• język migowy
BIP
Grafika BIP

Polski dokument podróży

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży należy złożyć, jeśli utraciłeś swój dokument podróży lub jeśli Twój dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność i nie masz możliwości otrzymania nowego dokumentu podróży.

O polski dokument podróży możesz się ubiegać jeśli posiadasz zezwolenie na: pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochronę uzupełniającą bądź zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. W przypadku małoletnich, w ich imieniu wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży (druk do pobrania poniżej).
 • Kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu).

Jeśli posiadasz zaświadczenie, że jesteś ofiarą handlu ludźmi i z uwagi na szczególne okoliczności nie posiadasz takiego dokumentu i nie masz możliwości jego uzyskania, jesteś zwolniony z obowiązku przedstawienia ważnego dokumentu podróży lub potwierdzającego tożsamość.

 • 2 (podpisane) fotografie biometryczne, jak do polskiego paszportu i nie starsze niż 6 miesięcy.
  Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (druk poniżej).
 • Potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty skarbowej w kwocie 350,00 zł na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  72 1010 1704 0023 5222 3100 0000.
  Pamiętaj, by w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko osoby, która ubiega się o wydanie polskiego dokumentu podróży.

Ulga w opłacie za wydanie polskiego dokumentu podróży w wysokości 50% wymienionej wyżej kwoty przysługuje cudzoziemcom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i przedstawią odpowiednie zaświadczenie z tej instytucji oraz małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku  wymianę dokumentu nie ukończyli 16 lat wraz z aktem urodzenia (należy okazać oryginał odpisu aktu urodzenia, a do akt sprawy załączyć kopię). 

 • Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terytorium RP.
 • Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku (np. dokumenty potwierdzające brak możliwości uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia, dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, decyzja w sprawie udzielenia ochrony uzupełniającej na terytorium Polski lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych).

Co musisz wiedzieć!

Wydanie polskiego dokumentu podróży nie zwalnia Cię z obowiązku podjęcia działań zmierzających do uzyskania dokumentu podróży w kraju pochodzenia. Ponadto polski dokument tożsamości potwierdza jedynie tożsamość, nie potwierdza natomiast obywatelstwa oraz nie uprawnia do przekraczania granicy i nie zwalnia od obowiązku zalegalizowania pobytu na terytorium naszego kraju. Polski dokument podróży wydawany jest na 1 rok.

Od stycznia 2022 r. pracownicy oddziału będą wyznaczali terminy osobistego stawiennictwa w Oddziale. Nie musisz sam rejestrować wizyty, my to zrobimy za Ciebie. Otrzymasz wezwanie do stawienia się w Oddziale Cudzoziemców. W wezwaniu będzie podana data, godzina oraz wskazane zostaną wszystkie dokumenty jakich potrzebujemy, aby skutecznie wszcząć i zakończyć postępowanie. Jeżeli przyjdziesz na umówione spotkanie bez wskazanych w wezwaniu dokumentów, skutkować będzie wydaniem postanowienia o zwrocie wniosku lub pozostawieniem go bez rozpoznania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydawane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania.
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2022-12-02 oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf 50.18KB zobacz
pdf 2023-12-07 Wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
Wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży 1.39MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Jaskowska Lidia 2022-12-02 10:49
Aktualizacja publikacji
Szymański Paweł 2023-04-05 09:29
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2023-09-06 14:30
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2023-09-06 14:30
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry