• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Przedłużenie wizy/Przedłużenie wizy Schengen

Przedłużenie wizy Schengen

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek składa cudzoziemiec posiadający wizę Schengen. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przedłużyć okres ważności wydanej przez organ polski lub organ innego państwa obszaru Schengen wizy Schengen ważnej również na terytorium Polski lub długość pobytu objętego tą wizą, jeżeli:

 • wykazał, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie przez niego terytorium państw członkowskich przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu,
 • lub jeśli przedstawi dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności lub okresu pobytu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przedłużenie wizy Schengen składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Pamiętaj, liczy się data nadania wniosku u operatora pocztowego lub data wpływu do Urzędu, jeżeli wniosek złożysz osobiście.

Pamiętaj by w trakcie toczącego się postępowania poinformować nas o zmianie adresu zamieszkania!

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Prawidłowo wypełniony formularz (druk do pobrania poniżej)
 • 1 (podpisana) fotografia biometryczna, jak do polskiego paszportu i nie starsza niż 6 miesięcy.
  Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (druk poniżej).
 • Kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).
 • W przypadku małoletnich - kopia ważnego dokumentu podróży opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
 • Dokumenty potwierdzające okoliczności dotyczące powodów przedłużenia wizy podane we wniosku.
 • Dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego (wymóg ten można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową).
 • Dokumenty potwierdzające wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności przedłużonej wizy.
 • Potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty skarbowej w kwocie 30 euro (przeliczenia równowartości EUR na PLN dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny dla tej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy), chyba że przedłużenie wizy Schengen jest skutkiem siły wyższej lub z przyczyn humanitarnych odbywa się bezpłatnie. Opłat dokonuje się na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.  44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.

Co musisz wiedzieć!

Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przedłużonej wizy nie powinien przekroczyć maksymalnego okresu pobytu przewidzianego dla danego typu wizy tj. 90 dni w okresie 180 dni przypadku wizy Schengen (wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu).
W innych przypadkach cudzoziemiec powinien rozważyć złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skrabowej.
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2022-02-08 wniosek o przedłużenie wizy Schengen.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
wniosek o przedłużenie wizy Schengen.pdf 437.61KB zobacz
pdf 2022-02-08 oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf 50.18KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Godek Tomasz 2014-05-12 19:36
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2023-03-31 12:53
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2023-03-31 12:53
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2023-03-31 12:53
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry