• język migowy
BIP
Grafika BIP

Edycja 2016-2017

Zakończony nabór wniosków do Programu - edycja 2016/2017

Do dnia 15 września  br. trwał nabór wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2017”. Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wpłynęło 61 wniosków, w tym:

 • 42 wnioski na drogi gminne o łącznej kwocie dotacji - 41 959 497 zł,
 • 19 wniosków na drogi powiatowe o łącznej kwocie dotacji - 30 419 135 zł (w tym wnioski Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry - miast na prawach powiatu).

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu, na realizację inwestycji drogowych w 2017 roku dla województwa lubuskiego  zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie - 43 295 728 zł, do równego podziału po 50% , na drogi powiatowe i gminne, tj. po 21 647 864 zł.

Od 16 września br. do 31 października br. wnioski będą poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 20 października 2015 r., zmienionym zarządzeniem Wojewody Lubuskiego  z dnia 7 lipca 2016 roku.

Zgodnie z harmonogramem  Programu:

 • rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisję oraz  ogłoszenie przez wojewodę wstępnych list rankingowych wniosków nastąpi do dnia 31 października 2016 r.
 • do 15 listopada 2016 r. - zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej wniosków,
 • do 30 listopada 2016 r. - rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisję i przekazanie przez wojewodę ostatecznej listy rankingowej wniosków do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu,
 • do 20 grudnia  2016 r. - zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw transportu ostatecznej listy rankingowej wniosków,
 • do 31 grudnia 2016 r. - zatwierdzenie i ogłoszenie przez Wojewodę listy zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 r. wniosków.

Uwaga

 W odniesieniu do ujęcia we wniosku długości chodnika, informuje się, że jak wielokrotnie wskazywano, jego długość we wniosku należy wskazać po zmierzeniu po osi jezdni wzdłuż której przebiega. Wskazując wprost - jeżeli odcinek ma 600 m i zarówno po prawej jak i po lewej stronie przebiega chodnik to należy  w pkt. 12 wniosku CHARAKTERYSTYKA ZADANIA WEDŁUG KRYTERIÓW OCENY MERYTORYCZNEJ, w części „chodniki” dla danego odcinka wskazać 600 m po prawej stronie i 600 m po lewej stronie. Dla oceniających wniosek jest to informacja, że na przedmiotowym odcinku drogi ruch pieszych odbywa się po chodnikach, gdyż kryterium I nie stanowi podstawy do sfinansowania robót, a służy scharakteryzowaniu zadania pod względem parametrów technicznych.

 Natomiast całościowe wartości mb (ewentualnie m2) dla chodnika wynikające z założeń inwestycji, a tym samym z projektu należy ująć w harmonogramie rzeczowo finansowym, który stanowi podstawę realizacji i rozliczenia inwestycji.

Analogiczne podejście w wypełnianiu wniosku należy zastosować w odniesieniu do kwestii ścieżek rowerowych. Należy wskazać dla danego odcinka, liczbę metrów zgodnie z kilometrażem,  przy czym, w przypadku dwukierunkowej ścieżki rowerowej usytuowanej po jednej stronie drogi należy wpisać jej długość dla obu stron drogi, gdyż warunek, że ruch rowerów odbywa się poza jezdnią jest wówczas spełniony.

Uwaga

W związku z licznymi zapytaniami informuje się, iż do kosztów niekwalifikowanych zalicza się:

 • koszty robót budowlanych wykonanych poza pasem drogowym drogi będącej przedmiotem wniosku,
 • koszty robót dotyczących infrastruktury technicznej nie związanej z drogą np. koszty wykonania sieci instalacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznej oraz przyłączy do tych sieci i budowy przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej,
 • koszty związane z nasadzeniem drzew i krzewów,
 • koszty wykonania elementów małej architektury,
 • koszty nadzoru archeologicznego i autorskiego,
 • koszty badań laboratoryjnych,
 • koszty ponoszone  z tytułu kar i odsetek,
 • koszty, które powinny być wykonane w ramach utrzymania (np. rowy melioracyjne),
 • koszty wykonania odcinka „granicznego”, którego długość przekracza 5% długości całego zadania zgłoszonego do dofinansowania. W takim przypadku, w poz. 11 wniosku o dofinansowanie (harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania) należy wyodrębnić pozycję dotyczącą kosztów wykonania odcinka granicznego, tak aby koszt wykonania odcinka do 5% długości całego zadania został ujęty w kolumnie dotyczącej kosztów kwalifikowanych, a koszt wykonania odcinka powyżej 5% długości w kolumnie dotyczącej kosztów niekwalifikowanych,
 • koszty poniesione przed 2017 rokiem,
 • koszty dokumentacji projektowej.

Uwaga

W związku z licznymi zapytaniami, informuje się, iż w poz. 8 wniosku o dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (koszty realizacji zadania brutto) należy ujmować tylko koszty kwalifikowane. Koszty niekwalifikowane przedstawiać należy jedynie w poz. 11 wniosku (harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania).

Uwaga

We wniosku o dofinansowanie zadania w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” koszty realizacji zadania należy podać w pełnych złotych (poz. 8 wniosku).

Uwaga - dodatkowe dokumenty

W związku z licznymi zapytaniami, informuję iż  do wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu  rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” należy dołączyć:

 • kosztorys inwestorski, który będzie stanowił uszczegółowienie zakresu rzeczowo- finansowego zadania przewidzianego do realizacji w 2017 roku,
 • oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające aktualność decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/zgłoszenia.

  Jeżeli z daty wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/zgłoszenia wynika, że wygasa ono przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania objętego wnioskiem, do wniosku należy dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający jego aktualność, np. kopię dziennika budowy z dokonanymi wpisami, protokół odbioru robót, fakturę, itp.,
 • projekt budowlany w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub rysunek przedstawiający zastosowane rozwiązania projektowe (załączony do zgłoszenia) w przypadku zgłoszenia o zamiarze budowy.

WOJEWODA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

Z dniem 1 września 2016 roku Wojewoda Lubuski rozpoczyna nabór wniosków do programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Nabór będzie trwał do 15 września 2016 roku.

Dla województwa lubuskiego w 2017 roku na dotacje z budżetu państwa w ramach Programu przewidziano kwotę 43.295.728 zł do równego podziału na gminy i powiaty po 21.647.864 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych związanych z przebudową, budową lub remontem dróg powiatowych i gminnych.

Zasady realizacji inwestycji w 2017 roku:

 1. Inwestycje są realizowane i muszą zostać zakończone w roku, na który została udzielona dotacja;
 2. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 % przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 % przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln na zadanie.

Składanie wniosków:

Nabór wniosków do Programu trwa od 1 do 15 września 2016 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, Kancelaria Ogólna (parter) w godzinach pracy urzędu.

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. 95 7115466, pokój 1209, XII piętro lub tel. +48 95 7 115285, pokój 1210, XII piętro,

Wniosek składa ustawowy zarządca drogi (w dniu złożenia wniosku), odpowiednio: dla dróg powiatowych - zarząd powiatu, dla dróg gminnych - wójt / burmistrz / prezydent miasta.

W przypadku, gdy zadania na dwóch drogach różnej kategorii, tj. powiatowej i gminnej są powiązane ze sobą, dwaj wnioskodawcy (ustawowi zarządcy dla tych dróg) mogą złożyć oddzielne wnioski, zaznaczając jednocześnie, iż wnioski te tworzą spójny układ komunikacyjny.

Składany wniosek powinien zawierać informacje i niezbędne kopie wymaganych dokumentów wymienionych w Programie.

Wniosek może być uzupełniony jedynie o dokumenty posiadające datę sprzed złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wymienione w tym wniosku. Komisja każdorazowo wzya do ich  uzupełnienia, pod rygorem odrzucenia wniosku. Dokumenty niewymienione we wniosku, nie mogą być doręczone i w tym przypadku niekompletny wniosek jest odrzucony na etapie oceny formalnej. Komisja zawiadomi wnioskodawcę o powodach odrzucenia wniosku.

Poprawianie błędów pisarskich, rachunkowych albo innych oczywistych omyłek w złożonym w terminie i kompletnym wniosku, następuje na żądanie Komisji i w wyznaczonym przez nią terminie, przed ustaleniem wstępnej listy rankingowej wniosków.

Wnioski złożone do realizacji w 2017 roku będą ocenianie merytorycznie przez Komisję na podstawie kryteriów oceny wniosków nr 1 - 5, w tym nowych elementów kryteriów oceny wniosków nr 2, 3 i 5.

Kryteria oraz wszystkie dokumenty wykonawcze są do pobrania pod adresem: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/Edycja_2016-2017.html

Warunkiem uzyskania dotacji jest ocena pisemnego wniosku dokonana przez Komisję oraz umieszczenie wniosku na ostatecznej liście rankingowej projektów oraz na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Nowe elementy w kryterium oceny wniosków nr 2, 3 i 5

Wojewoda Lubuski zaakceptował nowe elementy kryterium oceny wniosków  nr 2, 3 i 5,  uwzględniające specyfikę województwa lubuskiego.

KRYTERIUM NR 2:  Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa (0-5 pkt)

Poprawa połączeń odcinka drogi objętej wnioskiem  z drogami publicznymi (tej samej, niższej bądź wyższej kategorii) (0-2 pkt) :

 • bezpośrednia łączność z drogą krajową lub drogą wojewódzką - 2 pkt
 • bezpośrednia łączność z drogą powiatową lub drogą gminną -  1 pkt

Znaczenie drogi objętej wnioskiem w sieci dróg publicznych  (0-3 pkt) :

 • droga stanowi jedyny dostęp do sieci pozostałych dróg publicznych na obszarze województwa
 • droga stanowi bezpośrednie połączenie z większą ilością dróg w sieci dróg publicznych
 • droga stanowi bezpośrednie połączenie z drogą położoną w granicach innej jst.

KRYTERIUM NR 3: Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej w szczególności obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, i dla transportu zbiorowego (0-7 pkt)

Poprawa komunikacyjna na obszarach wiejskich  (0-2 pkt) :

 • przebieg drogi w całości przez obszary wiejskie - 2 pkt
 • przebieg drogi w części przez obszary wiejskie -1 pkt
 • poza  obszarami  wiejskimi - 0 pkt

Poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych ośrodków gospodarczych i instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli:

 • bezpośredni dostęp z drogi objętej wnioskiem do gospodarstw agroturystycznych, podmiotów  przetwórczych, usługowych, handlowych, gastronomicznych, turystycznych, atrakcji turystycznych, urzędu, publicznego zakładu opieki zdrowotnej, szkoły lub przedszkola, dojazd do pozostałych obiektów publicznych (np. kościołów, świetlica, biblioteka, dom kultury) oraz terenów leśnych itp. - 0-3 pkt

Poprawa dostępności dla transportu zbiorowego:

 • transport zbiorowy drogą objętą wnioskiem - 0-1 pkt

Poprawa poziomu życia mieszkańców powiatu/gminy  (0-1 pkt):

 • dochód na 1 mieszkańca powiatu/gminy poniżej średniego dochodu na 1 mieszkańca województwa - 1 pkt
 • dochód na 1 mieszkańca powiatu/gminy powyżej średniego dochodu na 1 mieszkańca województwa - 0 pkt

KRYTERIUM NR 5: Kontynuacja zadania (0-5 pkt)

Ciągłość zadania objętego wnioskiem lub kontynuacja wcześniejszych zadań na danym ciągu drogi:

 • wykonanie całego ciągu drogi (w przypadku realizacji pełnego kilometraża drogi) lub zamknięcie ciągu drogowego nie wymagające kontynuacji   w kolejnych etapach przy uwzględnieniu rodzaju realizowanych i zrealizowanych inwestycji  (budowa  (rozbudowa), przebudowa, remont) -  3-5 pkt
 • realizacja kolejnego etapu inwestycji (budowa, rozbudowa, przebudowa, remont) niestanowiąca całości zadania - 1-3 pkt
 • rozpoczęcie inwestycji - 0 pkt

UWAGA - Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził dokumenty wykonawcze "Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w 2017 roku.

W dniu 20 czerwca 2016 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził dokumenty wykonawcze „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie „R-WNIOSEK”
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie „PRB-WNIOSEK”
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Instrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie
 5. Wzór karty oceny formalnej
 6. Wzór karty oceny merytorycznej  - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - PRB”
 7. Wzór karty oceny merytorycznej  - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - R”
 8. Wzór zbiorczej karty oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadania
 9. Wzór wstępnej / ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie.

Przygotowując wnioski do kolejnej edycji 2016/2017 prosimy o pilne zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

Dokumenty wykonawcze znajdują się w zakładce pliki do pobrania.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ladowski Adam 2016-06-24 12:44
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-03 15:42
Wytworzenie publikacji
Aleksandra Fąfara 2021-02-03 15:42
Zatwierdzenie
Aleksandra Fąfara 2021-02-03 15:42
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry