• język migowy
BIP
Grafika BIP

Edycja - rok 2023

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest adresowany do gmin i powiatów. Zakłada wsparcie finansowe samorządów w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej  - do 100% kosztów realizacji zadania, z zachowaniem limitów tj.:
1) w ramach pobytu dziennego nie mogą przekroczyć 240 godzin przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym:

 1. kwoty 40 zł brutto za godzinę wynagrodzenia osoby sprawującej opiekę nad osoba niepełnosprawną w miejscu zamieszkania,
 2. 40 zł brutto na zorganizowanie usług w miejscu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, c, d, e Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023;

 2) w ramach pobytu całodobowego nie więcej niż 14 dni przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym:

 1. 600 zł brutto za dobę realizacji usług, z zastrzeżeniem lit. b,
 2. 800 zł brutto za dobę realizacji usług dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak  i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ze środków Programu pokrywane będą koszty bezpośrednio związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej w szczególności:

 • wynagrodzenia osób lub personelu instytucji bezpośrednio świadczącej usługi opieki wytchnieniowej;
 • dostaw mediów (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe);
 • czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (mi.in wywóz śmieci), w którym sprawowana jest usługa opieki wytchnieniowej;
 • przygotowania i zakupu wyżywienia;
 • kosztów związanych z utrzymaniem czystości.

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023
Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.
Terminy naboru wniosków:
Gmina/Powiat składa wniosek w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu) (załącznik nr 1A oraz 1B do Programu)
Wnioski należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej - epuap:  /43emu4tg7l/skrytka

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały za stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Edycja 2022 - wyniki naboru Program Opieka wytchnieniowa
pdf 2022-12-30 Lista podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone - OW-2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
Lista podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone - OW-2023.pdf 206.29KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kędzior Joanna 2022-10-27 10:08
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Joanna Kędzior 2022-10-27 09:50
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2022-10-27 09:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry