• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rynek Pracy/Przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego

 Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego

Co chcę załatwić?

Uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego.

Kogo dotyczy?

 1. Podmiotu ekonomii społecznej takiego jak:
 • spółdzielnia socjalna,
 • spółdzielnia pracy, w tym spółdzielnia inwalidów i spółdzielnia niewidomych, oraz spółdzielnia produkcji rolnej,
 • organizacja pozarządowa, w tym stowarzyszenia, fundacje, związki stowarzyszeń, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych,
 • podmiot działający na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.: kościelne osoby prawne, spółki non profit tj.: spółki akcyjne, spółki z o.o. i kluby sportowe działające w formie spółek, o ile nie działają one w celu osiągnięcia zysku, nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych.
 1. Jednostki tworzącej podmiot ekonomii społecznej. Dotyczy podmiotu, który utworzył i prowadzi podmiot reintegracyjny: warsztat terapii zajęciowej (WTZ), zakład aktywności zawodowej (ZAZ), centrum integracji społecznej (CIS) lub klub integracji społecznej (KIS).

Co przygotować?

Przygotuj:

Wniosek adresowany do Wojewody Lubuskiego, który powinien zawierać:

 • nazwę i formę prawną wnioskodawcy;
 • adres siedziby wnioskodawcy i miejsce wykonywania planowanej działalności;
 • NIP, numer identyfikacyjny REGON i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, innej ewidencji lub innym rejestrze;
 • określenie celu działalności (reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub realizacja usług społecznych)
 • planowany przedmiot dominującej działalności.

Ponadto przygotuj:

Dołącz dokumenty potwierdzające spełnianie poniższych kryteriów:

 1. Prowadzenia jednego z wymienionych typów działalności:
 • działalność odpłatna pożytku publicznego,
 • działalność gospodarcza,
 • inna działalność o charakterze odpłatnym (działalność oświatowa, kulturalna).
 1. Braku kontroli ze strony podmiotu publicznego. Status przedsiębiorstwa społecznego nie może być przyznany podmiotowi, nad którym kontrolę sprawuje: Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub samorządowa osoba prawna.
 2. Realizacji usług społecznych albo prowadzenia działań w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej
 3. Zatrudnienia minimum 3 pracowników (na podstawie umów o pracę lub spółdzielczych umów o pracę). Każda z tych osób musi być zatrudniona na minimum ½ etatu.
 4. Utrzymywania odpowiednich proporcji zatrudnienia: w przedsiębiorstwie społecznym działającym w celu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co najmniej 30% ogółu osób zatrudnionych stanowić muszą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy
  o pracę. Każda z tych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest zatrudniona w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy;
 5. Posiadania organu konsultacyjno-doradczego złożonego ze wszystkich pracowników. Jeśli podmiot zatrudnia powyżej 10 osób, organ konsultacyjno- doradczy może składać się z co najmniej 3 przedstawicieli.
 6. Ograniczenia w zakresie prowadzonych działań (udzielania pożyczek, przekazywania i wykorzystywania majątku, dokonywania zakupów lub usług)
 7. Zasad przeznaczania zysku albo nadwyżki bilansowej uzyskanych
  z wykonywanej działalności

W szczególności statut, umowę spółki lub inny dokument o tym charakterze odpowiednie uchwały i regulaminy, zanonimizowane dokumenty poświadczające zatrudnienie oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Musisz złożyć wniosek o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego  zawierający powyżej wskazane informacje oraz załączyć wszystkie wymagane dokumenty.

Jak wypełnić dokumenty?

Wzór wniosku oraz oświadczenia dostępne są do pobrania na końcu strony.

Ile muszę zapłacić?

Za uzyskanie decyzji nadającej status przedsiębiorstwa społecznego musisz uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł na nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575 zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142 zpóź.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330). W tytule należy wskazać: Opłata od wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek możesz złożyć jeśli skompletowałeś wszystkie wymagane dokumenty.

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty należy wysłać na adres:

pocztą tradycyjną na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wielkopolski

złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim - Kancelarii ogólnej - pokój 32, parter
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze - pokój 128

za pośrednictwem ePUAP: /43emu4tg7l/skrytka

Co zrobi urząd?

Rozpatrzymy wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego i wydamy decyzję administracyjną w sprawie przyznania lub odmowy przyznania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Jaki jest czas realizacji?

Sprawę załatwimy nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawę szczególnie skomplikowaną nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jak się odwołać?

Od decyzji Wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 1287 z późn.zm.)

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego
docx 2023-08-25 Instrukcja do wniosku o przyznanie statusu PS.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
Instrukcja do wniosku o przyznanie statusu PS.docx 24.33KB -
docx 2023-08-25 Wniosek o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wraz z oświadczeniem .docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
Wniosek o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wraz z oświadczeniem .docx 24.25KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Mach Monika 2022-11-08 14:40
Aktualizacja publikacji
Mroczkowska Beata 2023-08-25 09:58
Wytworzenie publikacji
Beata Mroczkowska 2023-08-25 09:58
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2023-08-25 09:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry