• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Przedłużenie wizy/Przedłużenie wizy Schengen

Przedłużenie wizy Schengen

 

  KARTA USŁUGI  

 

Przedłużenie wizy Schengen
Co chcę załatwić?

Przedłużyć ważność wizy lub okres pobytu objęty tą wizą.

Kogo dotyczy?

Wniosek składa cudzoziemiec posiadający wizę Schengen.

 

Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przedłużyć okres ważności wydanej przez organ polski lub organ innego państwa obszaru Schengen wizy Schengen ważnej również na terytorium Polski lub długość pobytu objętego tą wizą, jeżeli:

 1. wykazał, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie przez niego terytorium państw członkowskich przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu;
 2. lub jeśli przedstawi dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności lub okresu pobytu.
Co przygotować?

Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
2. Fotografia spełniająca następujące wymagania
 • nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiająca wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiająca wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).

Uwaga: Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. Dokumenty potwierdzające okoliczności dotyczące powodów przedłużenia wizy podane we wniosku.
 2. Dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu,
 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem,
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego (wymóg ten można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową),
 5. Dokumenty potwierdzające wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności przedłużonej wizy.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o przedłużenie wizy Schengen, który można uzyskać w Oddziale Cudzoziemców LUW lub pobrać ze strony internetowej Urzędu:

Wniosek o przedłużenie wizy Schengen

Jak wypełnić dokumenty?

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki.

Ile muszę zapłacić?

Przedłużenie wizy z powodu siły wyższej lub ze względów humanitarnych jest bezpłatne.

Przedłużenie wizy z ważnych powodów osobistych podlega opłacie skarbowej w wysokości równowartości 30 Euro.

Opłatę wnosi się na konto:

 • Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
 • ul. Sikorskiego 3-4
 • 66-400 Gorzów Wlkp.
 • 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575
Kiedy złożyć dokumenty?

Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu na podstawie wizy Schengen składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniony formularz wniosku o przedłużenie wizy oraz dodatkowe dokumenty.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć w Oddziale Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wielkopolski.

 

Godziny pracy Oddziału Cudzoziemców:

Poniedziałek

9:00 -  17:00

Wtorek

9:00 -  15:00

Środa 

9:00 -  15:00

Czwartek

9:00 -  15:00

Piątek 

9:00 -  15:00

 

Co zrobi urząd?

Wyda decyzję o przedłużeniu wizy lub odmowie jej przedłużenia.

Jaki jest czas realizacji?

Do jednego miesiąca.

Jak się odwołać?

W przypadku wydania decyzji negatywnej można odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć w Oddziale Cudzoziemców LUW lub przesłać pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Informacje dodatkowe

Uwaga: Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przedłużonej wizy nie powinien przekroczyć maksymalnego okresu pobytu przewidzianego dla danego typu wizy tj. 90 dni w okresie 180 dni przypadku wizy Schengen (wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu).

W innych przypadkach cudzoziemiec powinien rozważyć złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych. Dodatkowe informacje uzyskasz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2206 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (DZ.U.UE z 2009 r. L243/1)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Godek Tomasz 2014-05-12 19:36
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2021-06-10 08:08
Wytworzenie publikacji
Lidia Jaskowska 2021-06-10 08:08
Zatwierdzenie
Lidia Jaskowska 2021-06-10 08:08
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry