• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zezwolenie Typ E - dokumenty, które trzeba złożyć

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prace cudzoziemca.doc
 • Oświadczenie pracodawcy dotyczące karalności - dołączane do każdego wniosku
 • Dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – nie starszy niż 6 miesięcy
 • Kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego paszportu cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 • Dowód wpłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę (link do informacji o opłacie)
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, np. w przypadku zezwolenia dla kierowcy samochodu ciężarowego należy dołączyć do wniosku świadectwo kwalifikacji zawodowej cudzoziemca oraz jego prawo jazdy
 • Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia dołączany do każdego wniosku niezależnie od liczby składanych wniosków przez jednego pracodawcę - w przypadku, gdy pracodawcą jest pracodawca zagraniczny istnieje obowiązek wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy (Link do dokumentu - Pełnomocnictwo)
 • List oddelegowujący
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania, np. umowa, na podstawie której cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w Polsce, bądź inne dokumenty potwierdzające zakres i charakter pracy wykonywanej przez pracownika delegowanego

 

Składając dokumenty należy pamiętać o:

 • do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, konieczne jest jednak okazanie ich oryginałów;
 • zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym;
 • dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2017-09-09 11:39
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry