• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Wojewoda/Kompetencje Wojewody

Kompetencje Wojewody

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Lubuskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:

 • przedstawiciela Rady Ministrów w województwie;
 • zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie;
 • organu rządowej administracji zespolonej w województwie;
 • organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności;
 • organu administracji rządowej w województwie;
 • reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
 • organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Zadania wojewody:

 I. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów na obszarze województwa, w szczególności odpowiada za:

 1. dostosowywanie do miejscowych warunków celów polityki Rady Ministrów oraz
  w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach - koordynowanie
  i kontrolowanie wykonania wynikających stąd zadań;
 2. zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej
  i samorządowej działających na obszarze województwa i kierowanie ich działalnością
  w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobieganie klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczanie i usuwanie ich skutków na zasadach określonych
  w odrębnych ustawach;
 3. dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywania planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie
  i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 4. wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikających z odrębnych ustaw;
 5. przedstawianie Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
 6. reprezentowanie Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w czasie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych;
 7. współdziałanie z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych, na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;
 8. sprawowanie nadzoru nad działalnością organów gmin, powiatów i samorządu województwa oraz ich związków w zakresie i na zasadach określonych ustawami;
 9. wykonywanie kontroli realizacji przez organy rządowej administracji zespolonej
  w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych
  i poleceń Prezesa Rady Ministrów;
 10. wykonywanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach kontroli sposobu realizacji przez organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych, wydanych na podstawie upoważnień
  w nich zawartych;
 11. wykonywanie kontroli realizacji przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej;
 12. realizację zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przekazanych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Lubuskim;
 13. kierowanie pracą zespolonych służb, inspekcji oraz straży wojewódzkich, a także koordynowanie i kontrolowanie ich działalności oraz zapewnianie warunków do ich skutecznego działania;
 14. zapewnienie właściwej koordynacji ratownictwa medycznego na terenie województwa;
 15. reprezentowanie Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
 16. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody, prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz stosowaniem przepisów
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 17. wydawanie Dziennika Urzędowego Województwa Lubuskiego.

II.  Bezpośrednio kieruje i nadzoruje realizację zadań przez:

 • Biuro Wojewody,
 • Wydział Nadzoru i Kontroli,
 • Wydział Budżetu i Finansów,
 • Wydział Infrastruktury,
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 • Zespół Doradców Wojewody,
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 III. Nadzoruje realizację zadań przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wlkp.

 IV. W ramach wykonywania funkcji zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie bezpośrednio nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 2. Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
 3. Lubuskiego Kuratora Oświaty;
 4. Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 5. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 6. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego;
 7. Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

V. W Urzędzie działa podlegający bezpośredniemu zwierzchnictwu Wojewody  Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kierujący Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2013-01-29 10:00
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-21 15:14
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-21 15:14
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-21 15:14
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry