• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zdrowie/Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu (..)

Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL)

KARTA USŁUGI

Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL).

Uzyskanie informacji na temat podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, a także podmiotów wykreślonych z RPWDL.

Co chcę załatwić?

Uzyskać:

 • wpis podmiotu leczniczego do rejestru,
 • dokonać zmiany wpisu w rejestrze podmiotów leczniczych,
 • wykreślić podmiot leczniczy z rejestru.

Kogo dotyczy?

Podmiotów leczniczych tj:

 1. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
 2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527),
 4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498 z późn. zm.),
 5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
 6. posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5 ,
 7. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 8. jednostki wojskowe

- w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Co przygotować?

Wniosek do rejestru składa podmiot, który zamierza wykonywać/wykonuje działalność leczniczą lub osoba uprawniona (upoważnienie należy dołączyć do wniosku). Wniosek może złożyć np.: osoba uprawniona do kierowania tym podmiotem, reprezentowania podmiotu leczniczego na zewnątrz, zarząd spółki kapitałowej, osoba uprawniona do złożenia oraz podpisania wniosku elektronicznego do rejestru.

Wnioskodawca powinien posiadać podpis elektroniczny (profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany) oraz uprawnienia do RPWDL nadane przez organ rejestrowy (wniosek o nadanie uprawnień do RPWDL jest do pobrania tutaj). Wypełniony i podpisany wniosek o nadanie uprawnień do RPWDL należy przesłać na adres e-mail: .

Wniosek składa się wyłącznie w formie elektronicznej po zalogowaniu w systemie RPWDL.

Wraz z wnioskiem o wpis do RPWDL wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 3. nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
 4. nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.".

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Składając odpowiedni wniosek elektroniczny musisz wprowadzić informacje dot.:

 • podmiotu leczniczego,
 • zakładu leczniczego,
 • jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego,
 • komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego,
 • oświadczenia zgodnie z art. 100 ustawy o d. l.

We wniosku o wykreślenie z rejestru podmiotu leczniczego należy wpisać obowiązkowo m.in. datę zakończenia działalności, miejsce przechowywania dokumentacji medycznej, tj.: nazwę i adres podmiotu przejmującego dokumentację medyczną celem przechowywania oraz dołączyć scan umowy zawartej ze wskazanym we wniosku podmiotem dot. przechowywania dokumentacji medycznej.

Aplikacja do wypełniania wniosku oraz uzyskania informacji na temat podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, a także podmiotów leczniczych wykreślonych z RPWDL (w tym m.in. oddziały szpitalne, liczba łóżek wg poszczególnych okresów działalności i wykreślenia), znajduje się na stronie internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Jak wypełnić dokumenty?

Przy wypełnianiu wniosku musisz skorzystać z:

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2019 r. poz. 605 z późn. zm. ),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173).

Po złożeniu wniosku, a przed dokonaniem wpisu możesz złożyć korektę do wniosku.

Ile muszę zapłacić?

 1. Opłata za wpis podmiotu leczniczego do rejestru wynosi aktualnie - 745,00 zł
 2. Opłata za zmianę wpisu w rejestrze podmiotów leczniczych wynosi aktualnie - 372,50 zł
 3. Wniosek o wykreślenie z rejestru jest zwolniony z opłaty.

Zapłacić możesz tylko przelewem na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem „opłata za wpis do rejestru podmiotów leczniczych”

Nr konta: 72 1010 1704 0023 5222 3100 0000

Uwaga! Organowi rejestrowemu powinieneś przedstawić dowód opłaty.

Kiedy złożyć dokumenty?

 1. Wniosek do rejestru podmiotów leczniczych złóż co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności leczniczej (dotyczy również rozpoczęcia działalności jednostek i komórek organizacyjnych).
 2. Wszelkie zmiany danych objętych rejestrem powinieneś zgłosić do organu rejestrowego w terminie 14 dni od ich powstania pod rygorem sankcji.
 3. Wniosek o wykreślenie z rejestru należy złożyć w terminie 14 dni od daty zakończenia działalności leczniczej pod rygorem sankcji.

Gdzie załatwię sprawę?

Aplikacja do wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Rejestr podmiotów leczniczych prowadzi Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Infolinia dostępna w dni pracy Urzędu
od godziny 9:00 do godziny 11:00,
pod numerem telefonu:
95 7851 854

Co zrobi urząd?

 1. Organ rejestrowy, w terminie 7 dni od wpływu wniosku, może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.
 2. Składając kompletny wniosek otrzymasz zaświadczenie o wpisie.
 3. Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu elektronicznego ani pieczęci.

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest jawny i dostępny pod tym linkiem - istnieje możliwość wyszukiwania, przeglądania i drukowania aktualnych Ksiąg Rejestrowych.

Jaki jest czas realizacji?

Zaświadczenie o wpisie do rejestru otrzymasz elektronicznie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Jak się odwołać?

Zaświadczenie o wpisie jest niezaskarżalne.

Informacje dodatkowe

 • Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru, z zastrzeżeniem art. 104 ustawy o d.l.
 • Podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki:
 1. posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ustawy o działalności leczniczej;
 2. używać i utrzymywać wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywne wyroby medyczne do implantacji oraz systemy lub zestawy zabiegowe zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm);
 3. zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach;
 4. zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 ustawy o d.l. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

UWAGA: Podmioty lecznicze nie mają obowiązku przedkładania organowi rejestrowemu kopii opinii sanitarnych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego. Należy jednak mieć na uwadze, że ustawodawca nie zwolnił podmiotów leczniczych z obowiązków, określonych w art. 17 ust 1 ustawy o działalności leczniczej, to jest m.in. posiadania polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak również obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w art. 22 ustawy. Zwolnił jedynie podmioty od przedkładania stosownych dokumentów (potwierdzających wykonanie powyższych obowiązków) przy wnioskach składanych do organu rejestrowego.

 • W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, 14 dni od ich powstania, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:

 • złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, niezgodnego ze stanem faktycznym,
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru,
 • rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem,
 • niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych,
 • złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności.
 • uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu podmiotu.

Organ rejestrowy dokonuje z urzędu wpisów w zakresie informacji o:

 • przeprowadzeniu kontroli przez organ rejestrowy,
 • czasowym zaprzestaniu działalności leczniczej,
 • danych dotyczących podmiotu wykonującego działalność leczniczą wynikających z dostosowania treści wpisu do zmian niezależnych od podmiotu.

 Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2019 r. poz. 605 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r. poz. 402).
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545 z późn. zm..).
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2023 r. (M. P. z dnia 24 stycznia 2024 r. poz. 75).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Zabiszak Tomasz 2012-10-16 12:05
Aktualizacja publikacji
Litwin Anna 2024-01-26 07:55
Wytworzenie publikacji
Tomasz Zabiszak 2024-01-25 07:43
Zatwierdzenie
Anna Duczapska 2024-01-25 07:43
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry