• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza/Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek (..)

 

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonej w ramach działalności gospodarczej/statutowej

Co chcę załatwić?

Uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Kogo dotyczy?

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Kościołów  Katolickich, innych kościołów, związków wyznaniowych, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń w ramach działalności statutowej.

Co przygotować?

 • wniosek o wydanie zezwolenia;
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom;
 • zaświadczenie organu nadzoru budowlanego potwierdzające możliwość użytkowania obiektu budowlanego określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
 • koncepcję prowadzenia placówki;
 • informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki;
 • oświadczenie, że podmiot występujący o zezwolenie, nie został prawomocnie ukarany za czyny, o których mowa w art. 130 ust. 4-6, w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki;

oświadczenie to należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie zezwolenia

wzór wniosku - działalność gospodarcza - placówka całodobowa.doc.docx

wzór wniosku - działalność statutowa - placówka całodobowa.doc.docx

Jak wypełnić dokumenty?

W przypadku trudności z wypełnianiem wniosku informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku i wydanie zezwolenia nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć przed rozpoczęciem działalności w zakresie zapewnienia całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wielkopolski
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra

złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim - Kancelarii ogólnej, parter, pokój 32
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze - pokój 128

mailem na adres (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

 • urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl
 • delegatura@lubuskie.uw.gov.pl 

poprzez elektroniczną platformę ePUAP

 Co zrobi urząd?

Zweryfikujemy wniosek wraz z załącznikami i dokonamy oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. Decyzja w sprawie zezwolenia zostanie przesłana pod wskazany we wniosku adres.

Jaki jest czas realizacji?

W przypadku braków formalnych wniosku lub niedołączenia wymaganych dokumentów, zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. W przypadku kompletnego wniosku w terminie 30 dni od dnia jego złożenia pracownicy Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego dokonają oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. Wniosek o zezwolenie rozpatrywany jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym usytuowana jest placówka.

Jak się odwołać?

Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Informacje dodatkowe

W przypadku stwierdzenia, że placówka gwarantuje zapewnienie opieki, w szczególności spełnia standardy, o których mowa w art.68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Wojewoda Lubuski w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie określając w nim przeznaczenie placówki i wpisuje placówkę do rejestru placówek.

Ustawa o pomocy społecznej przewiduje kary pieniężne za prowadzenie placówki bez zezwolenia Wojewody.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2020 r., poz.1562);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2020 r., poz. 1532).

 

Kategoria: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 0000-00-00 wzór wniosku - działalność gospodarcza - placówka całodobowa.doc.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
wzór wniosku - działalność gospodarcza - placówka całodobowa.doc.docx 26.78KB -
docx 0000-00-00 wzór wniosku - działalność statutowa - placówka całodobowa.doc.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
wzór wniosku - działalność statutowa - placówka całodobowa.doc.docx 21.95KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Chabowska Krystyna 2012-10-03 09:22
Aktualizacja publikacji
Mroczkowska Beata 2022-01-28 07:54
Wytworzenie publikacji
Inga Nawrot 2022-01-28 07:54
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2022-01-28 07:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry