• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zdrowie/Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia

Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia

 

KARTA USŁUGI

Uzyskanie opinii wojewody o celowości inwestycji w ochronie zdrowia

Co chcę załatwić?
Uzyskać opinię o celowości inwestycji w ochronie zdrowia:

 • polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego;
 • innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

  której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln zł.

Kogo dotyczy?
Podmiotu:

 • wykonującego działalność leczniczą;
 • zamierzającego wykonywać działalność leczniczą;
 • zamierzającego utworzyć podmiot leczniczy.

Kiedy nie dotyczy?

1. Opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia nie stosuje się w przypadku inwestycji, która ma być realizowana na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bez względu na jej wartość (Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, rozstrzyga, czy inwestycja będzie realizowana na ww. potrzeby).

2. Opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia nie wydaje się w odniesieniu do:

 • szpitalnego oddziału ratunkowego;
 • szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci;
 • centrum urazowego;
 • centrum urazowego dla dzieci;
 • podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Należy wypełnić elektroniczny wniosek dostępny na stronie Centrum e- Zdrowia.
Do wniosku dołącza się:

 • oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby upoważnionej do działania w imieniu podmiotu wnioskującego;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty.

Wniosek składa się do organu wydającego opinię w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Opłata za wniosek

Złożenie wniosku o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 4 000 zł.
Zapłacić należy przelewem na rachunek:
Ministerstwa Zdrowia - Fundusz Medyczny nr konta:
45 1130 1017 0000 0075 5920 0003 (Bank Gospodarstwa Krajowego) z dopiskiem: „opłata za wydanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia, nr wniosku IOWISZ …….złożonego przez……….. ”.

Rozpatrywanie wniosków - co zrobi urząd?

Wnioski o wydanie opinii są rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

 • Sprawdzimy czy złożony wniosek jest kompletny. W przypadku wystąpienia braków formalnych poprosimy o ich uzupełnienie;
 • kompletny wniosek w terminie 7 dni przekażemy do zaopiniowania dyrektorowi Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • na podstawie:
  - informacji przedstawionych we wniosku;
  - priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;

  - danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  map potrzeb zdrowotnych;
  - opinii dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
  - informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach.

w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wojewoda wyda opinię dotycząca celowości realizacji danej inwestycji na obszarze województwa lubuskiego.

Ważność opinii o celowości inwestycji.

Pozytywna opinia o celowości inwestycji jest ważna 3 lata od dnia jej wydania.

Jak się odwołać w przypadku uzyskania negatywnej opinii?

W przypadku gdy opinia jest negatywna, podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu. Protest wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii za jego pośrednictwem wojewody.

Podstawy prawne

Gdzie załatwię sprawę?

Postępowanie prowadzi i informacji udziela Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
tel. 95 7851 174, faks 95 7851 154,
e-mail:

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Zabiszak Tomasz 2016-07-01 11:02
Aktualizacja publikacji
Zerbin Ewelina 2021-02-26 13:27
Wytworzenie publikacji
Władysław Dajczak 2021-02-26 13:34
Zatwierdzenie
Bożena Chudak 2021-02-26 13:34
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry