• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych/Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja (..)

Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2014/2015

WOJEWODA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

Z dniem 1 września 2014 roku Wojewoda Lubuski rozpoczyna nabór wniosków do nowej edycji programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Nabór będzie trwał do 30 września 2014 r.

Dla województwa lubuskiego na dotacje z budżetu państwa w ramach Programu przewidziano kwotę 42.620 tys. zł do równego podziału na gminy i powiaty po 21.310 tys. zł.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych związanych z przebudową, budową lub remontem dróg powiatowych i gminnych.

Zasady realizacji inwestycji w 2015 roku:

 1. Inwestycje są realizowane i muszą zostać zakończone w roku, na który została udzielona dotacja;
 2. Dotacja z budżetu państwa nie może przekraczać 50 % wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 3 mln zł;
 3. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania,  a powiat ziemski - nie więcej niż dwóch zadań;
 4. Szczególną uwagę należy zwrócić na punkt 10.2. Programu, który stanowi, iż wniosek  zgłasza zarządca drogi, tj. w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: dla dróg gminnych - wójt, burmistrz, prezydent miasta, dla dróg powiatowych - zarząd powiatu;
 5. Jednostka może uzyskać dodatkowe punkty przy ocenie merytorycznej wniosku jeżeli zostanie zawarta umowa lub porozumienie o partnerstwie, które podlegać będą wykonaniu.

Składanie wniosków:

Nabór wniosków do Programu trwa od 1 do 30 września 2014 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, Kancelaria Ogólna (VIII piętro, pokój 823). Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. +48 95 7115 466, pokój 1209, XII piętro, .

Wszelkie dostępne dokumenty dotyczące realizacji, naboru wniosków wraz z wzorem wniosku i instrukcją jego wypełniania są dostępne na stronie internetowej: Pliki do pobrania

Uwaga:
Punkt 18.5 wniosku określa wymagane załączniki. Dodatkowo prosi się o dołączenie projektu budowlanego (w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz projektu organizacji ruchu.

Harmonogram realizacji Programu w  latach  2014-2016:

 • 1 - 30.09.2014 r. nabór wniosków na rok 2015,
 • do 31.10.2014 r. rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie; ogłoszenie przez wojewodów wstępnych list  rankingowych wniosków,
 • 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń  do wstępnej listy rankingowej wniosków,
 • do 30.11.2014 r. rozpatrzenie zastrzeżeń przez komisje i ogłoszenie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych wniosków i przedłożenie list zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez ministra,
 • do 20.12.2014r. zatwierdzenie przez ministra list zakwalifikowanych wniosków,
 • do 15.11.2015r. zatwierdzenie przez ministra zmienionych list zakwalifikowanych wniosków,
 • do 31.12.2015 r. realizacja zadań przez jednostki. Wykorzystanie dotacji przez jednostki i ich  rozliczenie,
 • do 31.01.2016 r. przekazanie przez jednostki sprawozdań z wykorzystania dotacji wojewodom,
 • 30 dni od dnia otrzymania sprawozdań jednostek - przedłożenie przez wojewodów ministrowi informacji o realizacji Programu w roku poprzednim wraz ze zbiorczym zestawieniem wykorzystania dotacji,
 • do 31.03.2016 r.  przedłożenie przez ministra informacji o realizacji Programu w roku poprzednim Radzie Ministrów.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ladowski Adam 2014-08-29 11:58
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 10:11
Wytworzenie publikacji
Aleksandra Fąfara 2021-02-05 10:11
Zatwierdzenie
Aleksandra Fąfara 2021-02-05 10:11
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry