• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom/Polski dokument podróży dla obywateli Białorusi

Polski dokument podróży dla obywateli Białorusi

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży należy złożyć, jeśli spełniasz łącznie następujące warunki:

 • utraciłeś swój dokument podróży albo twój dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność albo nie posiadasz dotąd dokumentu podróży;
 • posiadasz zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, ochronę
  uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (bez względu na podstawę udzielenia tego zezwolenia).

Warunkiem skorzystania z limitowanej procedury jest złożenie wniosku o wydanie polskiego dokumentu podróży w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Wnioski złożone do wojewody przed dniem 1 lipca 2023 r. zostaną rozpatrzone na podstawie przepisów ogólnych (patrz zakładka polski dokument podróży).

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży (druk do pobrania poniżej).

Do czasu wprowadzenia nowego wzoru formularza wniosku Urząd do Spraw Cudzoziemców rekomenduje, aby obywatele białoruscy, którzy będą składać wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca z powołaniem się na posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie innego przepisu niż art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, nie zaznaczali żadnej z dostępnych w rubryce D opcji dotyczących posiadanego zezwolenia pobytowego, a dołączali do wniosku odrębne oświadczenie pisemne o posiadaniu zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie innej niż art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ze wskazaniem organu, który tego zezwolenia udzielił oraz daty wydania decyzji.

 • Kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu).
 • 2 (podpisane) fotografie biometryczne, jak do polskiego paszportu i nie starsze niż 6 miesięcy.
  Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (druk poniżej).
 • Obywatele Białorusi są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży.
 • Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terytorium RP.
 • Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.
 • Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie innej niż art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ze wskazaniem organu, który tego zezwolenia udzielił oraz daty wydania decyzji (druk do pobrania poniżej).

Co musisz wiedzieć!

Wydanie polskiego dokumentu podróży nie zwalnia Cię z obowiązku podjęcia działań zmierzających do uzyskania dokumentu podróży w kraju pochodzenia. Ponadto polski dokument tożsamości potwierdza jedynie tożsamość, nie potwierdza natomiast obywatelstwa oraz nie uprawnia do przekraczania granicy i nie zwalnia od obowiązku zalegalizowania pobytu na terytorium naszego kraju. Polski dokument podróży wydawany jest na 1 rok.

Od stycznia 2022 r. pracownicy oddziału będą wyznaczali terminy osobistego stawiennictwa w Oddziale. Nie musisz sam rejestrować wizyty, my to zrobimy za Ciebie. Otrzymasz wezwanie do stawienia się w Oddziale Cudzoziemców. W wezwaniu będzie podana data, godzina oraz wskazane zostaną wszystkie dokumenty jakich potrzebujemy, aby skutecznie wszcząć i zakończyć postępowanie. Jeżeli przyjdziesz na umówione spotkanie bez wskazanych w wezwaniu dokumentów, skutkować będzie wydaniem postanowienia o zwrocie wniosku lub pozostawieniem go bez rozpoznania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie obywatelstw, w przypadku posiadania których nie pobiera się opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydawane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania.
Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2023-07-06 oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf 50.18KB zobacz
pdf 2023-07-06 oświadczenie o posiadanym tytule pobytowym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
oświadczenie o posiadanym tytule pobytowym.pdf 46.27KB zobacz
pdf 2023-12-08 Wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
Wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży 1.39MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Jaskowska Lidia 2023-07-06 14:30
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2023-07-07 06:34
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2023-09-06 14:46
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2023-09-06 14:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry