• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zezwolenie Typ B - dokumenty, które trzeba złożyć

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prace cudzoziemca.doc
 • Oświadczenie pracodawcy dotyczące karalności - dołączane do każdego wniosku  - podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku
 • Umowa spółki - w przypadku, gdy pracodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo akty notarialne o zawiązaniu spółki - jeżeli pracodawcą jest spółka akcyjna w organizacji. 
 • Wydruk z KRS (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu )
 • Paszport cudzoziemca - kopia stron ważnego dokumentu podróży z danymi cudzoziemca, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 • Dowód wpłaty wraz z danymi cudzoziemca za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę (link do informacji o opłacie)
 • Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia dołączany do każdego wniosku niezależnie od liczby składanych wniosków przez jednego pracodawcę - w przypadku, gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście (link do pobrania - Pełnomocnictwo)
 • Kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku (CIT 8)
 • Dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku np. listy pracowników potwierdzone przez upoważnioną osobę z wyodrębnieniem rodzaju umów i ich długości za dany okres bądź inne dokumenty kadrowe będące w dyspozycji pracodawcy
 • Dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności tj. potwierdzenie posiadania środków lub prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy
 • Informacja o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata np. lista pracowników aktualnie zatrudnionych w zakładzie potwierdzona przez osobę upoważnioną bądź inne dokumenty kadrowe będące w dyspozycji pracodawcy
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania np. dokumenty potwierdzające uprawnienie do prowadzenia firmy przewozowej, związanej z transportem osób, bądź do prowadzenia której niezbędne jest posiadanie dodatkowych zezwoleń, koncesji, licencji

Składając dokumenty należy pamiętać o:

 • do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, konieczne jest jednak okazanie ich oryginałów;
 • zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym;
 • dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2017-09-09 11:38
Aktualizacja publikacji
Wilmińska Agnieszka 2022-08-02 09:07
Wytworzenie publikacji
Wilmińska Agnieszka 2022-08-02 09:07
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2022-08-02 09:07
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry