• język migowy
BIP
Grafika BIP

Edycja 2015-2016

WOJEWODA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

Z dniem 1 października 2015 roku Wojewoda Lubuski rozpoczyna nabór wniosków do nowego programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Nabór będzie trwał do 30 października 2015 roku.

Dla województwa lubuskiego w 2016 roku na dotacje z budżetu państwa w ramach Programu przewidziano kwotę 34.636.582 zł do równego podziału na gminy i powiaty po 17.318.291 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych związanych z przebudową, budową lub remontem dróg powiatowych i gminnych.

Zasady realizacji inwestycji w 2016 roku:

  1. Inwestycje są realizowane i muszą zostać zakończone w roku, na który została udzielona dotacja;
  2. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 % przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 % przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln na zadanie.

Składanie wniosków:

Nabór wniosków do Programu trwa od 1 do 30 października 2015 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, Kancelaria Ogólna (parter, pokój 35). O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. 095 71 15 466, pokój 1209, XII piętro, bozena.jankowska@lubuskie.uw.gov.pl.

Wniosek składa ustawowy zarządca drogi. W przypadku, gdy zadania na dwóch drogach różnej kategorii, tj. powiatowej i gminnej są powiązane ze sobą, dwaj wnioskodawcy (ustawowi zarządcy dla tych dróg) mogą złożyć oddzielne wnioski, zaznaczając jednocześnie, iż wnioski te tworzą spójny układ komunikacyjny.

Składany wniosek powinien zawierać informacje i niezbędne kopie wymaganych dokumentów wymienionych w Programie.

Wniosek może być uzupełniony jedynie o dokumenty posiadające datę sprzed złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wymienione w tym wniosku. Dokumenty niewymienione we wniosku, nie mogą być doręczone i w tym przypadku niekompletny wniosek jest odrzucony na etapie oceny formalnej. Komisja zawiadomi wnioskodawcę o powodach odrzucenia wniosku.

Poprawianie błędów pisarskich, rachunkowych albo innych oczywistych omyłek w złożonym w terminie i kompletnym wniosku, następuje na żądanie Komisji i w wyznaczonym przez nią terminie, przed ustaleniem wstępnej listy rankingowej wniosków.

Warunkiem uzyskania dotacji jest ocena pisemnego wniosku dokonana przez Komisję oraz umieszczenie wniosku na ostatecznej liście rankingowej projektów oraz na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Harmonogram realizacji Programu
(nabór wniosków w 2015 roku, dofinansowanie - w 2016 roku)

  • 1 - 30.10.2015 r. (30 dni kalendarzowych) ogłoszenie i  nabór wniosków na rok 2016,
  • 2 - 30.11.2015 r. (29 dni kalendarzowych) - rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisje; ogłoszenie przez wojewodów wstępnych list  rankingowych wniosków,
  • do 15.12.2015 r. (15 dni kalendarzowych) - zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych wniosków,
  • do 30.12.2015 r. (15 dni kalendarzowych) - rozpatrzenie zastrzeżeń przez komisje; przekazanie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych projektów do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu,
  • do 20.01.2016 r. (20 dni kalendarzowych) - zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw transportu ostatecznej listy rankingowej wniosków,
  • do 31 stycznia 2016 r. (10 dni kalendarzowych) - zatwierdzenie i ogłoszenie przez wojewodę listy zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ladowski Adam 2015-09-30 09:20
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 09:21
Wytworzenie publikacji
Aleksandra Fąfara 2021-02-05 09:21
Zatwierdzenie
Aleksandra Fąfara 2021-02-05 09:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry