• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Struktura i organizacja/Wydziały/Biura/Zespoły/Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds Ochrony Informacji Niejawnych

Andrzej Szymczak

W Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych znajduje się Kancelaria Tajna

Kierownik Kancelarii

Aneta Andruszko

Zakres działań Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim;
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 6. opracowywanie instrukcji określających sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” oraz „zastrzeżone”;
 7. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinfor-matycznych do przetwarzania informacji niejawnych;
 8. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 9. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 10. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jed-nostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 11. przekazywanie ABW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;
 12. przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających; udostępnianie tych akt w trybie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych;
 13. prowadzenie Kancelarii Tajnej odpowiedzialnej za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom;
 14. przyjmowanie, rejestrowanie, udostępnianie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym:
  1. Wicewojewody Lubuskiego,
  2. Dyrektora Generalnego Urzędu,
  3. osób zajmujących stanowiska dyrektorów wydziałów i ich zastępców, głównego księgowego oraz osób na stanowiskach równorzędnych pod względem płacowym,
  4. urzędników służby cywilnej,
  5. kierowników jednostek administracji zespolonej;
 1. Przygotowanie analizy danych zawartych w ww. oświadczeniach o stanie majątkowym;
 2. przyjmowanie, rejestrowanie, udostępnianie i przechowywanie oświadczeń  majątkowych składanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałka województwa, przewodniczących: rad gmin, powiatów, sejmiku woje-wództwa;
 3. Przygotowanie analizy danych zawartych w ww. oświadczeniach majątkowych;
 4. Prowadzenie spraw wynikających z kompetencji Wojewody określonych ustawą
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, a w szczególności przyjmowanie i rejestrowanie oświadczeń lustracyjnych oraz ich przekazywanie do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-09-03 17:30
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-21 14:55
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-21 14:55
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-21 14:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry