• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Fundusze europejskie/Zwalczanie nadużyć w Programach INTERREG

Zwalczanie nadużyć w Programach INTERREG

Zwalczanie nadużyć w Programach INTERREG VA.

W przypadku wystąpienia podejrzenia nieprawidłowości, w tym możliwości wystąpienia nadużycia finansowego prosimy o informację w tym zakresie. W celu ułatwienia kontaktu z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programów:

 • Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020
 • Program Współpracy INTERRG Polska - Saksonia 2014-2020

oraz dla ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości została założona skrzynka pocztowa, na którą można zgłaszać zastrzeżenia:

 •  
 •  

Wyjaśnienie podstawowych pojęć.

Nieprawidłowość - zgodnie z art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego - każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez jego obciążenie nieuzasadnionym wydatkiem;

Nadużycie finansowe - zgodnie z art. 1 (1) (a) Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

 • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Korupcja - obiecywanie, proponowanie, wręczanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści pracownikowi, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w ramach wykonywanych zadań. Również żądanie lub przyjmowanie przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnic takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w ramach wykonywanych zadań.

Konflikt interesów - konflikt pomiędzy obowiązkiem publicznym, a interesami prywatnymi pracownika Urzędu, polegający na tym, że interesy pracownika Urzędu jako osoby prywatnej mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego powierzonych obowiązków
i zadań publicznych, rozumiany w myśl art. 57 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu i Radu (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r.; konflikt może być potencjalny, pozorny lub rzeczywisty;

Organy ścigania - organy, do których właściwości należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw.

Organami ścigania w Polsce są:

 • Prokuratura
 • Policja
 • Żandarmeria Wojskowa
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Straż Graniczna
 • Krajowa Administracja Skarbowa.

Organem ścigania w UE jest: OLAF - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych  - jest on odpowiedzialny za prowadzenie dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskichi opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

Kontakt z OLAF

Wszystkie szczegóły na temat możliwości kontaktowania się z OLAF znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://ec.europa.eu/anti-fraud//home_en

Do OLAF można zgłosić wszelkie przypadki podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych, również anonimowo. Istotne jest, aby informacje przekazane do OLAF były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty).
Z OLAF można komunikować się w języku polskim.

Jak można zgłosić nadużycie do OLAF?

 1. Zgłoszenie online - report fraud online
 2. Zgłoszenie przez formularz kontaktowy (na stronie WWW) - email OLAF
 3. Zgłoszenie na adres korespondencyjny:

European Commission,
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Investigations & Operations
B-1049 Brussels, Belgium

Praktyczne poradniki

W celu zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości - w tym nadużyć finansowych - zaleca zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 • Wytyczne KE dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”.
 • Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
 • Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2019-01-16 12:18
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 15:44
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 15:44
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 15:44
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry