• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych/Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja (..)

Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2012/2013

ZATWIERDZONA LISTA ZMIENIONA NR 3

Minister Administracji i Cyfryzacji w dniu 29 października 2013 roku zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Lubuskiego Listę zmienioną Nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

ZATWIERDZONA LISTA ZMIENIONA NR 2

Minister Administracji i Cyfryzacji w dniu 10 września 2013 roku zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Lubuskiego Listę zmienioną Nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

ZATWIERDZONA LISTA ZMIENIONA NR 1

Minister Administracji i Cyfryzacji w dniu 6 czerwca 2013 roku zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Lubuskiego Listę zmienioną Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

PODPISANIE UMÓW NA REMONTY I BUDOWĘ DRÓG

W dniu 14 marca br. Wojewoda Lubuski Marcin Jabłoński podpisał z burmistrzami i wójtami umowy o dpfinansowanie zadań w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, których wnioski zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.  

Dziewięć lubuskich gmin  i dziesięć  powiatów otrzyma do 50% dofinansowania do inwestycji drogowych. Kwota dotacji z budżetu państwa wyniesie 21.310.000 zł. Samorządy gminne ze swojej kasy dołożą 16.448.382 zł. Powiaty dorzucą 21.668.222 zł.  Za łączną kwotę 59.426.604 zł zostanie wyremontowanych, przebudowanych lub zbudowanych 26.598 metrów bieżące dróg gminnych i powiatowych.

Umowy z przedstawicielami powiatów podpisane zostaną 22 marca br.

ZATWIERDZONA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Lubuskiego Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.     W 2013 roku dotacje w wysokości 21.310.000 zł otrzyma:

 • 10 powiatów na kwotę 10.655.000 zł,
 •  9 gmin na kwotę 10.655.000 zł.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADAŃ

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM  NABORZE WNIOSKÓW

Od 29 listopada 2012 roku Wojewoda Lubuski rozpoczyna uzupełniający nabór wniosków  do  edycji  2012/2013 Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".   Nabór, który zostanie zakończony  19 grudnia  2012 r., dotyczy nowych wniosków, jak i zmiany wniosków złożonych w ramach naboru regularnego w formie aneksu  do wniosku o dofinansowanie zadania (wzór aneksu na stronie).

W województwie lubuskim na dotacje z budżetu państwa w ramach programu zostanie przeznaczona kwota 21.310 tys. zł do równego podziału na powiaty i gminy po 10.655 tys.zł.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych związanych z przebudową, budową lub remontem dróg powiatowych i gminnych.

Zasady realizacji inwestycji w roku 2013:

 • Inwestycje są realizowane i muszą zostać zakończone w roku, na który została udzielona dotacja.
 • Dotacja z budżetu państwa nie może przekraczać 50 % wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 3.000.000 zł.
 • Gmina może skorzystać z dofinansowania jednego zadania, a powiat ziemski i miasto na prawach powiatu - nie więcej niż dwóch zadań.

Składanie wniosków i aneksów do wniosków już złożonych.
Wnioski i aneksy należy składać w dniach od 29 listopada do 19 grudnia  br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, w Kancelarii Ogólnej (VII piętro pokój 724). Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. 095 7115 466, pokój 1109, 11 piętro, bozena.jankowska@lubuskie.uw.gov.pl.

Rozpatrzenie zastrzeżeń, wnoszonych przez wnioskodawców, którzy zgłosili wnioski w naborze uzupełniającym,  nastąpi w terminie 10-dniowym  od dnia  ogłoszenia przez Wojewodę Lubuskiego wstępnej listy rankingowej.

Do 15 stycznia 2013 roku nastąpi ogłoszenie przez Wojewodę Lubuskiego ostatecznej listy rankingowej wniosków  i przedłożenie listy zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Do 31 stycznia 2013 roku nastąpi zatwierdzenie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji listy zakwalifikowanych wniosków.

Akty prawne i uzupełnione dokumenty wykonawcze Programu  znajdują się na stronie internetowej.

UWAGA

Planowana jest nowelizacja uchwały Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Nowelizacja zakłada zwiększenie poziomu dofinansowania zadań środkami dotacji celowej z budżetu państwa z 30% do 50% kosztów realizacji zadania. Projekt przewiduje przeprowadzenie przez wojewodów uzupełniającego naboru wniosków o dofinansowanie zadań. Możliwa będzie modyfikacja wniosków zgłoszonych w ramach naboru zakończonego 1 października br., w zakresie kwot wnioskowanej dotacji i wkładu własnego oraz ich udziałów w kosztach realizacji zadania. Zgodnie z projektem uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” kwota wydatków z budżetu państwa na realizację Programu w 2013 roku dla województwa lubuskiego będzie zmniejszona o połowę i wyniesie  21.310.000 zł.  Podstawą do ustalenia ostatecznych list rankingowych oraz list zakwalifikowanych wniosków będą wstępne uzupełnione listy rankingowe, uwzględniające zarówno wyniki zakończonego naboru wniosków, jak również planowanego naboru uzupełniającego. Ponadto informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji umieszczone są projekty nowelizacji aktów prawnych modyfikujących zasady dofinansowania zadań w latach 2013-2015.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU NABORU

Z dniem 1 września 2012 roku Wojewoda Lubuski rozpocznie nabór wniosków do nowej edycji Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Nabór będzie trwał do 30 września 2012 r.

W województwie lubuskim na dotacje z budżetu państwa w ramach Programu zostanie przeznaczona kwota 42 620 tys. zł do równego podziału na powiaty (21 310 tys. zł) i gminy (21 310 tys. zł) województwa lubuskiego w ramach  programu.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych związanych z przebudową, budową lub remontem dróg powiatowych i gminnych.

Zasady realizacji inwestycji w roku 2013:

 • Inwestycje są realizowane i muszą zostać zakończone w roku, na który została udzielona dotacja.
 • Dotacja z budżetu państwa nie może przekraczać 30 % wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 3 000 000,00 zł.
 • Gmina może skorzystać z dofinansowania jednego zadania, a powiat ziemski
  i miasto na prawach powiatu - nie więcej niż dwóch zadań.

Składanie wniosków:

Nabór wniosków do programu trwa od 1 września do 30 września br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, Kancelaria Ogólna (VII piętro pokój 724). Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. +48 95 7115 466, pokój 1109, 11 piętro, . Ponadto informacje o programie znajdują się na stronie www.bip.msw.gov.pl.

Harmonogram realizacji Programu w roku 2012-2014:

 • 1 - 30.09.2012 r. Nabór wniosków na rok 2013.
 • do 31.10.2012 r. Rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie; Ogłoszenie wstępnych list rankingowych wniosków.
 • 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.  Zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej wniosków.
 • do 30.11.2012 r. Rozpatrzenie zastrzeżeń przez komisje i ogłoszenie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych wniosków i przedłożenie list zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez ministra.
 • do 20.12.2012 r. Zatwierdzenie przez ministra list zakwalifikowanych wniosków.
 • do 15.11.2013 r. Zatwierdzenie przez ministra zmienionych list zakwalifikowanych wniosków.
 • do  31.12.2013 r. Realizacja zadań przez jednostki. Wykorzystanie dotacji przez jednostki i ich rozliczenie.
 • do 31.01.2014 r. Przekazanie przez jednostki sprawozdań z wykorzystania dotacji wojewodom.
 • 30 dni od dnia otrzymania sprawozdań jednostek Przedłożenie przez wojewodów ministrowi informacji o realizacji Programu w roku poprzednim wraz ze zbiorczym zestawieniem wykorzystania dotacji.
 • do 31.03.2014 r. Przedłożenie przez ministra informacji o realizacji Programu w roku poprzednim Radzie Ministrów.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ladowski Adam 2013-09-30 09:44
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 12:11
Wytworzenie publikacji
Aleksandra Fąfara 2021-02-05 12:11
Zatwierdzenie
Aleksandra Fąfara 2021-02-05 12:11
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry