• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Przedłużenie wizy/Przedłużenie wizy krajowej

Przedłużenie wizy krajowej

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek składa cudzoziemiec posiadający wizę krajową. Przedłużenie okresu ważności wydanej wizy krajowej lub okresu pobytu objętego tą wizą może nastąpić, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo ze względów humanitarnych nie może on opuścić tego terytorium przed upływem terminu ważności wizy krajowej lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu,
 • zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy krajowej, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej,
 • okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany,
 • nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przedłużenie wizy krajowej składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Pamiętaj, liczy się data nadania wniosku u operatora pocztowego lub data wpływu do Urzędu, jeżeli wniosek złożysz osobiście.

Pamiętaj by w trakcie toczącego się postępowania poinformować nas o zmianie adresu zamieszkania!

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Prawidłowo wypełniony formularz (druk do pobrania poniżej)
 • 1 (podpisana) fotografia biometryczna, jak do polskiego paszportu i nie starsza niż 6 miesięcy.
  Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (druk poniżej).
 • W przypadku małoletnich - kopia ważnego dokumentu podróży opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
 • Dokumenty potwierdzające okoliczności dotyczące powodów przedłużenia wizy podane we wniosku.
 • Dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego (wymóg ten można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową),
 • Dokumenty potwierdzające wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności przedłużonej wizy.
 • Potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty skarbowej w kwocie 406,00 zł na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.  44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.
  Pamiętaj, by w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko osoby, która ubiega się o przedłuzenie wizy!

Co musisz wiedzieć!

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. W przypadku, hospitalizacji cudzoziemca, wojewoda może powołać biegłego lekarza w celu wydania opinii, czy stan zdrowia cudzoziemca uniemożliwia opuszczenie przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skrabowej.
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2022-02-08 wniosek o przedłużenie wizy krajowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1183
wniosek o przedłużenie wizy krajowej.pdf 430.27KB zobacz
pdf 2022-02-08 oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf 50.18KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Godek Tomasz 2014-05-08 20:12
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2023-03-31 12:53
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2023-03-31 12:53
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2023-03-31 12:53
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry