• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych/Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja (..)

Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2013/2014

ZMIANA UCHWAŁY

W dniu 25 marca 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", zwiększając o 450 mln zł wydatki budżetu państwa na realizację programu w 2014 roku, tj. z 250 mln zł do 700 mln zł.

Województwo lubuskie na 2014 rok otrzyma kwotę 29.834.000 zł do równego podziału na gminy i powiaty (po 14.917.000 zł). Pozwoli to na rozszerzenie listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań o kolejne gminy i powiaty znajdujące się na ostatecznej liście rankingowej wniosków.

Nowa lista wymagać będzie zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz zwiększenia budżetu Wojewody Lubuskiego przez Ministra Finansów.

UWAGA
Porozumienie o partnerstwie będzie traktowane tak, jak umowa o partnerstwie.

WOJEWODA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

Z dniem 1 września 2013 roku Wojewoda Lubuski rozpoczyna nabór wniosków do nowej edycji Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Nabór będzie trwał do 30 września 2013 r.

W województwie lubuskim na dotacje z budżetu państwa w ramach Programu zostanie przeznaczona kwota 42.620 tys. zł do równego podziału na gminy i powiaty województwa lubuskiego po 21.310 tys. zł.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych związanych z przebudową, budową lub remontem dróg powiatowych i gminnych.

Zasady realizacji inwestycji w 2014 roku:

 1. Inwestycje są realizowane i muszą zostać zakończone w roku, na który została udzielona dotacja.
 2. Dotacja z budżetu państwa nie może przekraczać 50 % wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 3 mln zł.
 3. Gmina może skorzystać z dofinansowania jednego zadania, a powiat ziemski - nie więcej niż dwóch zadań.
 4. Miasta na prawach powiatu mogą złożyć dwa wnioski, po jednym na drogę gminną i powiatową, jednakże wniosek dotyczący drogi powiatowej poddany ocenie formalnej i merytorycznej zostanie zakwalifikowany do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy pozostaną środki niewykorzystane z limitu dotacji przewidzianej dla powiatów.

Składanie wniosków:

Nabór wniosków do Programu trwa od 1 do 30 września 2013 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, Kancelaria Ogólna (VII piętro, pokój 724). Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. +48 95 7115 466, pokój 1109, XI piętro, . Wszelkie dostępne dokumenty dotyczące realizacji, naboru wniosków wraz z wzorem wniosku i instrukcją jego wypełniania są dostępne na stronie internetowej: dokumenty dotyczące realizacji, naboru wniosków

Uwaga:
Punkt 18.5 wniosku określa wymagane załączniki. Dodatkowo prosi się o dołączenie projektu budowlanego (w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz projektu organizacji ruchu.

Harmonogram realizacji Programu w  latach  2013-2015:

 • 1 - 30.09.2013 r. Nabór wniosków na rok 2014.
 • do 31.10.2013 r. Rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie.
 • Ogłoszenie przez wojewodów wstępnych list  rankingowych wniosków.
 • 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.  Zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej wniosków.
 • do 30.11.2013 r. Rozpatrzenie zastrzeżeń przez komisje i ogłoszenie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych wniosków i przedłożenie list zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez ministra.
 • do 20.12.2013 r. Zatwierdzenie przez ministra list zakwalifikowanych wniosków.
 • do 15.11.2014 r. Zatwierdzenie przez ministra zmienionych list zakwalifikowanych wniosków.
 • do  31.12.2014 r. Realizacja zadań przez jednostki. Wykorzystanie dotacji przez jednostki i ich rozliczenie.
 • do 31.01.2015 r. Przekazanie przez jednostki sprawozdań z wykorzystania dotacji wojewodom.
 • 30 dni od dnia otrzymania sprawozdań jednostek - przedłożenie przez wojewodów ministrowi informacji o realizacji Programu w roku poprzednim wraz ze zbiorczym zestawieniem wykorzystania dotacji.
 • do 31.03.2015 r. Przedłożenie przez ministra informacji o realizacji Programu w roku poprzednim Radzie Ministrów.

INFORMACJA

Informuję, że zbliża się termin ogłoszenia przez Wojewodę Lubuskiego naboru wniosków do kolejnej edycji Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II  Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", który będzie trwał  od 1 do 30 września 2013 r.

W województwie lubuskim na dotacje z budżetu państwa w ramach Programu planuje się przeznaczyć kwotę  w wysokości 42 620 tys. zł do równego podziału na powiaty i gminy: powiaty (21 310 tys. zł), gminy (21 310 tys. zł).

Jednostki samorządu terytorialnego wzorem lat ubiegłych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych związanych z przebudową, budową lub remontem dróg powiatowych i gminnych.

Zasady realizacji inwestycji w 2014 roku:

 • Inwestycje będą realizowane i muszą zostać zakończone w roku, na który została udzielona dotacja;
 • Planuje się, że dotacja z budżetu państwa nie może przekraczać 50 % wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 3.000.000 zł;
 • Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania jednego zadania (droga gminna), a powiat ziemski dwóch zadań (drogi powiatowe);
 • Wojewoda może zwiększyć powyższy limit dla miast na prawach powiatu o jedno zadanie (droga powiatowa). Wojewoda dopuszcza składanie dwóch wniosków przez  miasta na prawach powiatu, jednakże wniosek dotyczący drogi powiatowej poddany ocenie formalnej i merytorycznej zostanie zakwalifikowany do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy pozostaną środki niewykorzystane z limitu dotacji przewidzianej dla powiatów;
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na punkt 10.2. Programu, który stanowi, iż wniosek  zgłasza zarządca drogi, tj. w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: dla dróg gminnych - wójt, burmistrz, prezydent miasta, dla dróg powiatowych - zarząd powiatu;
 • Jednostka może uzyskać dodatkowe punkty przy ocenie merytorycznej wniosku jeżeli zostanie zawarta umowa partnerska, która podlegać będzie wykonaniu.

Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. +48 95 7115 466, pokój 1109, 11 piętro, .

Wszelkie dostępne dokumenty dotyczące realizacji, naboru wniosków wraz z wzorem wniosku i instrukcją jego wypełniania są dostępne na stronie internetowej: dokumenty dotyczące realizacji i naboru wniosków

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ladowski Adam 2013-09-30 09:46
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 10:49
Wytworzenie publikacji
Aleksandra Fąfara 2021-02-05 10:49
Zatwierdzenie
Aleksandra Fąfara 2021-02-05 10:49
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry