 • Do całkowitych kosztów zadania nie zalicza sie kosztów wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wynagrodzenia dla osób sprawujących nadzór inwestorski lub autorski i kierowników robót, organizacji i ochrony placów budowy i powykonawczych prac geodezyjnych oraz innych wydatków niemających bezpośredniego związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania będącego przedmiotem dofinansowania.

WYMAGANE DOKUMENTY

TERMIN ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Organ administracji publicznej obowiązany jest załatwić sprawę związaną z usuwaniem skutków powodzi niezwłocznie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Kancelaria Ogólna Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY

Wydział Infrastruktury
Oddział Infrastruktury i Transportu

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku niedotrzymania terminu, stronie służy skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuszpit Tatiana 2012-09-21 13:52
Aktualizacja publikacji
Dotka Maciej 2022-05-11 09:29
Wytworzenie publikacji
Maciej Dotka 2022-05-11 09:28
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2022-05-11 09:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry