• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zdrowie/Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia

Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia

KARTA USŁUGI

Uzyskanie opinii wojewody o celowości inwestycji w ochronie zdrowia (OCI)

Co chcę załatwić?
Uzyskać opinię o celowości planowanej inwestycji w ochronie zdrowia:

 • polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego;
 • innej* inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln zł**.

Opinię o celowości inwestycji w ochronie zdrowia wydaje się wyłącznie dla inwestycji planowanych (we wniosku IOWISZ należy wskazać planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji).

*Przez inną inwestycję, rozumie się roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub wyposażenie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, jeżeli działania te stanowią główny cel tej inwestycji.

** Zmiana adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub połączenie, podział albo przekształcenie spółek, o których mowa w art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych lub spółki, o której mowa w art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, stanowiące podstawę zmiany wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie stanowi inwestycji o celowości inwestycji w ochronie zdrowia, jeżeli jej głównym celem nie była budowa, przebudowa obiektu lub wyposażenie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Kogo dotyczy?
Podmiotu:

 • wykonującego działalność leczniczą;
 • zamierzającego wykonywać działalność leczniczą;
 • zamierzającego utworzyć podmiot leczniczy.

Kiedy nie dotyczy?

1. Opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia nie wydaje się w przypadku inwestycji:

 • realizowanych na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa (za zgodą MON lub MSWiA w porozumieniu z MZ),
 • związanych z: SOR, SOR dla dzieci, centrum urazowym, centrum urazowym dla dzieci,
 • realizowanych przez podmiot leczniczy prowadzony w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • które nie są związane bezpośrednio z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • centrum zdrowia 75+, o którym mowa w ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej,
 • o wartości kosztorysowej poniżej 2 mln zł.

Do kogo złożyć wniosek IOWISZ

Podmiotem na terenie którego realizowana jest inwestycja uprawnionym do wydania OCI jest wojewoda.
Jednakże opiniowanie niektórych rodzajów inwestycji zastrzeżone jest dla kompetencji ministra zdrowia.
Będą to inwestycje, które prowadzi:

 • podmiot leczniczy, dla którego podmiotem tworzącym jest wojewoda albo minister właściwy do spraw zdrowia;
 • podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną;
 • instytut badawczy w zakresie, w jakim wykonuje działalność leczniczą;
 • podmiot powstały z przekształcenia podmiotu leczniczego albo instytutu badawczego;
 • wojewoda, jeżeli jest podmiotem zamierzającym wykonywać działalność leczniczą;
 • uczelnia medyczna, jeżeli jest podmiotem zamierzającym wykonywać działalność leczniczą;
 • podmiot leczniczy, który zamierza realizować inwestycję, której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku o wydanie takiej opinii przekracza 50 mln zł.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Należy wypełnić elektroniczny wniosek dostępny na stronie Centrum e- Zdrowia.
Do wniosku dołącza się:

 • oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby upoważnionej do działania w imieniu podmiotu wnioskującego;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty.

Wniosek składa się do organu wydającego opinię w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Opłata za wniosek

Złożenie wniosku o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 4 000 zł.
Zapłacić należy przelewem na rachunek:
Ministerstwa Zdrowia - Fundusz Medyczny nr konta:
45 1130 1017 0000 0075 5920 0003 (Bank Gospodarstwa Krajowego) z dopiskiem: „opłata za wydanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia, nr wniosku IOWISZ …….złożonego przez……….. ”.

Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnej opinii

Formularz dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń - min. 6200 pkt.
Formularz dla inwestycji bez wpływu na zmianę zakresu udzielanych świadczeń - min. 950 pkt.

Rozpatrywanie wniosków - co zrobi urząd?

Wnioski o wydanie opinii są rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

 • Sprawdzimy czy złożony wniosek jest kompletny. W przypadku wystąpienia braków formalnych poprosimy o ich uzupełnienie;
 • Kompletny wniosek w terminie 7 dni przekażemy do zaopiniowania dyrektorowi Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Wniosek ocenimy na podstawie:
  - informacji przedstawionych we wniosku;
  - krajowego planu albo wojewódzkiego planu transformacji;
  - danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  map potrzeb zdrowotnych;
  - opinii dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
  - informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach.

W terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wojewoda wyda opinię dotycząca celowości realizacji danej inwestycji na obszarze województwa lubuskiego.

Ważność opinii o celowości inwestycji.

Pozytywna opinia o celowości inwestycji jest ważna 3 lata od dnia jej wydania.

Jak się odwołać w przypadku uzyskania negatywnej opinii?

W przypadku gdy opinia jest negatywna, podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu. Protest wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii za pośrednictwem wojewody.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza instrumentu oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza instrumentu oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Gdzie załatwię sprawę?

Postępowanie prowadzi i informacji udziela Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
tel. 95 7851 17495 7851 150 faks 95 7851 154,
e-mail:

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Zabiszak Tomasz 2016-07-01 11:02
Aktualizacja publikacji
Zabiszak Tomasz 2024-01-15 11:42
Wytworzenie publikacji
Emilia Skrzypczak 2024-01-11 11:42
Zatwierdzenie
Anna Duczapska 2024-01-12 11:42
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry