• język migowy
BIP
Grafika BIP

Program „Centra opiekuńczo - mieszkalne” zmierza do stworzenia warunków dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego/powiatowego, pozwalających na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu osób niepełnosprawnych.

Program realizuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Celem programu:

jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

Adresatami Programu są gminy i powiaty, które zorganizują usługi zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach.

W celu utworzenia Centrum gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia.

Program realizowany będzie w modułach:

MODUŁ I - Utworzenie i wyposażenie Centrum

Kwota wsparcia finansowego może wynieść nawet do 100% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Okres realizacji zadania inwestycyjnego, w zakresie budowy nowych obiektów lub przebudowy obiektu, nie powinien przekroczyć 3 lat. Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uznaje się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Centrum, a w przypadku, gdy nie jest ona wymagana, datę odbioru końcowego tego Centrum.

MODUŁ II - Funkcjonowanie Centrum

W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające na utrzymaniu działalności Centrum, ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników Centrum, pokrywaniu kosztów wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników Programu.

W przypadku złożenia wniosku w Module I dopuszcza się możliwość złożenia w tym samym roku jednocześnie wniosku w Module II.

Warunki przekazania środków finansowych z Programu

Wojewoda przekazuje środki z Programu gminom/powiatom na podstawie zawartej umowy.

Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu,
są obowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Programu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, o czym mówi art. 17 ustawy o SFWON.

Termin i warunki realizacji zadania

  1. Zadanie musi być realizowane na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  2. Terminy oraz warunki realizacji zadań będą każdorazowo określane w umowie.
  3. Data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż 1 lipca 2019 r.
  4. W przypadku podpisania umowy po dniu rozpoczęcia realizacji zadania, będzie ono realizowane od daty podpisania umowy, przy czym istnieje możliwość zrefundowania ze środków Programu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania od 1 lipca
    2019 r. W tym przypadku, za termin rozpoczęcia realizacji zadania w ramach Programu uznaje się dzień uznania poniesionych wydatków.
  5. Planowana data zakończenia zadania inwestycyjnego, o którym mowa w Module I, nie może przekroczyć 3 lat, licząc od dnia rozpoczęcia zadania do dnia uzyskania decyzji
    o pozwoleniu na użytkowanie Centrum, a w przypadku, gdy nie jest ona wymagana, do dnia odbioru końcowego tego Centrum.
  6. Planowana okres realizowania zadania, o którym mowa w Module II, nie może być krótszy niż 5 lat, licząc od dnia otwarcia Centrum.

Sposób realizacji programu

Tryb naboru wniosków, którego dokonuje Wojewoda.

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza  nabór wniosków w ramach ww. Programu

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.

Terminy naboru wniosków:

Gmina/Powiat składa wniosek w terminie od dnia 1 sierpnia 2019 r. (załącznik nr 1 do Programu).

Wnioski składamy na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
lub poprzez ePUAP   /43emu4tg7l/skrytka

Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) - sukcesywnie od daty wpływu do Wojewody w ciągu jednego miesiąca.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji
i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku od Wojewody.

Aktualizacja (27.09.2019): Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z uwagi na konieczność wnikliwej analizy przekazanych dokumentów, podjął decyzję o wydłużeniu o kolejne 30 dni terminu weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach realizacji resortowego Programu.

 Informacje dostępne są również na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,920,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne

 Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne

Na podstawie art. 13 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, z późn. zm.) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” prowadzony będzie do dnia 30.09.2020 r.

Informacja o kolejnym naborze wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kategoria: Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-10-13 Lista zatwierdzonych wniosków COM Moduł I - 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
Lista zatwierdzonych wniosków COM Moduł I - 2023.pdf 45.98KB zobacz
pdf 2022-12-06 Lista zatwierdzonych-wnioskow-w-ramach-realizacji-Programu-COM-2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
Lista zatwierdzonych-wnioskow-w-ramach-realizacji-Programu-COM-2022.pdf 198.67KB zobacz
xlsx 2019-07-04 Zal.1 - Wniosek na środki finansowe dla gmin - powiatów.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
Zal.1 - Wniosek na środki finansowe dla gmin - powiatów.xlsx 17.87KB -
xlsx 2019-07-04 Zal.4 - Sprawozdanie dla gmin - powiatów.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
Zal.4 - Sprawozdanie dla gmin - powiatów.xlsx 14.26KB -
doc 2019-07-04 Zal.6 - Oświadczenie - moduły.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
Zal.6 - Oświadczenie - moduły.doc 32.5KB -
docx 2019-07-04 Zal.7 - Zgłoszenie zadania inwestycyjnego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
Zal.7 - Zgłoszenie zadania inwestycyjnego.docx 19.2KB -
Kategoria: Edycja 2021 - wyniki Program Centra Opiekuńczo - Mieszkalne [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-03-07 Lista zatwierdzonych wniosków COM moduł II (2024 r.).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
Lista zatwierdzonych wniosków COM moduł II (2024 r.).pdf 42.3KB zobacz
docx 2023-08-11 Lista zatwierdzonych wniosków COM moduł II (2023 r.).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
Lista zatwierdzonych wniosków COM moduł II (2023 r.).docx 13.95KB -
pdf 2021-09-30 Lista zatwierdzonych-wnioskow-w-ramach-realizacji-Programu-COM-2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
Lista zatwierdzonych-wnioskow-w-ramach-realizacji-Programu-COM-2021.pdf 201.13KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Mach Monika 2019-07-03 11:09
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2022-07-04 07:57
Wytworzenie publikacji
Joanna Kędzior 2021-05-06 14:33
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2021-05-06 14:33
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry