• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rynek Pracy/Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

 

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

Co chcę załatwić?

Uzyskać status zakładu aktywności zawodowej

Kogo dotyczy?

Gminy, powiaty oraz fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, mogą utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli:

 1. co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
 • zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…), zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia
  i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej;

2. spełnia warunki, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…);
3. przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności;
4. uzyska pozytywna opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej.

Co przygotować?

 1. wniosek sporządzony zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850) o nadanie statusu zakładu aktywności zawodowej, należy złożyć w samorządzie województwa,
 2. po zawarciu umowy z samorządem województwa organizator tworzy zakład aktywności zawodowej i występuje do Państwowej Inspekcji Pracy o stwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 3. po otrzymaniu decyzji z Państwowej Inspekcji Pracy organizator składa wniosek do wojewody o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek powinien zawierać:
1. nazwę i siedzibę organizatora,
2. status prawny i podstawę działania organizatora,
3. statut organizatora,
4. adres i dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na zakład,
5. proponowaną liczbę niepełnosprawnych pracowników zakładu, wraz z określeniem stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności,
6. plan i rodzaj działalności wytwórczej lub usługowej oraz zakres planowanej rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych pracowników zakładu,
7. proponowaną wysokość miesięcznego wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników zakładu zaliczonych do:

 • znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…), zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej - zwanych dalej „osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności”, wyrażoną jako procentowy wskaźnik minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”;

  8. proponowaną obsadę etatową zakładu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników wchodzących w skład personelu kierowniczego, administracyjnego, rehabilitacyjnego i obsługowego, zwanych dalej „personelem zakładu”,
  9. preliminarz kosztów utworzenia zakładu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w § 7 rozporządzenia MPIPS z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów (…), z kalkulacją lub innym uzasadnieniem przyjętych kosztów,
  10. preliminarz kosztów działania zakładu, z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w § 8 rozporządzenia MPIPS z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów (…), z kalkulacją lub innym uzasadnieniem przyjętych kosztów,
  11. plan pomieszczeń zakładu oraz projekt dostosowania obiektów i lokali do potrzeb prowadzonej działalności wytwórczej lub usługowej w zakładzie oraz ich dostosowania do potrzeb i możliwości niepełnosprawnych pracowników zakładu wynikających z ich niepełnosprawności;
  12. projekt regulaminu zakładu oraz regulaminu zakładowego funduszu aktywności.

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek wypełnij czytelnie, załącz niezbędne dokumenty.

Ile muszę zapłacić?

Za uzyskanie decyzji nadającej status zakładu aktywności zawodowej musisz uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł na nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575 zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142 z póź.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r., Nr 187, poz. 1330)

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć w momencie spełniania warunków niezbędnych do uzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej (patrz Informacje wyżej)

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

 • pocztą tradycyjną:

  • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
  • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

   

 • złożyć osobiście w:

  • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim - Kancelarii ogólnej - pokój 32, parter
  • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze - pokój 128
 • za pośrednictwem ePUAP: /43emu4tg7l/skrytka

Co zrobi urząd?

Rozpatrzymy wniosek o nadanie statusu zakładu aktywności zawodowej i wydamy decyzję administracyjną w sprawie przyznania lub odmowy przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej. W przypadku braków w dokumentacji poprosimy Cię o uzupełnienie.

Jaki jest czas realizacji?

Sprawę załatwimy nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawę szczególnie skomplikowaną nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jak się odwołać?

Przysługuje Ci prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy możesz zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  Jeżeli nie chcesz skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy możesz wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Informacje dodatkowe

 Wykaz zakładów aktywności zawodowej

Podstawa prawna

 • Art. 29 i 30 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z póź.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1934) 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Mroczkowska Beata 2012-10-18 13:54
Aktualizacja publikacji
Mroczkowska Beata 2023-03-24 13:29
Wytworzenie publikacji
Beata Mroczkowska 2023-03-24 13:29
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2023-03-24 13:29
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry