• język migowy
BIP
Grafika BIP

Edycja 2017-2018

ZASADY PUNKTOWANIA ZADAŃ

W dniu 15 września 2017 r. roku Wojewoda Lubuski zatwierdził "Zasady punktowania zadań w ramach kryteriów oceny wniosków nr 2, 3, 4, 5 i 6 - obowiązujące w edycji 2017/2018, będące załącznikiem do Regulaminu działania Komisji powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Dokument znajduje się w zakładce pliki do pobrania.

KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO

W związku z pojawieniem się na rynku szkoleń dot. programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (m.in. wypełniania i oceny wniosków) informuję, że osoby szkolące realizują własne założenia programu szkolenia, które nie gwarantują jednakowej oceny wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego w poszczególnych województwach. Informacje przekazane w trakcie tych szkoleń nie mają charakteru wiążącego dla służb Wojewody i Komisji powołanej przez Wojewodę do oceny wniosków w ramach tego Programu oraz nie gwarantują uzyskania dofinansowania.

WOJEWODA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

Z dniem 1 września 2017 roku Wojewoda Lubuski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2018 roku do programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2017 roku.

Wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone pod względem formalnym (o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Wnioski o dofinansowanie zadań wraz z załącznikami należy składać osobiście w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w Kancelarii Ogólnej (parter) w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. +48 95 71 15 466, pokój 1209, XII piętro lub tel. +48 95 71 15 285, pokój 1210, XII piętro,

Dla województwa lubuskiego w 2018 roku na dotacje z budżetu państwa w ramach Programu przewidziano kwotę 47.625.301 zł do równego podziału na gminy i powiaty po 23.812.650,5 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych związanych z przebudową, budową lub remontem dróg powiatowych i gminnych.

Zasady realizacji inwestycji w 2018 roku:

 1. Inwestycje są realizowane i muszą zostać zakończone w roku, na który została udzielona dotacja;
 2. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 % przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 % przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln na zadanie;
 3. Wojewoda zezwala  na złożenie dodatkowo jednego wniosku ponadlimitowego dla gmin, w tym miast na prawach powiatu (miasto Gorzów Wlkp. i Zielona Góra) oraz  powiatów. Realizacja zadań ponadlimitowych następuje dopiero po zrealizowaniu wszystkich zadań limitowych z puli gminnej i powiatowej. Ocenie podlegać będą wszystkie złożone wnioski w ramach dostępnego limitu oraz wniosek ponadlimitowy, przy czym wniosek złożony przez jednostkę samorządu terytorialnego najniżej oceniony przez Komisję, będzie wnioskiem ponadlimitowym, chyba że jednostka wyraźnie wskaże, który ze złożonych wniosków ma być wnioskiem ponadlimitowym.

Wniosek składa ustawowy zarządca drogi (w dniu złożenia wniosku), odpowiednio: dla dróg powiatowych - zarząd powiatu, dla dróg gminnych - wójt / burmistrz / prezydent miasta.

W przypadku, gdy zadania na dwóch drogach różnej kategorii, tj. powiatowej i gminnej są powiązane ze sobą, dwaj wnioskodawcy (ustawowi zarządcy dla tych dróg) mogą złożyć oddzielne wnioski, zaznaczając jednocześnie, iż wnioski te tworzą spójny układ komunikacyjny.

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie może być zadanie obejmujące odcinek/odcinki (maksymalnie 3) drogi/dróg będące drogą publiczną (powiatową lub gminną) w rozumieniu ustawy o drogach publicznych (wyjątek stanowią zadania mające na celu wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, do jednej z wymienionych kategorii albo rozbudowę lub przebudowę drogi wewnętrznej do właściwych parametrów technicznych, a następnie zaliczenie jej do kategorii dróg powiatowych lub gminnych).

Składany wniosek powinien zawierać informacje i niezbędne kopie wymaganych dokumentów wymienionych w Programie.

Wnioskodawca przy sporządzaniu wniosku może opierać się jedynie na dokumentach umożliwiających rozpoczęcie inwestycji w planowanym terminie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

Wniosek może być uzupełniony jedynie o dokumenty posiadające datę sprzed złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wymienione w tym wniosku. Komisja każdorazowo wzywa do ich  uzupełnienia, pod rygorem odrzucenia wniosku. Dokumenty niewymienione we wniosku, nie mogą być doręczone i w tym przypadku niekompletny wniosek jest odrzucony na etapie oceny formalnej. Komisja zawiadomi wnioskodawcę o powodach odrzucenia wniosku.

Poprawianie błędów pisarskich, rachunkowych albo innych oczywistych omyłek w złożonym w terminie i kompletnym wniosku, następuje na wezwanie Komisji i w wyznaczonym przez nią terminie, przed ustaleniem wstępnej listy rankingowej wniosków.

W przypadku uznania, iż konieczne jest przedstawienie dodatkowych informacji (tylko w przypadku, gdy mogą one mieć znaczenie przy ocenie merytorycznej wniosku), stwierdzenia powinny być poparte konkretnymi danymi (faktami) oraz w miarę możliwości udokumentowane. Dokumenty i informacje uzupełniające charakterystykę zadania mogą być załączone do wniosku w formie załączników (umieszczamy je na końcu, po załącznikach wymaganych).

Należy dołączyć wszystkie niezbędne wymagane załączniki zgodnie z kolejnością wymienioną we wniosku.

Wszystkie dokumenty wykonawcze, obowiązujące w naborze na 2018 rok są do pobrania pod adresem: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/Pliki_do_pobrania.html

UWAGA!

 1. Z uwagi na istotne zmiany w Programie należy dokładnie zapoznać się z treścią dokumentów zamieszczonych powyżej.
 2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wpięty do segregatora bądź skoroszytu. W celu usprawnienia pracy Komisji oceniającej proszę nie umieszczać poszczególnych załączników w koszulkach, a wniosek wydrukować jednostronnie.

Wymagane do oceny przez Komisję dodatkowe dokumenty istotne dla wnioskowanego zadania:

 • kosztorys inwestorski, który będzie stanowił uszczegółowienie zakresu rzeczowo- finansowego zadania przewidzianego do realizacji w 2018 roku,
 • oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające aktualność decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/zgłoszenia. Jeżeli z daty wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/zgłoszenia wynika, że wygasa ono przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania objętego wnioskiem, do wniosku należy dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający jego aktualność, np. kopię dziennika budowy z dokonanymi wpisami, protokół odbioru robót, fakturę, itp.,
 • projekt budowlany w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub rysunek przedstawiający zastosowane rozwiązania projektowe (załączony do zgłoszenia) w przypadku zgłoszenia o zamiarze budowy,
 • czytelne i w odpowiedniej skali mapy poglądowe, oddzielne dla każdego odcinka, z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku (m.in. instytucje publiczne i świadczące usługi publiczne (w szczególności w zakresie zdrowia), instytucje istotne dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, dla których obsługa komunikacyjna związana z ich działalnością odbywa się bezpośrednio z odcinka drogi objętego wnioskiem; lokalne ośrodki gospodarcze, przebieg drogi przez obszary wiejskie - podać długość realizowanego odcinka drogi przebiegającego przez teren wiejski w stosunku do całej długości, zorganizowany transport zbiorowy (w tym transport zorganizowany dzieci do szkół), itp.,
 • wersja elektroniczna wniosku (płyta CD).

Wszystkie dodatkowe załączniki powinny być wymienione we wniosku o dofinansowanie (pole 14 pkt 7).

UWAGA!

 1. Nowe kryteria nr 4 i nr 6 oraz tzw. peryferyjność czasowa - w kryterium nr 2 nie wymagają opisu we wniosku ani żadnych dodatkowych dokumentów składanych przez wnioskodawcę.
 2. Koszty realizacji zadania należy podać w pełnych złotych.
 3. W poz. 8 wniosku o dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (koszty realizacji zadania brutto) należy ujmować tylko koszty kwalifikowane. Koszty niekwalifikowane przedstawiać należy jedynie w poz. 11 wniosku (harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania).
 4. Do kosztów niekwalifikowanych zalicza się:
 • koszty robót budowlanych wykonanych poza pasem drogowym drogi będącej przedmiotem wniosku,
 • koszty robót dotyczących infrastruktury technicznej nie związanej z drogą np. koszty wykonania sieci instalacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznej oraz przyłączy do tych sieci i budowy przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej,
 • koszty związane z nasadzeniem drzew i krzewów,
 • koszty wykonania elementów małej architektury,
 • koszty nadzoru archeologicznego i autorskiego,
 • koszty badań laboratoryjnych,
 • koszty ponoszone  z tytułu kar i odsetek,
 • koszty, które powinny być wykonane w ramach utrzymania (np. rowy melioracyjne),
 • koszty poniesione przed 2018 rokiem,
 • koszty dokumentacji projektowej,
 • tablice informacyjne dotyczące zrealizowanego zadania.

Ocena wniosków:

Przeprowadzona zostanie dwuetapowa ocena wniosków o dofinansowanie. Oceny wniosków dokonuje Komisja powołana do tego celu przez Wojewodę Lubuskiego.

 1. Ocena formalna
  Ocena formalna dokonywana będzie na podstawie karty oceny formalnej. Komisja odrzuca wnioski niespełniające wymogów formalnych. Czas na zgłaszanie przez wnioskodawców zastrzeżeń do list wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej  -  do 3 listopada 2017 roku.

 2. Ocena merytoryczna
  Wnioski spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Wnioskodawca w terminie do 20 listopada 2017 roku może wnieść zastrzeżenie w zakresie oceny merytorycznej

Warunkiem uzyskania dotacji jest ocena pisemnego wniosku dokonana przez Komisję oraz umieszczenie wniosku na ostatecznej liście rankingowej projektów oraz na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Uwaga

W dniu 1 sierpnia 2017 r.  Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” oraz  rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych.

Uchwała i rozporządzenie znajdują się w zakładce pliki do pobrania.

Ponadto Minister Infrastruktury i Budownictwa w dniu 2 sierpnia 2017 roku zatwierdził
dokumenty wykonawcze do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie „R-WNIOSEK”;
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie „PRB-WNIOSEK”;
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;
 4. Podstawowy zakres informacji do zamieszczenia na tablicy informacyjnej;
 5. Instrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie;
 6. Wzór karty oceny formalnej;
 7. Wzór karty oceny merytorycznej  - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - PRB”;
 8. Wzór karty oceny merytorycznej  - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - R”;
 9. Wzór zbiorczej karty oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie;
 10. Wzór wstępnej / ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie
 11. Wzór wstępnej / ostatecznej listy rankingowej ponadlimitowych wniosków
  o dofinansowanie.

Przygotowując wnioski do kolejnej edycji 2017/2018 prosimy o pilne zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

Dokumenty wykonawcze znajdują się w zakładce pliki do pobrania.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ladowski Adam 2017-08-03 14:54
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-03 13:04
Wytworzenie publikacji
Aleksandra Fąfara 2021-02-03 13:04
Zatwierdzenie
Aleksandra Fąfara 2021-02-03 13:04
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry