• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza/Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek (..)

 

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

 

Co chcę załatwić?

Uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Kogo dotyczy?

podmiotów prowadzących ww. placówki:

 • powiatów,
 • samorządu województwa,
 • podmiotów, którym powiat zlecił realizację zadania prowadzenia ww. placówki, tj.:
 • organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w RP, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Co przygotować?

 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której placówka ma prowadzić działalność;
 • odpis z właściwego rejestru (dotyczy podmiotów niepublicznych)
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz NIP placówki;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku -zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • pozytywna opinia starosty powiatu, na terenie którego będzie prowadzona placówka - dot. placówki organizowanej przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania;
 • pozytywne opinie właściwych miejscowo:
  komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz
  państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić placówka oraz najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki;

Dokumenty są wymagane w przypadku, gdy wojewoda po przeprowadzeniu oględzin zażąda ich przedstawienia

 • statut placówki lub jego projekt;
 • regulamin organizacyjny placówki lub jego projekt;
 • informacja o sposobie finansowania placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 • informacja o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP;
 • opinia Rzecznika Praw Dziecka o zasadności utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej - w przypadku, jeśli powstanie placówki motywuje się szczególnymi potrzebami lokalnymi.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek sporządzasz na piśmie indywidualnie.

Ile muszę zapłacić?

Nie ponosisz żadnych opłat.

 Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek możesz złożyć, jeśli skompletowałeś wszystkie wymagane dokumenty.

Gdzie załatwię sprawę?   

Dokumenty wyślij:

 • pocztą na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
 • za pośrednictwem ePUAP: /43emu4tg7l/skrytka
 • albo złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pokoju nr 32 na parterze.

Co zrobi urząd?

 • sprawdzi poprawność wypełnienia wniosku i kompletność dokumentacji;
 • inspektorzy przeprowadzą oględziny obiektu, w którym prowadzona ma być placówka;
 • wydana zostanie decyzja wojewody - zezwolenie na prowadzenie placówki;
 • placówka zostanie wpisana do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Jaki jest czas realizacji?

Sprawę załatwimy nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawę szczególnie skomplikowaną nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jak się odwołać?

Od decyzji Wojewody możesz odwołać się do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna:

 • art. 106 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023 r., poz. 1426 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. nr 292, poz. 1720)
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych
docx 2023-11-30 wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.docx 13.79KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Mach Monika 2019-04-03 07:23
Aktualizacja publikacji
Mach Monika 2023-09-08 10:03
Wytworzenie publikacji
Monika Mach 2023-09-08 10:03
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2023-09-08 10:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry