• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zgromadzenia publiczne/Zgromadzenia tryb cykliczny

Zgromadzenia tryb cykliczny

 

  KARTA USŁUGI  

 

Zasady postępowania w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
Co chcę załatwić? Organizacja zgromadzeń cyklicznych.
Kogo dotyczy? Organizatorów planujących zorganizować zgromadzenia cykliczne.
Co przygotować?

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, wniosek o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby składającej wniosek w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą,
 • - imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
 • - uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń,
 • - cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie,
 • - liczbę zgromadzeń cyklicznych,
 • - terminarz organizacji zgromadzeń cyklicznych ze wskazaniem dat,
 • - godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia
 • - informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował

Ponadto do wniosku organizator dołącza (art. 10 ust. 2 i 3 Prawa o zgromadzeniach i część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej):

 • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia,
 • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń w wysokości 10 zł.

W przypadku wniesienia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

 

Więcej informacji, m.in. o organizacji zgromadzeń cyklicznych znajdą Państwo w nowelizacji Ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

ikona pdf  Wniosek o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń

ikona pdf  RODO - klauzula informacyjna - zgromadzenia publiczne cykliczne

Jak wypełnić dokumenty?  Zgodnie ze wzorem
Ile muszę zapłacić?

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy wnieść w kasie lub na rachunek bankowy organu podatkowego – Prezydent Miasta Gorzów Wielkopolski:

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wielkopolski

44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

Tytułem: „opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na cykliczne organizowanie zgromadzeń” wraz z podaniem nazwy wnioskodawcy.

W przypadku zaś, gdy organizator występuje przez pełnomocnika, to zgodnie z art. 33 § 3 i 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.

Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł. (część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). Należy ją wnieść w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy, zgodnie z informacjami wskazanymi wyżej.
Kiedy złożyć dokumenty? Zawiadomienie należy złożyć nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.
Gdzie załatwię sprawę? Wniosek należy skierować do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

mailem na adres:

 • e-mail:

wysłać faksem:

 • fax 95 728 87 78

zadzwonić:

 • tel.  95 728 87 77, 95 711 52 71, 609 796 508

korespondencyjnie lub osobiście:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Co zrobi urząd?

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, organ niezwłocznie informuje organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych.

Po rozpatrzeniu wniosku urząd wyda stosowną decyzję dotyczącą organizacji zgromadzenia. Jednocześnie z wydaniem decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń, Wojewoda Lubuski udostępnia informację o miejscu i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Informuje również o wydaniu decyzji organ gminy, na terenie której ma się odbyć zgromadzenie cykliczne.
Jaki jest czas realizacji? Wojewoda wydaje decyzję nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń.
Jak się odwołać? Odwołanie od decyzji Wojewody Lubuskiego w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu wydającego decyzję w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (zgodnie z art. 16 ust. 1 w związku z art. 26e ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach).
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 408 z późn. zm.)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2017-07-24 12:15
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry