• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rynek Pracy/Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

 

 

Nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Co chcę załatwić? 

Uzyskać status Centrum Integracji Społecznej

Kogo dotyczy?

Instytucji tworzących tj.

 1. jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego,
 2. organizacji pozarządowej.

Co przygotować?

Przygotuj:

 • Wniosek o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej który powinien zawierać:
  • pełną nazwę i adres wnioskodawcy - instytucji tworzącej (jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej),
  • informację o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności,
  • przewidywaną liczbę uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników Centrum będzie świadczyć usługi,
  • planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej,
  • program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej,
  • przewidywaną liczbę pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje,
  • planowane rodzaje umów o pracę pracowników Centrum i ich wymiar czasu pracy,
  • dane o organizacji i systemie zajęć w Centrum,
  • dane o zakładanych efektach działania Centrum, w tym planowaną liczbę osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji,
  • dane o rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalności Centrum, w tym kosztów reintegracji zawodowej i społecznej,
  • dane o wysokości zasobów własnych instytucji tworzącej poniesionych na utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a także o przewidywanym udziale własnym w finansowaniu działalności Centrum,
  • dane o innych źródłach finansowania działalności Centrum, w tym ze środków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,
  • projekt regulaminu Centrum,
  • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonować Centrum,
  • opinię starosty o potrzebie powołania Centrum na terenie podległego mu powiatu, z wyłączeniem wniosku składanego przez powiat,
  • akt powołania Centrum, w przypadku powołania Centrum przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Ponadto przygotuj:

 • zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON,
 • decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • dokument potwierdzający wpis, rejestrację jednostki (np.: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, Rejestru Sądowego).

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Musisz złożyć wniosek o nadanie statusu CIS zawierający powyżej wskazane informacje oraz załączyć wszystkie wymagane dokumenty.

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek sporządzasz na piśmie indywidualnie.

Ile muszę zapłacić?

Za uzyskanie decyzji nadającej status Centrum Integracji Społecznej nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek należy złożyć w  dowolnym terminie, po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty należy wysłać do nas:

 • pocztą na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • za pośrednictwem ePUAP: /43emu4tg7l/skrytka
 • albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pokoju nr 32, parter

Co zrobi urząd?

Rozpatrzymy wniosek o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej i wydamy decyzję administracyjną w sprawie przyznania lub odmowy przyznania statusu Centrum Integracji Społecznej.

Jaki jest czas realizacji?

Sprawę załatwimy nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawę szczególnie skomplikowaną nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jak się odwołać?

Od decyzji Wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Status Centrum Integracji Społecznej nadaje się na okres 5 lat.

Podstawa prawna

Art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnianiu socjalnym (Dz. U. 2022, poz. 2241)

Kategoria: Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2023-01-05 Rejestr Centrów Integracji Społecznej woj. lubuskiego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
Rejestr Centrów Integracji Społecznej woj. lubuskiego.docx 22.09KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Mroczkowska Beata 2012-10-18 15:13
Aktualizacja publikacji
Mroczkowska Beata 2023-03-24 13:19
Wytworzenie publikacji
Beata Mroczkowska 2023-03-24 13:19
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2023-03-24 13:19
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry