• język migowy
BIP
Grafika BIP

Przedłużenie zezwolenia na pracę

 

 • Wniosek o przedłużenie zezwolenia na prace cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.doc
 • Instrukcja wypełnienia wniosekuo przedłużenie zezwolenia na pracę - WZÓR.pdf
 • Oświadczenie pracodawcy dotyczące karalności - dołączane do każdego wniosku
 • Ważny dowód osobisty lub paszport, w wyjątkowych przypadkach inny dokument potwierdzający tożsamość – gdy pracodawcą jest osoba fizyczna
 • Wydruk z CEIDG - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx )
 • Umowa spółki – w przypadku, gdy pracodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli pracodawcą jest spółka akcyjna w organizacji. Można dostarczyć również aktualny wydruk z KRS (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu )
 • Kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego paszportu cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 • Dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja.
 • Dowód wpłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę (link do informacji o opłacie)
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, np. np. w przypadku zezwolenia dla kierowcy samochodu ciężarowego należy dołączyć do wniosku świadectwo kwalifikacji zawodowej cudzoziemca oraz jego prawo jazdy. W uzasadnionych przypadkach, pracodawca potwierdza w formie oświadczenia spełnienie przez cudzoziemca wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym (Link do pliku - Oświadczenie w sprawie zawodów regulowanych lub Oświadczenie pracodawcy w sprawie zawodu regulowanego - kierowca samochodu pow. 3,5 t / kierowca ciągnika siodłowego / kierowca autobusu)
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania, np. np. zaświadczenie z ZUS o okresie ubezpieczenia cudzoziemca oraz o wysokości podstaw, od których naliczane są składki bądź w innym przypadku dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego przez pracodawcę
 • Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia dołączany do każdego wniosku niezależnie od liczby składanych wniosków przez jednego pracodawcę - w przypadku, gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście (Link do pliku - Pełnomocnictwo)
 • Umowa pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę
 • Dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca (np. druki ZUS RCA wraz z potwierdzeniem złożenia w ZUS, zaświadczenie z ZUS o okresie, w którym cudzoziemiec podlegał ubezpieczeniu oraz o wysokości podstaw, od których naliczane są składki na ubezpieczenie).

Składając dokumenty należy pamiętać o:

 • Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, konieczne jest jednak okazanie ich oryginałów;
 • Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym;
 • Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną;
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2017-09-09 11:40
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry