• język migowy
BIP
Grafika BIP

Edycja 2018-2019

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW

Z dniem 1 września 2018 roku Wojewoda Lubuski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2019 roku do programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2018 roku.

Wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone pod względem formalnym (o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Wnioski o dofinansowanie zadań wraz z załącznikami należy składać:

 • osobiście w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
 • w Kancelarii Ogólnej (parter) w godzinach pracy Urzędu
 • lub drogą pocztową na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
  Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. +48 95 71 15 466, pokój 1419, XIV piętro  lub tel. +48 95 71 15 478, pokój 1420, XIV piętro,

Dla województwa lubuskiego w 2019 roku na dotacje z budżetu państwa w ramach Programu przewidziano kwotę 47.625.301 zł do równego podziału na gminy i powiaty po 23.812.650,5 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych związanych z przebudową, budową lub remontem dróg powiatowych i gminnych.

Zasady realizacji inwestycji w 2019 roku:

 1. Inwestycje są realizowane i muszą zostać zakończone w roku, na który została udzielona dotacja;
 2. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 % przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 % przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln na zadanie;
 3. Wojewoda zezwala  na złożenie dodatkowo jednego wniosku ponadlimitowego dla gmin, w tym miast na prawach powiatu (miasto Gorzów Wlkp. i Zielona Góra) oraz  powiatów. Realizacja zadań ponadlimitowych następuje dopiero po zrealizowaniu wszystkich zadań limitowych z puli gminnej i powiatowej. Ocenie podlegać będą wszystkie złożone wnioski w ramach dostępnego limitu oraz wniosek ponadlimitowy, przy czym wniosek złożony przez jednostkę samorządu terytorialnego najniżej oceniony przez Komisję, będzie wnioskiem ponadlimitowym, chyba że jednostka wyraźnie wskaże, który ze złożonych wniosków ma być wnioskiem ponadlimitowym.

Wniosek składa ustawowy zarządca drogi (w dniu złożenia wniosku), odpowiednio: dla dróg powiatowych - zarząd powiatu / prezydent miasta / prezydent miasta na prawach powiatu, dla dróg gminnych - wójt / burmistrz / prezydent miasta / prezydent miasta na prawach powiatu .

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie może być zadanie obejmujące odcinek/odcinki (maksymalnie 3, spełniające określone w Programie warunki) drogi/dróg będące drogą publiczną (powiatową lub gminną) w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Wyjątek stanowią zadania mające na celu:

 • wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, do jednej z wymienionych kategorii,
 • rozbudowę lub przebudowę drogi wewnętrznej do właściwych parametrów technicznych, a następnie zaliczenie jej do kategorii dróg powiatowych lub gminnych.

UWAGA! Istniejąca nieruchomość gruntowa (działka gruntu) oznaczona jako droga gruntowa nie stanowi obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane. W przypadku drogi gruntowej możliwe jest wykonywanie robót budowlanych polegających jedynie na budowie i takie zadanie może być przedmiotem wniosku.

W przypadku zamierzenia budowlanego polegającego na remoncie drogi wewnętrznej, o ile spełnia ona parametry techniczno-budowlane, określone dla drogi publicznej, pierwszym krokiem powinno być jej zaliczenie do kategorii drogi publicznej powiatowej lub gminnej i procedowanie wniosku w trybie normalnym.

Składany wniosek powinien zawierać informacje i niezbędne kopie wymaganych dokumentów wymienionych w Programie, m.in.:

 • decyzję o pozwoleniu na budowę / decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia inwestora lub zaświadczeniem organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia tego sprzeciwu, wydanego na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy - Prawo budowlane,

  UWAGA: Jeżeli z daty wydania pozwolenia na budowę / zezwolenia na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenia wynika, że wygasa ono przed planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji, do wniosku należy dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający jego aktualność, np. kopię dziennika budowy z dokonanymi wpisami, protokół odbioru robót, fakturę, itp.
 • czytelną mapę poglądową z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku, (mapa powinna zawierać informacje i obrazować lokalizację odcinka drogi objętego zadaniem na tle sieci dróg i pokazywać istotne punkty, do których wnioskodawca odnosi się we wniosku w ramach opisu poszczególnych kryteriów oceny (kryterium nr 2, 3, i 5),
 • projekt stałej organizacji ruchu (w przypadku gdy wniosek dotyczy zadania w wyniku realizacji którego stała organizacja ruchu nie ulega zmianie, należy dołączyć obowiązującą, zatwierdzoną stałą organizację ruchu),
 • projekt zagospodarowania terenu (gdy wniosek dotyczy zadania w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy) wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi (przekroje należy wykonać w miejscach charakterystycznych a miejsca ich wykonania zaznaczyć na projekcie zagospodarowania terenu). Dodatkowo w projekcie należy jednoznaczne wskazać pas drogowy, odcinki dróg oraz zakres robót objętych wnioskiem, a także charakterystyczne parametry projektowanych elementów drogi (m.in. szerokość chodnika, jezdni). W sytuacji gdy roboty budowlane wykraczają poza pas drogowy proszę o wykazanie tego zarówno w projekcie jak i w treści wniosku.
 • dokument potwierdzający spełnienie kryterium nr 5 (szczegóły opisano w Instrukcji wypełniania wniosku),
 • kopię zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (w przypadku gdy taka zgoda jest wymagana).

Wnioskodawca przy sporządzaniu wniosku może opierać się jedynie na dokumentach umożliwiających rozpoczęcie inwestycji w planowanym terminie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

Wniosek może być uzupełniony jedynie o dokumenty posiadające datę sprzed złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wymienione w tym wniosku. Komisja każdorazowo wzywa do ich  uzupełnienia, pod rygorem odrzucenia wniosku. Dokumenty niewymienione we wniosku, nie mogą być doręczone i w tym przypadku niekompletny wniosek jest odrzucony na etapie oceny formalnej. Komisja zawiadomi wnioskodawcę o powodach odrzucenia wniosku.

Poprawianie błędów pisarskich, rachunkowych albo innych oczywistych omyłek w złożonym w terminie i kompletnym wniosku, następuje na wezwanie Komisji i w wyznaczonym przez nią terminie, przed ustaleniem wstępnej listy rankingowej wniosków.

W przypadku uznania, iż konieczne jest przedstawienie dodatkowych informacji (tylko w przypadku, gdy mogą one mieć znaczenie przy ocenie merytorycznej wniosku), stwierdzenia powinny być poparte konkretnymi danymi (faktami) oraz w miarę możliwości udokumentowane. Dokumenty i informacje uzupełniające charakterystykę zadania mogą być załączone do wniosku w formie załączników (umieszczamy je na końcu, po załącznikach wymaganych).

Należy dołączyć wszystkie niezbędne wymagane załączniki zgodnie z kolejnością wymienioną we wniosku.

Wszystkie dokumenty wykonawcze, obowiązujące w naborze na 2019 rok są do pobrania pod adresem: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/Pliki_do_pobrania.html

Wymagane do oceny przez Komisję dodatkowe dokumenty istotne dla wnioskowanego zadania:

 • kosztorys inwestorski, który będzie stanowił uszczegółowienie zakresu rzeczowo- finansowego zadania przewidzianego do realizacji w 2019 roku,
 • projekt budowlany w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub rysunek przedstawiający zastosowane rozwiązania projektowe (załączony do zgłoszenia) w przypadku zgłoszenia o zamiarze budowy z zaznaczonym pasem drogowym, odcinkami dróg oraz zakresem robót objętych wnioskiem, a także charakterystycznymi parametrami projektowanych elementów drogi (m.in. szerokość chodnika, jezdni),
 • wersja elektroniczna wniosku (płyta CD).

Wszystkie dodatkowe dokumenty i informacje uzupełniające powinny być wymienione we wniosku o dofinansowanie (pole 14 pkt 7).

UWAGA!

 1. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wpięty do segregatora bądź skoroszytu. W celu usprawnienia pracy Komisji oceniającej proszę nie umieszczać poszczególnych załączników w koszulkach, a wniosek wydrukować jednostronnie.
 2. Kryteria nr 4 i nr 6 oraz tzw. peryferyjność czasowa - w kryterium nr 2 nie wymagają opisu we wniosku ani żadnych dodatkowych dokumentów składanych przez wnioskodawcę.
 3. Koszty realizacji zadania należy podać w pełnych złotych.
 4. W poz. 8 wniosku o dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (koszty realizacji zadania brutto) należy ujmować tylko koszty kwalifikowane. Koszty niekwalifikowane przedstawiać należy jedynie w poz. 11 wniosku (harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania).
 5. Do kosztów niekwalifikowanych zalicza się:
  • koszty robót budowlanych wykonanych poza pasem drogowym drogi będącej przedmiotem wniosku,
  • koszty robót dotyczących infrastruktury technicznej nie związanej z drogą np. koszty wykonania sieci instalacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznej oraz przyłączy do tych sieci i budowy przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej,
  • koszty związane z nasadzeniem drzew i krzewów,
  • koszty wykonania elementów małej architektury,
  • koszty nadzoru archeologicznego i autorskiego,
  • koszty badań laboratoryjnych,
  • koszty ponoszone  z tytułu kar i odsetek,
  • koszty, które powinny być wykonane w ramach utrzymania (np. rowy melioracyjne),
  • koszty poniesione przed 2019 rokiem,
  • koszty dokumentacji projektowej.

Ocena wniosków:

Przeprowadzona zostanie dwuetapowa ocena wniosków o dofinansowanie. Oceny wniosków dokonuje Komisja powołana do tego celu przez Wojewodę Lubuskiego.

 1. Ocena formalna
  Ocena formalna dokonywana będzie na podstawie karty oceny formalnej. Komisja odrzuca wnioski niespełniające wymogów formalnych. Czas na zgłaszanie przez wnioskodawców zastrzeżeń do list wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej  -  do 3 listopada 2018 roku.
 2. Ocena merytoryczna
  Wnioski spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Wnioskodawca w terminie do 20 listopada 2018 roku może wnieść zastrzeżenie w zakresie oceny merytorycznej.

Warunkiem uzyskania dotacji jest ocena pisemnego wniosku dokonana przez Komisję oraz umieszczenie wniosku na ostatecznej liście rankingowej projektów oraz na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Uwaga !! Dokumenty wykonawcze

W dniu 26 lipca 2018 r.  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych.

Rozporządzenie znajduje się w zakładce pliki do pobrania.

W ślad za ww. zmianami Minister Infrastruktury zatwierdził dokumenty wykonawcze do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” obowiązujące w naborze 2018/2019.

Zmiana dotyczy rozszerzenia kryterium nr 3 - wpływu zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej - o możliwość przyznawania punktów przez komisje oceniające dla zadań, których realizacja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej w szczególności do nieruchomości, na których realizowane są inwestycje mieszkaniowe w wyniku przyjętych rządowych programów społeczno-gospodarczych.

Dokumenty wykonawcze:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie „R-WNIOSEK”;
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie „PRB-WNIOSEK”;
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;
 4. Podstawowy zakres informacji do zamieszczenia na tablicy informacyjnej;
 5. Instrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie;
 6. Wzór karty oceny formalnej;
 7. Wzór karty oceny merytorycznej - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - PRB”;
 8. Wzór karty oceny merytorycznej - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - R”;
 9. Wzór zbiorczej karty oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadania;
 10. Wzór wstępnej/ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie;
 11. Wzór wstępnej/ostatecznej listy rankingowej ponadlimitowych wniosków o dofinansowanie

Przygotowując wnioski do edycji 2018/2019 prosimy o pilne zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

Dokumenty wykonawcze znajdują się w zakładce pliki do pobrania.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Zając Katarzyna 2018-08-17 08:47
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-03 10:43
Wytworzenie publikacji
Aleksandra Fąfara 2021-02-03 10:45
Zatwierdzenie
Aleksandra Fąfara 2021-02-03 10:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry