• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Petycje/Petycje - informacje na temat procedury

Petycje - informacje na temat procedury

 

  KARTA USŁUGI  

 

Przyjmowanie i załatwianie petycji
Co chcę załatwić? Złożyć petycję
Kogo dotyczy? Każdy ma prawo do złożenia petycji w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą, do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej
 

Nie ma sformalizowanego wzoru petycji.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

 

Petycję możesz złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Jak wypełnić dokumenty? Petycja powinna zawierać:

1)  oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2)  wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3)  oznaczenie adresata petycji;

4)  wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Do petycji należy dołączyć zgodę podmiotu trzeciego.

Petycja musi być podpisana  (anonimy nie będą rozpatrywane).

Ile muszę zapłacić? Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej
Kiedy złożyć dokumenty?

Petycję możesz złożyć w każdym czasie

 

Codzienną obsługę interesantów zgłaszających się z petycjami zapewnia Wydział Nadzoru i Kontroli.

Gdzie załatwię sprawę?

Petycję możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra

złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelarii ogólnej
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – pokój 128

mailem na adres:

 • urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl
 • delegatura@lubuskie.uw.gov.pl 

poprzez elektroniczną platformę ePUAP

 

Co zrobi urząd?

Jeżeli Wojewoda będzie organem właściwym do rozpatrzenia petycji zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, odpowiedź zostanie przesłana na Twój adres. W przypadku jeżeli Wojewoda Lubuski nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji, sprawa zostanie przekazana do organu właściwego, albo wskazany zostanie Tobie organ właściwy.

Jaki jest czas realizacji?

Załatwienie petycji powinno nastąpić  bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie trzech miesiący od daty jej wpływu do Urzędu,.

Jeśli Wojewoda Lubuski nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji, to niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni przekaże petycję właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego petycję

Jak się odwołać? Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi, nie przysługuje Tobie również od niego odwołanie
Informacje dodatkowe

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Pamiętaj, że petycje możesz wnosić pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. skarga opatrzona podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

Co roku, do 30 czerwca, adresat petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.);

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roki o petycjach (Dz.U.2014.1195);

 

Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013.267).

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2015-10-22 14:53
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry